02145323 02191004043

تور دبی از شیراز ویژه زمستان 1402

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی شهید دستغیب (شروع سفر)
 • SYZ فرودگاه بین‌المللی شهید دستغیب
 • هواپیما
 • DXB فرودگاه بین‌المللی دبی
 • ایران ایر ایران ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 08:10
 • مدت پرواز 02:00
 • ساعت پرواز 08:10
 • مدت پرواز 02:00
فرودگاه بین‌المللی دبی
 • DXB فرودگاه بین‌المللی دبی
 • هواپیما
 • SYZ فرودگاه بین‌المللی شهید دستغیب
 • ایران ایر ایران ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 11:00
 • مدت پرواز 02:00
 • ساعت پرواز 11:00
 • مدت پرواز 02:00
فرودگاه بین‌المللی شهید دستغیب (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
18,290,000 تومان
20,430,000 تومان
18,290,000 تومان
21,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
20,010,000 تومان
23,190,000 تومان
20,010,000 تومان
21,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
24,250,000 تومان
27,670,000 تومان
24,250,000 تومان
21,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
25,260,000 تومان
29,690,000 تومان
25,260,000 تومان
21,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
25,335,000 تومان
30,135,000 تومان
25,335,000 تومان
21,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
25,430,000 تومان
30,030,000 تومان
25,430,000 تومان
21,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
25,815,000 تومان
30,595,000 تومان
25,815,000 تومان
21,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
25,910,000 تومان
31,290,000 تومان
25,910,000 تومان
21,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
26,365,000 تومان
31,895,000 تومان
26,365,000 تومان
21,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
27,255,000 تومان
33,975,000 تومان
27,255,000 تومان
21,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
27,350,000 تومان
33,970,000 تومان
27,350,000 تومان
21,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
27,640,000 تومان
34,745,000 تومان
27,640,000 تومان
21,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
27,955,000 تومان
35,175,000 تومان
27,955,000 تومان
21,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
28,720,000 تومان
36,710,000 تومان
28,720,000 تومان
21,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
29,010,000 تومان
37,290,000 تومان
29,010,000 تومان
21,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
29,515,000 تومان
38,295,000 تومان
29,515,000 تومان
21,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
29,680,000 تومان
38,630,000 تومان
29,680,000 تومان
21,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
30,545,000 تومان
40,360,000 تومان
30,545,000 تومان
21,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
30,980,000 تومان
40,225,000 تومان
30,980,000 تومان
21,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
33,640,000 تومان
46,550,000 تومان
33,640,000 تومان
21,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
56,935,000 تومان
92,535,000 تومان
56,935,000 تومان
21,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,290,000 تومان 20,430,000 تومان 18,290,000 تومان 21,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,010,000 تومان 23,190,000 تومان 20,010,000 تومان 21,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,250,000 تومان 27,670,000 تومان 24,250,000 تومان 21,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,260,000 تومان 29,690,000 تومان 25,260,000 تومان 21,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,335,000 تومان 30,135,000 تومان 25,335,000 تومان 21,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,430,000 تومان 30,030,000 تومان 25,430,000 تومان 21,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,815,000 تومان 30,595,000 تومان 25,815,000 تومان 21,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,910,000 تومان 31,290,000 تومان 25,910,000 تومان 21,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
26,365,000 تومان 31,895,000 تومان 26,365,000 تومان 21,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
27,255,000 تومان 33,975,000 تومان 27,255,000 تومان 21,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
27,350,000 تومان 33,970,000 تومان 27,350,000 تومان 21,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
27,640,000 تومان 34,745,000 تومان 27,640,000 تومان 21,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
27,955,000 تومان 35,175,000 تومان 27,955,000 تومان 21,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,720,000 تومان 36,710,000 تومان 28,720,000 تومان 21,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,010,000 تومان 37,290,000 تومان 29,010,000 تومان 21,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,515,000 تومان 38,295,000 تومان 29,515,000 تومان 21,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,680,000 تومان 38,630,000 تومان 29,680,000 تومان 21,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30,545,000 تومان 40,360,000 تومان 30,545,000 تومان 21,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30,980,000 تومان 40,225,000 تومان 30,980,000 تومان 21,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
33,640,000 تومان 46,550,000 تومان 33,640,000 تومان 21,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
56,935,000 تومان 92,535,000 تومان 56,935,000 تومان 21,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 بیمه مسافرتی
3 ویزای توریستی ویزای 14 روزه با پوشش کرونا
4 4 شب و 5 روز اقامت هتل
ردیف مدرک توضیحات
1 گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
2 اسکن پاسپورت
3 اسکن کارت ملی
4 اسکن عکس 4*3 تمام رخ
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

- پرواز چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.
- در صورت مرفوض شدن ویزای دبی از سوی مرکز صدور ویزای امارات مبلغ ویزا قابل برگشت نیست و کلیه جریمه های تور به عهده مسافر میباشد.
- شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری سپهران سیر باستان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. با شماره 02191004043 تماس حاصل بفرمایید.
- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09023789260 تماس حاصل بفرمایید.
- نرخ کودک زیر 2 سال 2.990.000 تومان میباشد.

6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC