02145323 02191004043

تور دبی ویژه تعطیلات خرداد 1402

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • DXB فرودگاه بین‌المللی دبی
 • ماهان ماهان
 • Economy
 • ساعت پرواز 17:00
 • مدت پرواز 02:00
 • ساعت پرواز 17:00
 • مدت پرواز 02:00
فرودگاه بین‌المللی دبی
 • DXB فرودگاه بین‌المللی دبی
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • ماهان ماهان
 • Economy
 • ساعت پرواز 11:30
 • مدت پرواز 02:00
 • ساعت پرواز 11:30
 • مدت پرواز 02:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
13,440,000 تومان
16,700,000 تومان
13,940,000 تومان
12,330,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
14,760,000 تومان
18,940,000 تومان
15,260,000 تومان
12,330,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
15,000,000 تومان
19,420,000 تومان
15,500,000 تومان
12,330,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,010,000 تومان
21,440,000 تومان
16,510,000 تومان
12,330,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,090,000 تومان
21,890,000 تومان
16,590,000 تومان
12,330,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,180,000 تومان
21,780,000 تومان
16,680,000 تومان
12,330,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,570,000 تومان
22,350,000 تومان
17,070,000 تومان
12,330,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,660,000 تومان
23,040,000 تومان
17,160,000 تومان
12,330,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
17,120,000 تومان
23,650,000 تومان
17,620,000 تومان
12,330,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
18,010,000 تومان
25,730,000 تومان
18,510,000 تومان
12,330,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
18,100,000 تومان
25,720,000 تومان
18,600,000 تومان
12,330,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
18,390,000 تومان
26,490,000 تومان
18,890,000 تومان
12,330,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
18,710,000 تومان
26,930,000 تومان
19,210,000 تومان
12,330,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
19,470,000 تومان
28,460,000 تومان
19,970,000 تومان
12,330,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
19,760,000 تومان
29,040,000 تومان
20,260,000 تومان
12,330,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
20,270,000 تومان
30,050,000 تومان
20,770,000 تومان
12,330,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
20,430,000 تومان
30,380,000 تومان
20,930,000 تومان
12,330,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
21,770,000 تومان
32,980,000 تومان
22,270,000 تومان
12,330,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
24,390,000 تومان
38,300,000 تومان
24,890,000 تومان
12,330,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
47,690,000 تومان
84,290,000 تومان
48,190,000 تومان
12,330,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,440,000 تومان 16,700,000 تومان 13,940,000 تومان 12,330,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,760,000 تومان 18,940,000 تومان 15,260,000 تومان 12,330,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,000,000 تومان 19,420,000 تومان 15,500,000 تومان 12,330,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,010,000 تومان 21,440,000 تومان 16,510,000 تومان 12,330,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,090,000 تومان 21,890,000 تومان 16,590,000 تومان 12,330,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,180,000 تومان 21,780,000 تومان 16,680,000 تومان 12,330,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,570,000 تومان 22,350,000 تومان 17,070,000 تومان 12,330,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,660,000 تومان 23,040,000 تومان 17,160,000 تومان 12,330,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,120,000 تومان 23,650,000 تومان 17,620,000 تومان 12,330,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,010,000 تومان 25,730,000 تومان 18,510,000 تومان 12,330,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,100,000 تومان 25,720,000 تومان 18,600,000 تومان 12,330,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,390,000 تومان 26,490,000 تومان 18,890,000 تومان 12,330,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,710,000 تومان 26,930,000 تومان 19,210,000 تومان 12,330,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,470,000 تومان 28,460,000 تومان 19,970,000 تومان 12,330,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,760,000 تومان 29,040,000 تومان 20,260,000 تومان 12,330,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,270,000 تومان 30,050,000 تومان 20,770,000 تومان 12,330,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,430,000 تومان 30,380,000 تومان 20,930,000 تومان 12,330,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,770,000 تومان 32,980,000 تومان 22,270,000 تومان 12,330,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,390,000 تومان 38,300,000 تومان 24,890,000 تومان 12,330,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
47,690,000 تومان 84,290,000 تومان 48,190,000 تومان 12,330,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 بیمه مسافرتی
3 ویزای توریستی
4 3 شب و 4 روز اقامت هتل
ردیف مدرک توضیحات
1 گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
2 همراه داشتن تست منفی PCR با اعتبار 72 ساعت
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
- پرواز چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.
- نرخ کودک زیر 2 سال 1.990.000 تومان میباشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.
- پرداخت 70% تور درهنگام ثبت نام الزامی می باشد و در صورت عدم تسویه کامل ما به التفاوت نرخ ارز هنگام تسویه محاسبه میگردد.
- در صورت مرفوض شدن ویزای دبی از سوی مرکز صدور ویزای امارات مبلغ ویزا قابل برگشت نیست و کلیه جریمه های تور به عهده مسافر میباشد.
- شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری سپهران سیر باستان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. با شماره 02145323 تماس حاصل بفرمایید.
- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09124052008 تماس حاصل بفرمایید.

*** تور ترانسفر ندارد ***

6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC