02145323 02191004043

تور آلانیا ویژه فروردین 1402

برنامه سفر
فرودگاه امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه امام خمینی
 • هواپیما
 • GZP فرودگاه قاضی پاشا
 • پگاسوس پگاسوس
 • Economy
 • ساعت پرواز 05:00
 • مدت پرواز 03:30
 • ساعت پرواز 05:00
 • مدت پرواز 03:30
فرودگاه قاضی پاشا
 • GZP فرودگاه قاضی پاشا
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه امام خمینی
 • پگاسوس پگاسوس
 • Economy
 • ساعت پرواز 23:59
 • مدت پرواز 03:30
 • ساعت پرواز 23:59
 • مدت پرواز 03:30
فرودگاه امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
16,990,000 تومان
21,090,000 تومان
16,990,000 تومان
15,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
19,990,000 تومان
25,490,000 تومان
15,290,000 تومان
15,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
22,990,000 تومان
30,190,000 تومان
16,790,000 تومان
15,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
23,490,000 تومان
30,690,000 تومان
17,290,000 تومان
15,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
24,490,000 تومان
32,590,000 تومان
17,390,000 تومان
15,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
24,990,000 تومان
32,390,000 تومان
18,490,000 تومان
15,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
25,890,000 تومان
34,990,000 تومان
17,890,000 تومان
15,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
25,990,000 تومان
34,090,000 تومان
18,890,000 تومان
15,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
26,190,000 تومان
34,990,000 تومان
18,390,000 تومان
15,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
26,990,000 تومان
36,490,000 تومان
18,490,000 تومان
15,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
26,990,000 تومان
35,790,000 تومان
19,190,000 تومان
15,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
27,290,000 تومان
36,590,000 تومان
19,000,000 تومان
15,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
27,390,000 تومان
36,490,000 تومان
19,390,000 تومان
15,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
27,490,000 تومان
36,790,000 تومان
19,200,000 تومان
15,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
27,790,000 تومان
37,090,000 تومان
19,500,000 تومان
15,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
28,890,000 تومان
-
-
-
FAMILY 4PAX
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
28,990,000 تومان
39,890,000 تومان
19,200,000 تومان
15,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
29,990,000 تومان
40,890,000 تومان
20,200,000 تومان
15,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
30,990,000 تومان
42,900,000 تومان
20,190,000 تومان
15,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
34,990,000 تومان
48,990,000 تومان
22,290,000 تومان
15,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
35,490,000 تومان
49,990,000 تومان
22,290,000 تومان
15,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان 21,090,000 تومان 16,990,000 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان 25,490,000 تومان 15,290,000 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان 30,190,000 تومان 16,790,000 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,490,000 تومان 30,690,000 تومان 17,290,000 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,490,000 تومان 32,590,000 تومان 17,390,000 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان 32,390,000 تومان 18,490,000 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,890,000 تومان 34,990,000 تومان 17,890,000 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,990,000 تومان 34,090,000 تومان 18,890,000 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
26,190,000 تومان 34,990,000 تومان 18,390,000 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
26,990,000 تومان 36,490,000 تومان 18,490,000 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
26,990,000 تومان 35,790,000 تومان 19,190,000 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
27,290,000 تومان 36,590,000 تومان 19,000,000 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
27,390,000 تومان 36,490,000 تومان 19,390,000 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
27,490,000 تومان 36,790,000 تومان 19,200,000 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
27,790,000 تومان 37,090,000 تومان 19,500,000 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,890,000 تومان - - -
توضیحات : FAMILY 4PAX
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,990,000 تومان 39,890,000 تومان 19,200,000 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,990,000 تومان 40,890,000 تومان 20,200,000 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30,990,000 تومان 42,900,000 تومان 20,190,000 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
34,990,000 تومان 48,990,000 تومان 22,290,000 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
35,490,000 تومان 49,990,000 تومان 22,290,000 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 6 شب و 7 روز اقامت هتل
3 لیدر فارسی زبان
4 بیمه مسافرتی
5 ترانسفر فرودگاهی
ردیف مدرک توضیحات
1 گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
2 همراه داشتن تست منفی PCR با اعتبار 72 ساعت
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
- پرواز چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.
- نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 تومان میباشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.
- پرداخت 70% از مبلغ تور هنگام خرید الزامی است.
- شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری سپهران سیر باستان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. با شماره 02191004043 تماس حاصل بفرمایید.
- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09124052008 تماس حاصل بفرمایید.
- مسافرین محترم برای خروج از ایران باید 72 ساعت قبل از پرواز تست PCR را انجام داده و جواب آنرا برای ورود به پرواز همراه خود داشته باشند. (در صورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور را ندارند.
6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC