02145323 02191004043

تور باکو 7 شب ویژه تابستان 1403

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • GYD فرودگاه بین‌المللی حیدر علی‌اف
 • ایران ایر ایران ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 09:30
 • مدت پرواز 01:30
 • ساعت پرواز 09:30
 • مدت پرواز 01:30
فرودگاه بین‌المللی حیدر علی‌اف
 • GYD فرودگاه بین‌المللی حیدر علی‌اف
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • ایران ایر ایران ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 12:30
 • مدت پرواز 01:30
 • ساعت پرواز 12:30
 • مدت پرواز 01:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
32,895,000 تومان
37,695,000 تومان
32,495,000 تومان
24,995,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
34,495,000 تومان
39,295,000 تومان
32,995,000 تومان
24,995,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
36,295,000 تومان
42,795,000 تومان
34,795,000 تومان
24,995,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
37,195,000 تومان
43,995,000 تومان
34,595,000 تومان
24,995,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
37,295,000 تومان
43,995,000 تومان
35,595,000 تومان
24,995,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
37,695,000 تومان
45,595,000 تومان
36,195,000 تومان
24,995,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
37,795,000 تومان
45,695,000 تومان
36,295,000 تومان
24,995,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
37,995,000 تومان
45,895,000 تومان
36,395,000 تومان
24,995,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
38,695,000 تومان
47,195,000 تومان
35,695,000 تومان
24,995,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
38,795,000 تومان
47,295,000 تومان
35,795,000 تومان
24,995,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
39,195,000 تومان
48,695,000 تومان
36,495,000 تومان
24,995,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
39,295,000 تومان
48,795,000 تومان
36,595,000 تومان
24,995,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
39,395,000 تومان
48,995,000 تومان
36,695,000 تومان
24,995,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
40,795,000 تومان
51,295,000 تومان
39,795,000 تومان
24,995,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
41,395,000 تومان
51,395,000 تومان
38,195,000 تومان
24,995,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
41,495,000 تومان
52,895,000 تومان
40,795,000 تومان
24,995,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
47,695,000 تومان
62,395,000 تومان
43,995,000 تومان
24,995,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
56,195,000 تومان
79,195,000 تومان
49,795,000 تومان
24,995,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
57,695,000 تومان
80,295,000 تومان
52,395,000 تومان
24,995,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
79,195,000 تومان
121,395,000 تومان
78,195,000 تومان
24,995,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
32,895,000 تومان 37,695,000 تومان 32,495,000 تومان 24,995,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
34,495,000 تومان 39,295,000 تومان 32,995,000 تومان 24,995,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
36,295,000 تومان 42,795,000 تومان 34,795,000 تومان 24,995,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
37,195,000 تومان 43,995,000 تومان 34,595,000 تومان 24,995,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
37,295,000 تومان 43,995,000 تومان 35,595,000 تومان 24,995,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
37,695,000 تومان 45,595,000 تومان 36,195,000 تومان 24,995,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
37,795,000 تومان 45,695,000 تومان 36,295,000 تومان 24,995,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
37,995,000 تومان 45,895,000 تومان 36,395,000 تومان 24,995,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
38,695,000 تومان 47,195,000 تومان 35,695,000 تومان 24,995,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
38,795,000 تومان 47,295,000 تومان 35,795,000 تومان 24,995,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
39,195,000 تومان 48,695,000 تومان 36,495,000 تومان 24,995,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
39,295,000 تومان 48,795,000 تومان 36,595,000 تومان 24,995,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
39,395,000 تومان 48,995,000 تومان 36,695,000 تومان 24,995,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
40,795,000 تومان 51,295,000 تومان 39,795,000 تومان 24,995,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
41,395,000 تومان 51,395,000 تومان 38,195,000 تومان 24,995,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
41,495,000 تومان 52,895,000 تومان 40,795,000 تومان 24,995,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
47,695,000 تومان 62,395,000 تومان 43,995,000 تومان 24,995,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
56,195,000 تومان 79,195,000 تومان 49,795,000 تومان 24,995,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
57,695,000 تومان 80,295,000 تومان 52,395,000 تومان 24,995,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
79,195,000 تومان 121,395,000 تومان 78,195,000 تومان 24,995,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 ترانسفر فرودگاهی
3 7 شب و 8 روز اقامت هتل
4 بیمه مسافرتی
5 گشت شهری یک گشت شهری با نهار
6 لیدر فارسی زبان
7 ویزای توریستی
8 صبحانه
ردیف مدرک توضیحات
1 گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
- پرواز چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.
- نرخ کودک زیر 2 سال 4.995.000 تومان میباشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.
- شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری سپهران سیر باستان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. با شماره 02145323 تماس حاصل بفرمایید.
- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09023789260 تماس حاصل بفرمایید.

6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC