02145323 02191004043

تور دبی ویژه تابستان 1403

برنامه سفر
فرودگاه دبی (شروع سفر)
 • DWC فرودگاه دبی
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه امام خمینی
 • امارات امارات
 • Economy
 • ساعت پرواز 04:30
 • مدت پرواز 02:30
 • ساعت پرواز 04:30
 • مدت پرواز 02:30
فرودگاه امام خمینی
 • IKA فرودگاه امام خمینی
 • هواپیما
 • DWC فرودگاه دبی
 • امارات امارات
 • Economy
 • ساعت پرواز 01:10
 • مدت پرواز 02:30
 • ساعت پرواز 01:10
 • مدت پرواز 02:30
فرودگاه دبی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
12,580,000 تومان
14,690,000 تومان
12,580,000 تومان
12,490,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
14,000,000 تومان
16,670,000 تومان
14,000,000 تومان
12,490,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
14,000,000 تومان
16,670,000 تومان
14,000,000 تومان
12,490,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
14,650,000 تومان
17,850,000 تومان
14,350,000 تومان
12,490,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,400,000 تومان
20,140,000 تومان
15,400,000 تومان
12,490,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,900,000 تومان
21,200,000 تومان
15,900,000 تومان
12,490,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
17,340,000 تومان
22,000,000 تومان
16,450,000 تومان
12,490,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
17,600,000 تومان
22,550,000 تومان
16,750,000 تومان
12,490,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
17,850,000 تومان
23,100,000 تومان
17,290,000 تومان
12,490,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
18,150,000 تومان
23,650,000 تومان
17,290,000 تومان
12,490,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
19,500,000 تومان
24,850,000 تومان
18,000,000 تومان
12,490,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
20,730,000 تومان
27,310,000 تومان
19,350,000 تومان
12,490,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
20,735,000 تومان
27,300,000 تومان
19,350,000 تومان
12,490,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
21,100,000 تومان
28,100,000 تومان
19,600,000 تومان
12,490,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
21,650,000 تومان
29,200,000 تومان
20,150,000 تومان
12,490,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
23,000,000 تومان
31,900,000 تومان
20,950,000 تومان
12,490,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
23,300,000 تومان
32,400,000 تومان
21,800,000 تومان
12,490,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
23,300,000 تومان
32,400,000 تومان
21,800,000 تومان
12,490,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
23,970,000 تومان
33,790,000 تومان
22,300,000 تومان
12,490,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
24,380,000 تومان
34,600,000 تومان
22,340,000 تومان
12,490,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
25,100,000 تومان
35,050,000 تومان
23,350,000 تومان
12,490,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
26,450,000 تومان
37,750,000 تومان
24,450,000 تومان
12,490,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
26,700,000 تومان
38,300,000 تومان
24,700,000 تومان
12,490,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
26,860,000 تومان
38,550,000 تومان
24,450,000 تومان
12,490,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
29,700,000 تومان
44,200,000 تومان
27,700,000 تومان
12,490,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
31,450,000 تومان
47,450,000 تومان
29,300,000 تومان
12,490,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
31,850,000 تومان
48,550,000 تومان
29,850,000 تومان
12,490,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
32,530,000 تومان
49,900,000 تومان
30,650,000 تومان
12,490,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
34,800,000 تومان
54,500,000 تومان
32,800,000 تومان
12,490,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
36,450,000 تومان
57,700,000 تومان
34,700,000 تومان
12,490,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
39,420,000 تومان
63,680,000 تومان
37,420,000 تومان
12,490,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,580,000 تومان 14,690,000 تومان 12,580,000 تومان 12,490,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,000,000 تومان 16,670,000 تومان 14,000,000 تومان 12,490,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,000,000 تومان 16,670,000 تومان 14,000,000 تومان 12,490,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,650,000 تومان 17,850,000 تومان 14,350,000 تومان 12,490,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,400,000 تومان 20,140,000 تومان 15,400,000 تومان 12,490,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,900,000 تومان 21,200,000 تومان 15,900,000 تومان 12,490,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,340,000 تومان 22,000,000 تومان 16,450,000 تومان 12,490,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,600,000 تومان 22,550,000 تومان 16,750,000 تومان 12,490,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,850,000 تومان 23,100,000 تومان 17,290,000 تومان 12,490,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,150,000 تومان 23,650,000 تومان 17,290,000 تومان 12,490,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,500,000 تومان 24,850,000 تومان 18,000,000 تومان 12,490,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,730,000 تومان 27,310,000 تومان 19,350,000 تومان 12,490,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,735,000 تومان 27,300,000 تومان 19,350,000 تومان 12,490,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,100,000 تومان 28,100,000 تومان 19,600,000 تومان 12,490,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,650,000 تومان 29,200,000 تومان 20,150,000 تومان 12,490,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,000,000 تومان 31,900,000 تومان 20,950,000 تومان 12,490,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,300,000 تومان 32,400,000 تومان 21,800,000 تومان 12,490,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,300,000 تومان 32,400,000 تومان 21,800,000 تومان 12,490,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,970,000 تومان 33,790,000 تومان 22,300,000 تومان 12,490,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,380,000 تومان 34,600,000 تومان 22,340,000 تومان 12,490,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,100,000 تومان 35,050,000 تومان 23,350,000 تومان 12,490,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
26,450,000 تومان 37,750,000 تومان 24,450,000 تومان 12,490,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
26,700,000 تومان 38,300,000 تومان 24,700,000 تومان 12,490,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
26,860,000 تومان 38,550,000 تومان 24,450,000 تومان 12,490,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,700,000 تومان 44,200,000 تومان 27,700,000 تومان 12,490,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,450,000 تومان 47,450,000 تومان 29,300,000 تومان 12,490,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,850,000 تومان 48,550,000 تومان 29,850,000 تومان 12,490,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
32,530,000 تومان 49,900,000 تومان 30,650,000 تومان 12,490,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
34,800,000 تومان 54,500,000 تومان 32,800,000 تومان 12,490,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
36,450,000 تومان 57,700,000 تومان 34,700,000 تومان 12,490,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
39,420,000 تومان 63,680,000 تومان 37,420,000 تومان 12,490,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 بیمه مسافرتی
3 ویزای توریستی
4 صبحانه
5 ترانسفر فرودگاهی
6 3 شب و 4 روز اقامت هتل
ردیف مدرک توضیحات
1 اسکن پاسپورت
2 اسکن کارت ملی
3 اسکن صفحه اول شناسنامه
4 اسکن یک قطعه عکس رنگی ، پشت زمینه سفید و بدون عینک
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

- پرواز چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.
- نرخ کودک زیر 2 سال 3.000.000 تومان میباشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.
- در صورت مرفوض شدن ویزای دبی از سوی مرکز صدور ویزای امارات مبلغ ویزا قابل برگشت نیست و کلیه جریمه های تور به عهده مسافر میباشد.
- شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری سپهران سیر باستان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. با شماره 02145323 تماس حاصل بفرمایید.
- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09023789260 تماس حاصل بفرمایید.

* توریست شارژ هر شب هر اتاق هتل 3 ستاره 10 درهم هتل 4 ستاره 15 درهم و هتل 5 ستاره 20 درهم می باشد و به عهده مسافر است*

* توریست شارژ هر شب هر اتاق هتل 3 ستاره 10 درهم هتل 4 ستاره 15 درهم و هتل 5 ستاره 20 درهم می باشد و به عهده مسافر است* 
* از 5 خرداد 1403 مسافرین امارات باید علاوه بر بلیط رفت و برگشت و واچر هتل باید مبلغ 3000 درهم نقد یا به صورت کردیت کارت (کارت اعتباری) همراه داشته باشند .6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC