02145323 02191004043

تور دبی 4 شب ویژه 15 الی 29 اسفند 1401

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • DXB فرودگاه بین‌المللی دبی
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 07:15
 • مدت پرواز 02:00
 • ساعت پرواز 07:15
 • مدت پرواز 02:00
فرودگاه بین‌المللی دبی
 • DXB فرودگاه بین‌المللی دبی
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 15:35
 • مدت پرواز 02:00
 • ساعت پرواز 15:35
 • مدت پرواز 02:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
11,740,000 تومان
14,480,000 تومان
11,740,000 تومان
9,540,000 تومان
ROOM ONLY
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
15,300,000 تومان
20,210,000 تومان
15,300,000 تومان
10,650,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
17,180,000 تومان
23,950,000 تومان
17,180,000 تومان
10,650,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
17,300,000 تومان
24,200,000 تومان
17,300,000 تومان
10,650,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
17,720,000 تومان
25,040,000 تومان
17,720,000 تومان
10,650,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
17,880,000 تومان
25,550,000 تومان
17,880,000 تومان
10,650,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
18,600,000 تومان
26,800,000 تومان
18,600,000 تومان
10,650,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
18,650,000 تومان
26,700,000 تومان
18,650,000 تومان
10,650,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
18,960,000 تومان
27,530,000 تومان
18,960,000 تومان
10,650,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
19,310,000 تومان
28,310,000 تومان
19,310,000 تومان
10,650,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
19,800,000 تومان
29,200,000 تومان
19,800,000 تومان
10,650,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
20,710,000 تومان
31,020,000 تومان
20,710,000 تومان
10,650,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
20,910,000 تومان
31,420,000 تومان
20,910,000 تومان
10,650,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
21,170,000 تومان
31,940,000 تومان
21,170,000 تومان
10,650,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
21,530,000 تومان
32,670,000 تومان
21,530,000 تومان
10,650,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
22,030,000 تومان
33,660,000 تومان
22,030,000 تومان
10,650,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
22,110,000 تومان
33,820,000 تومان
22,110,000 تومان
10,650,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
22,600,000 تومان
34,800,000 تومان
22,600,000 تومان
10,650,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
23,170,000 تومان
35,940,000 تومان
23,170,000 تومان
10,650,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
24,550,000 تومان
38,700,000 تومان
24,550,000 تومان
10,650,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
25,070,000 تومان
39,840,000 تومان
25,070,000 تومان
10,650,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
26,530,000 تومان
42,650,000 تومان
26,530,000 تومان
10,650,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
27,460,000 تومان
44,520,000 تومان
27,460,000 تومان
10,650,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
27,620,000 تومان
44,840,000 تومان
27,620,000 تومان
10,650,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
27,930,000 تومان
45,460,000 تومان
27,930,000 تومان
10,650,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
32,580,000 تومان
54,770,000 تومان
32,580,000 تومان
10,650,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
43,170,000 تومان
75,930,000 تومان
43,170,000 تومان
10,650,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
53,490,000 تومان
96,580,000 تومان
53,490,000 تومان
10,650,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
60,000,000 تومان
109,650,000 تومان
60,000,000 تومان
10,650,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,740,000 تومان 14,480,000 تومان 11,740,000 تومان 9,540,000 تومان
توضیحات : ROOM ONLY
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,300,000 تومان 20,210,000 تومان 15,300,000 تومان 10,650,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,180,000 تومان 23,950,000 تومان 17,180,000 تومان 10,650,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,300,000 تومان 24,200,000 تومان 17,300,000 تومان 10,650,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,720,000 تومان 25,040,000 تومان 17,720,000 تومان 10,650,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,880,000 تومان 25,550,000 تومان 17,880,000 تومان 10,650,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,600,000 تومان 26,800,000 تومان 18,600,000 تومان 10,650,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,650,000 تومان 26,700,000 تومان 18,650,000 تومان 10,650,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,960,000 تومان 27,530,000 تومان 18,960,000 تومان 10,650,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,310,000 تومان 28,310,000 تومان 19,310,000 تومان 10,650,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,800,000 تومان 29,200,000 تومان 19,800,000 تومان 10,650,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,710,000 تومان 31,020,000 تومان 20,710,000 تومان 10,650,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,910,000 تومان 31,420,000 تومان 20,910,000 تومان 10,650,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,170,000 تومان 31,940,000 تومان 21,170,000 تومان 10,650,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,530,000 تومان 32,670,000 تومان 21,530,000 تومان 10,650,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,030,000 تومان 33,660,000 تومان 22,030,000 تومان 10,650,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,110,000 تومان 33,820,000 تومان 22,110,000 تومان 10,650,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,600,000 تومان 34,800,000 تومان 22,600,000 تومان 10,650,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,170,000 تومان 35,940,000 تومان 23,170,000 تومان 10,650,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,550,000 تومان 38,700,000 تومان 24,550,000 تومان 10,650,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,070,000 تومان 39,840,000 تومان 25,070,000 تومان 10,650,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
26,530,000 تومان 42,650,000 تومان 26,530,000 تومان 10,650,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
27,460,000 تومان 44,520,000 تومان 27,460,000 تومان 10,650,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
27,620,000 تومان 44,840,000 تومان 27,620,000 تومان 10,650,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
27,930,000 تومان 45,460,000 تومان 27,930,000 تومان 10,650,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
32,580,000 تومان 54,770,000 تومان 32,580,000 تومان 10,650,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
43,170,000 تومان 75,930,000 تومان 43,170,000 تومان 10,650,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
53,490,000 تومان 96,580,000 تومان 53,490,000 تومان 10,650,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
60,000,000 تومان 109,650,000 تومان 60,000,000 تومان 10,650,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 بیمه مسافرتی
3 ویزای توریستی
4 4 شب و 5 روز اقامت هتل
ردیف مدرک توضیحات
1 گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
2 همراه داشتن تست منفی PCR با اعتبار 72 ساعت
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

- پرواز چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.
- نرخ کودک زیر 2 سال 1.990.000 تومان میباشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.
- پرداخت 70% تور درهنگام ثبت نام الزامی می باشد و در صورت عدم تسویه کامل ما به التفاوت نرخ ارز هنگام تسویه محاسبه میگردد.
- در صورت مرفوض شدن ویزای دبی از سوی مرکز صدور ویزای امارات مبلغ ویزا قابل برگشت نیست و کلیه جریمه های تور به عهده مسافر میباشد.
- در صورت مثبت بودن تست PCR در فرودگاه دبی مسافر به مدت 14 روز با هزینه شخصی قرنطینه خواهد شد.
- شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری سپهران سیر باستان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. با شماره 02191004043 تماس حاصل بفرمایید.
- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09124052008 تماس حاصل بفرمایید.
- مسافرین محترم برای خروج از ایران باید 72 ساعت قبل از پرواز تست PCR را انجام داده و جواب آنرا برای ورود به پرواز همراه خود داشته باشند. (در صورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور را ندارند)

*** تور ترانسفر ندارد ***

6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC