02145323 02191004043

تور پاتایا ویژه زمستان 1402

برنامه سفر
فرودگاه امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه امام خمینی
 • هواپیما
 • PYX فرودگاه پاتایا
 • ماهان ماهان
 • Economy
 • ساعت پرواز 22:00
 • مدت پرواز 08:00
 • ساعت پرواز 22:00
 • مدت پرواز 08:00
فرودگاه پاتایا
 • PYX فرودگاه پاتایا
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه امام خمینی
 • ماهان ماهان
 • Economy
 • ساعت پرواز 09:45
 • مدت پرواز 08:00
 • ساعت پرواز 09:45
 • مدت پرواز 08:00
فرودگاه امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
39,850,000 تومان
44,140,000 تومان
-
35,100,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
39,850,000 تومان
44,140,000 تومان
-
35,100,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
40,570,000 تومان
45,570,000 تومان
-
35,360,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
40,570,000 تومان
45,570,000 تومان
38,110,000 تومان
35,360,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
40,930,000 تومان
46,280,000 تومان
39,690,000 تومان
35,460,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
40,930,000 تومان
46,280,000 تومان
39,080,000 تومان
35,460,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
40,930,000 تومان
46,280,000 تومان
-
35,460,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
41,280,000 تومان
46,990,000 تومان
-
35,610,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
41,640,000 تومان
47,710,000 تومان
39,080,000 تومان
35,710,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
41,640,000 تومان
47,710,000 تومان
43,210,000 تومان
35,710,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
42,000,000 تومان
48,420,000 تومان
40,000,000 تومان
35,870,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
42,000,000 تومان
48,420,000 تومان
40,660,000 تومان
35,870,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
42,350,000 تومان
49,140,000 تومان
40,660,000 تومان
35,970,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
42,350,000 تومان
49,140,000 تومان
-
35,970,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
42,350,000 تومان
49,140,000 تومان
-
35,970,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
42,710,000 تومان
49,850,000 تومان
40,660,000 تومان
36,070,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
43,070,000 تومان
50,560,000 تومان
42,290,000 تومان
36,220,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
43,420,000 تومان
51,280,000 تومان
43,210,000 تومان
36,320,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
43,420,000 تومان
51,280,000 تومان
41,320,000 تومان
36,320,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
43,780,000 تومان
51,990,000 تومان
-
36,480,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
44,140,000 تومان
52,710,000 تومان
41,320,000 تومان
36,580,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
44,140,000 تومان
52,710,000 تومان
-
36,580,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
44,500,000 تومان
53,420,000 تومان
43,210,000 تومان
36,730,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
44,500,000 تومان
53,420,000 تومان
42,290,000 تومان
36,730,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
44,850,000 تومان
54,130,000 تومان
43,210,000 تومان
36,830,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
45,210,000 تومان
54,580,000 تومان
43,570,000 تومان
36,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
45,210,000 تومان
54,850,000 تومان
43,210,000 تومان
36,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
45,210,000 تومان
54,850,000 تومان
-
36,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
45,570,000 تومان
55,560,000 تومان
43,210,000 تومان
37,090,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
46,640,000 تومان
57,700,000 تومان
-
37,450,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
46,990,000 تومان
58,420,000 تومان
43,870,000 تومان
37,600,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
47,710,000 تومان
59,850,000 تومان
45,150,000 تومان
37,850,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
49,650,000 تومان
63,720,000 تومان
45,810,000 تومان
38,360,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
50,210,000 تومان
66,990,000 تومان
48,050,000 تومان
38,720,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
55,560,000 تومان
75,550,000 تومان
51,570,000 تومان
40,610,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
55,920,000 تومان
76,270,000 تومان
52,850,000 تومان
40,710,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
56,630,000 تومان
77,700,000 تومان
52,540,000 تومان
40,970,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
56,990,000 تومان
78,410,000 تومان
-
41,070,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
58,060,000 تومان
80,550,000 تومان
53,820,000 تومان
41,480,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
59,130,000 تومان
82,690,000 تومان
54,790,000 تومان
41,830,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
39,850,000 تومان 44,140,000 تومان - 35,100,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
39,850,000 تومان 44,140,000 تومان - 35,100,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
40,570,000 تومان 45,570,000 تومان - 35,360,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
40,570,000 تومان 45,570,000 تومان 38,110,000 تومان 35,360,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
40,930,000 تومان 46,280,000 تومان 39,690,000 تومان 35,460,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
40,930,000 تومان 46,280,000 تومان 39,080,000 تومان 35,460,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
40,930,000 تومان 46,280,000 تومان - 35,460,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
41,280,000 تومان 46,990,000 تومان - 35,610,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
41,640,000 تومان 47,710,000 تومان 39,080,000 تومان 35,710,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
41,640,000 تومان 47,710,000 تومان 43,210,000 تومان 35,710,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
42,000,000 تومان 48,420,000 تومان 40,000,000 تومان 35,870,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
42,000,000 تومان 48,420,000 تومان 40,660,000 تومان 35,870,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
42,350,000 تومان 49,140,000 تومان 40,660,000 تومان 35,970,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
42,350,000 تومان 49,140,000 تومان - 35,970,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
42,350,000 تومان 49,140,000 تومان - 35,970,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
42,710,000 تومان 49,850,000 تومان 40,660,000 تومان 36,070,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
43,070,000 تومان 50,560,000 تومان 42,290,000 تومان 36,220,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
43,420,000 تومان 51,280,000 تومان 43,210,000 تومان 36,320,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
43,420,000 تومان 51,280,000 تومان 41,320,000 تومان 36,320,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
43,780,000 تومان 51,990,000 تومان - 36,480,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
44,140,000 تومان 52,710,000 تومان 41,320,000 تومان 36,580,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
44,140,000 تومان 52,710,000 تومان - 36,580,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
44,500,000 تومان 53,420,000 تومان 43,210,000 تومان 36,730,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
44,500,000 تومان 53,420,000 تومان 42,290,000 تومان 36,730,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
44,850,000 تومان 54,130,000 تومان 43,210,000 تومان 36,830,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
45,210,000 تومان 54,580,000 تومان 43,570,000 تومان 36,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
45,210,000 تومان 54,850,000 تومان 43,210,000 تومان 36,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
45,210,000 تومان 54,850,000 تومان - 36,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
45,570,000 تومان 55,560,000 تومان 43,210,000 تومان 37,090,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
46,640,000 تومان 57,700,000 تومان - 37,450,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
46,990,000 تومان 58,420,000 تومان 43,870,000 تومان 37,600,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
47,710,000 تومان 59,850,000 تومان 45,150,000 تومان 37,850,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
49,650,000 تومان 63,720,000 تومان 45,810,000 تومان 38,360,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
50,210,000 تومان 66,990,000 تومان 48,050,000 تومان 38,720,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
55,560,000 تومان 75,550,000 تومان 51,570,000 تومان 40,610,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
55,920,000 تومان 76,270,000 تومان 52,850,000 تومان 40,710,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
56,630,000 تومان 77,700,000 تومان 52,540,000 تومان 40,970,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
56,990,000 تومان 78,410,000 تومان - 41,070,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
58,060,000 تومان 80,550,000 تومان 53,820,000 تومان 41,480,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
59,130,000 تومان 82,690,000 تومان 54,790,000 تومان 41,830,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 7 شب و 8 روز اقامت هتل
3 بیمه مسافرتی
4 ترانسفر فرودگاهی
5 ویزای توریستی
ردیف مدرک توضیحات
1 تکمیل فرم مشخصات فردی به صورت کاملا دقیق و صحیح
2 همراه داشتن تست منفی PCR با اعتبار 72 ساعت
3 ویزا
4 اسکن کارت ملی
5 دو قطعه عکس 4*3
6 اصل گذرنامه با 7 ماه اعتبار از تاریخ سفر
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
       
6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC