02145323 02191004043

تور ارمنستان ویژه شهریور

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • EVN فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس
 • ایران ایر ایران ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 11:15
 • مدت پرواز 02:30
 • ساعت پرواز 11:15
 • مدت پرواز 02:30
فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس
 • EVN فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • ایران ایر ایران ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 13:15
 • مدت پرواز 02:30
 • ساعت پرواز 13:15
 • مدت پرواز 02:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
9,614,000 تومان
11,501,000 تومان
8,307,000 تومان
7,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
10,412,000 تومان
12,808,000 تومان
9,033,000 تومان
7,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
10,485,000 تومان
12,372,000 تومان
8,742,000 تومان
7,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
10,993,000 تومان
13,824,000 تومان
9,759,000 تومان
7,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
11,501,000 تومان
16,002,000 تومان
10,920,000 تومان
7,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
11,574,000 تومان
14,550,000 تومان
9,033,000 تومان
7,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
11,792,000 تومان
15,131,000 تومان
10,775,000 تومان
7,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
12,082,000 تومان
15,567,000 تومان
-
7,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
12,518,000 تومان
16,293,000 تومان
-
7,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
12,881,000 تومان
18,035,000 تومان
9,033,000 تومان
7,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
13,098,000 تومان
16,583,000 تومان
-
7,990,000 تومان
STD ROOM
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
13,679,000 تومان
16,583,000 تومان
9,033,000 تومان
7,990,000 تومان
KING ROOM
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
14,042,000 تومان
19,052,000 تومان
10,485,000 تومان
7,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
14,260,000 تومان
20,213,000 تومان
8,016,000 تومان
7,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
15,059,000 تومان
20,939,000 تومان
9,614,000 تومان
7,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,511,000 تومان
23,408,000 تومان
10,194,000 تومان
7,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,512,000 تومان
22,972,000 تومان
10,485,000 تومان
7,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,583,000 تومان
22,972,000 تومان
9,468,000 تومان
7,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
19,487,000 تومان
30,087,000 تومان
-
7,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,614,000 تومان 11,501,000 تومان 8,307,000 تومان 7,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,412,000 تومان 12,808,000 تومان 9,033,000 تومان 7,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,485,000 تومان 12,372,000 تومان 8,742,000 تومان 7,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,993,000 تومان 13,824,000 تومان 9,759,000 تومان 7,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,501,000 تومان 16,002,000 تومان 10,920,000 تومان 7,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,574,000 تومان 14,550,000 تومان 9,033,000 تومان 7,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,792,000 تومان 15,131,000 تومان 10,775,000 تومان 7,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,082,000 تومان 15,567,000 تومان - 7,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,518,000 تومان 16,293,000 تومان - 7,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,881,000 تومان 18,035,000 تومان 9,033,000 تومان 7,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,098,000 تومان 16,583,000 تومان - 7,990,000 تومان
توضیحات : STD ROOM
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,679,000 تومان 16,583,000 تومان 9,033,000 تومان 7,990,000 تومان
توضیحات : KING ROOM
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,042,000 تومان 19,052,000 تومان 10,485,000 تومان 7,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,260,000 تومان 20,213,000 تومان 8,016,000 تومان 7,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,059,000 تومان 20,939,000 تومان 9,614,000 تومان 7,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,511,000 تومان 23,408,000 تومان 10,194,000 تومان 7,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,512,000 تومان 22,972,000 تومان 10,485,000 تومان 7,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,583,000 تومان 22,972,000 تومان 9,468,000 تومان 7,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,487,000 تومان 30,087,000 تومان - 7,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 5 شب و 6 روز اقامت هتل
ردیف مدرک توضیحات
1 گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
                           
6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC