02145323 02191004043

تور مسقط (از شیراز) 3 شب ویژه دی ماه 1401

برنامه سفر
فرودگاه امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه امام خمینی
 • هواپیما
 • MCT فرودگاه مسقط
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 07:45
 • مدت پرواز 02:30
 • ساعت پرواز 07:45
 • مدت پرواز 02:30
فرودگاه مسقط
 • MCT فرودگاه مسقط
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه امام خمینی
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 18:30
 • مدت پرواز 02:30
 • ساعت پرواز 18:30
 • مدت پرواز 02:30
فرودگاه امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
7,730,000 تومان
9,530,000 تومان
-
-
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
8,030,000 تومان
9,830,000 تومان
8,030,000 تومان
5,300,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
8,330,000 تومان
10,130,000 تومان
8,030,000 تومان
5,300,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
8,330,000 تومان
10,430,000 تومان
-
-
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
8,330,000 تومان
10,130,000 تومان
8,630,000 تومان
5,300,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
8,330,000 تومان
10,130,000 تومان
8,030,000 تومان
5,300,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
8,630,000 تومان
11,030,000 تومان
-
-
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
9,230,000 تومان
12,230,000 تومان
-
-
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
9,530,000 تومان
12,230,000 تومان
-
-
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
9,830,000 تومان
13,730,000 تومان
8,630,000 تومان
5,300,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
9,830,000 تومان
13,430,000 تومان
8,330,000 تومان
5,300,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
10,130,000 تومان
12,830,000 تومان
9,830,000 تومان
5,300,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
10,130,000 تومان
14,030,000 تومان
10,130,000 تومان
5,300,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
10,130,000 تومان
14,030,000 تومان
9,230,000 تومان
5,300,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
10,130,000 تومان
13,730,000 تومان
-
-
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
10,430,000 تومان
14,630,000 تومان
8,930,000 تومان
5,300,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
10,430,000 تومان
14,330,000 تومان
8,930,000 تومان
5,300,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
10,730,000 تومان
14,930,000 تومان
9,530,000 تومان
5,300,000 تومان
sea view
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
12,530,000 تومان
19,130,000 تومان
8,930,000 تومان
5,300,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
13,130,000 تومان
19,430,000 تومان
-
-
community
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
13,730,000 تومان
20,630,000 تومان
-
-
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
14,030,000 تومان
22,430,000 تومان
8,630,000 تومان
5,300,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
14,330,000 تومان
21,530,000 تومان
-
-
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
18,230,000 تومان
30,830,000 تومان
-
-
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
18,530,000 تومان
30,830,000 تومان
14,330,000 تومان
6,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
19,730,000 تومان
34,130,000 تومان
13,730,000 تومان
5,300,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
19,730,000 تومان
33,830,000 تومان
10,130,000 تومان
5,300,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
20,030,000 تومان
34,130,000 تومان
-
-
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
21,530,000 تومان
37,730,000 تومان
-
-
sea view
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
22,130,000 تومان
38,330,000 تومان
-
-
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
22,730,000 تومان
40,130,000 تومان
14,330,000 تومان
5,300,000 تومان
sea view
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
23,330,000 تومان
41,330,000 تومان
-
-
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
27,230,000 تومان
48,830,000 تومان
18,830,000 تومان
5,300,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,730,000 تومان 9,530,000 تومان - -
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,030,000 تومان 9,830,000 تومان 8,030,000 تومان 5,300,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,330,000 تومان 10,130,000 تومان 8,030,000 تومان 5,300,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,330,000 تومان 10,430,000 تومان - -
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,330,000 تومان 10,130,000 تومان 8,630,000 تومان 5,300,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,330,000 تومان 10,130,000 تومان 8,030,000 تومان 5,300,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,630,000 تومان 11,030,000 تومان - -
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,230,000 تومان 12,230,000 تومان - -
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,530,000 تومان 12,230,000 تومان - -
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,830,000 تومان 13,730,000 تومان 8,630,000 تومان 5,300,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,830,000 تومان 13,430,000 تومان 8,330,000 تومان 5,300,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,130,000 تومان 12,830,000 تومان 9,830,000 تومان 5,300,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,130,000 تومان 14,030,000 تومان 10,130,000 تومان 5,300,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,130,000 تومان 14,030,000 تومان 9,230,000 تومان 5,300,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,130,000 تومان 13,730,000 تومان - -
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,430,000 تومان 14,630,000 تومان 8,930,000 تومان 5,300,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,430,000 تومان 14,330,000 تومان 8,930,000 تومان 5,300,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,730,000 تومان 14,930,000 تومان 9,530,000 تومان 5,300,000 تومان
توضیحات : sea view
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,530,000 تومان 19,130,000 تومان 8,930,000 تومان 5,300,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,130,000 تومان 19,430,000 تومان - -
توضیحات : community
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,730,000 تومان 20,630,000 تومان - -
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,030,000 تومان 22,430,000 تومان 8,630,000 تومان 5,300,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,330,000 تومان 21,530,000 تومان - -
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,230,000 تومان 30,830,000 تومان - -
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,530,000 تومان 30,830,000 تومان 14,330,000 تومان 6,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,730,000 تومان 34,130,000 تومان 13,730,000 تومان 5,300,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,730,000 تومان 33,830,000 تومان 10,130,000 تومان 5,300,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,030,000 تومان 34,130,000 تومان - -
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,530,000 تومان 37,730,000 تومان - -
توضیحات : sea view
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,130,000 تومان 38,330,000 تومان - -
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,730,000 تومان 40,130,000 تومان 14,330,000 تومان 5,300,000 تومان
توضیحات : sea view
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,330,000 تومان 41,330,000 تومان - -
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
27,230,000 تومان 48,830,000 تومان 18,830,000 تومان 5,300,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 لیدر فارسی زبان
3 ترانسفر فرودگاهی
4 3 شب و 4 روز اقامت هتل
ردیف مدرک توضیحات
1 گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
2 همراه داشتن تست منفی PCR با اعتبار 72 ساعت
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

نرخ کودک زیر دو سال 800.000 تومان میباشد
تمامی افراد بالای 18 سال که قصد ورود به عمان را دارند می بایست قبل از پرواز گواهی دیجیتال تزریق 2 دوز واکسن مورد تایید وزارت بهداشت عمان با گذشت 14 روز از دوز دوم  ارایه دهند.

همچنین به همراه داشتن جواب تست بارکد دار منفی کرنا با اعتبار 72 ساعت از زمان رسیدن به فرودگاه عمان الزامیست .

مسافر ملزم به ثبت گواهی واکسن و تست منفی خود در بازه 72 ساعته سیستم ای مشرف میباشد .که در صورت تمایل ثبت ای مشرف با هزینه توسط اژانس 

درخواست کننده میباشد.اعتبار پاسپور 6 ماه الزامی و چک ان به عهده اژانس درخواست کننده است 

هزینه تست برگشت مسافرین به مبلغ 15 ریال عمان به عهده مسافر است.

6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC