02145323 02191004043

تور مسقط (عمان) 7شب ویژه نوروز 1401

برنامه سفر
فرودگاه امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه امام خمینی
 • هواپیما
 • MCT فرودگاه مسقط
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 08:45
 • مدت پرواز 02:30
 • ساعت پرواز 08:45
 • مدت پرواز 02:30
فرودگاه مسقط
 • MCT فرودگاه مسقط
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه امام خمینی
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 23:59
 • مدت پرواز 02:30
 • ساعت پرواز 23:59
 • مدت پرواز 02:30
فرودگاه امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
13,210,000 تومان
17,300,000 تومان
-
8,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
13,730,000 تومان
17,300,000 تومان
-
8,900,000 تومان
AL GHUBAR
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
14,240,000 تومان
17,810,000 تومان
-
8,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
14,240,000 تومان
18,840,000 تومان
-
8,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
15,770,000 تومان
21,390,000 تومان
14,750,000 تومان
8,900,000 تومان
AL GHUBAR
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
15,770,000 تومان
20,880,000 تومان
15,770,000 تومان
8,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
15,770,000 تومان
20,880,000 تومان
14,750,000 تومان
8,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,280,000 تومان
21,390,000 تومان
14,750,000 تومان
8,900,000 تومان
QURUM
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,790,000 تومان
22,410,000 تومان
-
8,900,000 تومان
AL KHUWAIR
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
17,300,000 تومان
20,370,000 تومان
17,300,000 تومان
8,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
17,300,000 تومان
22,920,000 تومان
-
8,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
17,810,000 تومان
22,410,000 تومان
-
8,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
19,860,000 تومان
30,080,000 تومان
18,320,000 تومان
8,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
22,920,000 تومان
36,210,000 تومان
-
8,900,000 تومان
RUWI
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
22,920,000 تومان
32,120,000 تومان
22,920,000 تومان
8,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
26,500,000 تومان
44,900,000 تومان
-
8,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
29,060,000 تومان
50,010,000 تومان
-
8,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
30,080,000 تومان
32,630,000 تومان
-
8,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
32,120,000 تومان
34,680,000 تومان
-
8,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
32,120,000 تومان
52,560,000 تومان
-
8,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
34,680,000 تومان
36,720,000 تومان
-
8,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
41,320,000 تومان
65,340,000 تومان
-
8,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
48,470,000 تومان
88,330,000 تومان
-
8,900,000 تومان
ALMOUJ
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,210,000 تومان 17,300,000 تومان - 8,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,730,000 تومان 17,300,000 تومان - 8,900,000 تومان
توضیحات : AL GHUBAR
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,240,000 تومان 17,810,000 تومان - 8,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,240,000 تومان 18,840,000 تومان - 8,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,770,000 تومان 21,390,000 تومان 14,750,000 تومان 8,900,000 تومان
توضیحات : AL GHUBAR
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,770,000 تومان 20,880,000 تومان 15,770,000 تومان 8,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,770,000 تومان 20,880,000 تومان 14,750,000 تومان 8,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,280,000 تومان 21,390,000 تومان 14,750,000 تومان 8,900,000 تومان
توضیحات : QURUM
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,790,000 تومان 22,410,000 تومان - 8,900,000 تومان
توضیحات : AL KHUWAIR
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,300,000 تومان 20,370,000 تومان 17,300,000 تومان 8,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,300,000 تومان 22,920,000 تومان - 8,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,810,000 تومان 22,410,000 تومان - 8,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,860,000 تومان 30,080,000 تومان 18,320,000 تومان 8,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,920,000 تومان 36,210,000 تومان - 8,900,000 تومان
توضیحات : RUWI
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,920,000 تومان 32,120,000 تومان 22,920,000 تومان 8,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
26,500,000 تومان 44,900,000 تومان - 8,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,060,000 تومان 50,010,000 تومان - 8,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30,080,000 تومان 32,630,000 تومان - 8,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
32,120,000 تومان 34,680,000 تومان - 8,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
32,120,000 تومان 52,560,000 تومان - 8,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
34,680,000 تومان 36,720,000 تومان - 8,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
41,320,000 تومان 65,340,000 تومان - 8,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
48,470,000 تومان 88,330,000 تومان - 8,900,000 تومان
توضیحات : ALMOUJ
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
ردیف مدرک توضیحات
1 گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
2 همراه داشتن تست منفی PCR با اعتبار 72 ساعت
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

تمامی افراد بالای 18 سال که قصد ورود به عمان را دارند می بایست قبل از پرواز گواهی دیجیتال تزریق 2 دوز واکسن مورد تایید وزارت بهداشت عمان با گذشت 14 روز از دوز دوم  ارایه دهند.

همچنین به همراه داشتن جواب تست بارکد دار منفی کرنا با اعتبار 72 ساعت از زمان رسیدن به فرودگاه عمان الزامیست .

مسافر ملزم به ثبت گواهی واکسن و تست منفی خود در بازه 72 ساعته سیستم ای مشرف میباشد .که در صورت تمایل ثبت ای مشرف با هزینه توسط اژانس 

درخواست کننده میباشد.اعتبار پاسپور 6 ماه الزامی و چک ان به عهده اژانس درخواست کننده است 

هزینه تست برگشت مسافرین به مبلغ 15 ریال عمان به عهده مسافر است.

6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC