02145323 02191004043

تور ارمنستان 5 شب ویژه نوروز 1401

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • EVN فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس
 • ایران ایر ایران ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 14:30
 • مدت پرواز 03:00
 • ساعت پرواز 14:30
 • مدت پرواز 03:00
فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس
 • EVN فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • ایران ایر ایران ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 15:40
 • مدت پرواز 03:00
 • ساعت پرواز 15:40
 • مدت پرواز 03:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
8,390,000 تومان
11,990,000 تومان
7,990,000 تومان
5,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
8,790,000 تومان
12,990,000 تومان
8,390,000 تومان
5,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
10,990,000 تومان
12,690,000 تومان
10,290,000 تومان
5,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
11,190,000 تومان
12,890,000 تومان
9,990,000 تومان
5,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
11,490,000 تومان
13,590,000 تومان
9,890,000 تومان
5,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
11,790,000 تومان
14,790,000 تومان
11,190,000 تومان
5,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
11,990,000 تومان
14,790,000 تومان
11,990,000 تومان
5,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
12,090,000 تومان
14,790,000 تومان
12,590,000 تومان
5,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
12,090,000 تومان
15,390,000 تومان
-
-
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
12,190,000 تومان
15,790,000 تومان
10,890,000 تومان
5,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
12,290,000 تومان
15,090,000 تومان
11,190,000 تومان
5,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
12,590,000 تومان
15,490,000 تومان
9,690,000 تومان
5,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
12,690,000 تومان
16,390,000 تومان
9,690,000 تومان
5,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
13,590,000 تومان
17,490,000 تومان
9,690,000 تومان
5,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
13,890,000 تومان
17,790,000 تومان
10,590,000 تومان
5,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
13,990,000 تومان
18,890,000 تومان
9,290,000 تومان
5,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
14,790,000 تومان
21,590,000 تومان
11,790,000 تومان
5,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
15,190,000 تومان
20,890,000 تومان
9,990,000 تومان
5,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,390,000 تومان 11,990,000 تومان 7,990,000 تومان 5,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,790,000 تومان 12,990,000 تومان 8,390,000 تومان 5,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,990,000 تومان 12,690,000 تومان 10,290,000 تومان 5,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,190,000 تومان 12,890,000 تومان 9,990,000 تومان 5,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,490,000 تومان 13,590,000 تومان 9,890,000 تومان 5,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,790,000 تومان 14,790,000 تومان 11,190,000 تومان 5,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,990,000 تومان 14,790,000 تومان 11,990,000 تومان 5,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,090,000 تومان 14,790,000 تومان 12,590,000 تومان 5,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,090,000 تومان 15,390,000 تومان - -
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,190,000 تومان 15,790,000 تومان 10,890,000 تومان 5,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,290,000 تومان 15,090,000 تومان 11,190,000 تومان 5,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,590,000 تومان 15,490,000 تومان 9,690,000 تومان 5,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,690,000 تومان 16,390,000 تومان 9,690,000 تومان 5,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,590,000 تومان 17,490,000 تومان 9,690,000 تومان 5,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,890,000 تومان 17,790,000 تومان 10,590,000 تومان 5,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان 18,890,000 تومان 9,290,000 تومان 5,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,790,000 تومان 21,590,000 تومان 11,790,000 تومان 5,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,190,000 تومان 20,890,000 تومان 9,990,000 تومان 5,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 5 شب و 6 روز اقامت هتل
3 ترانسفر فرودگاهی
ردیف مدرک توضیحات
1 گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
            
6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC