02145323 02191004043

تور ساحلی 5 شب باتومی ویژه خرداد و تیر 1403

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • BUS فرودگاه بین‌المللی باتومی
 • وارش وارش
 • Economy
 • ساعت پرواز 13:00
 • مدت پرواز 02:00
 • ساعت پرواز 13:00
 • مدت پرواز 02:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • BUS فرودگاه بین‌المللی باتومی
 • وارش وارش
 • Economy
 • ساعت پرواز 16:30
 • مدت پرواز 02:00
 • ساعت پرواز 16:30
 • مدت پرواز 02:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
19,020,000 تومان
24,700,000 تومان
16,580,000 تومان
13,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
19,830,000 تومان
26,330,000 تومان
16,580,000 تومان
13,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
19,830,000 تومان
26,330,000 تومان
18,200,000 تومان
13,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
20,640,000 تومان
27,950,000 تومان
19,830,000 تومان
13,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
22,270,000 تومان
31,200,000 تومان
19,830,000 تومان
13,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
22,270,000 تومان
27,950,000 تومان
19,830,000 تومان
13,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
23,080,000 تومان
31,200,000 تومان
23,080,000 تومان
13,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
23,890,000 تومان
32,830,000 تومان
19,830,000 تومان
13,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
26,330,000 تومان
36,080,000 تومان
23,080,000 تومان
13,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
29,580,000 تومان
45,830,000 تومان
29,580,000 تومان
13,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
29,580,000 تومان
45,830,000 تومان
29,580,000 تومان
13,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
29,580,000 تومان
42,580,000 تومان
23,080,000 تومان
13,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
32,500,000 تومان
51,680,000 تومان
32,500,000 تومان
13,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
34,450,000 تومان
55,580,000 تومان
34,450,000 تومان
13,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
34,450,000 تومان
50,700,000 تومان
24,700,000 تومان
13,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
34,450,000 تومان
52,330,000 تومان
34,450,000 تومان
13,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
34,450,000 تومان
53,950,000 تومان
24,700,000 تومان
13,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
34,450,000 تومان
52,330,000 تومان
29,580,000 تومان
13,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
36,080,000 تومان
55,580,000 تومان
26,330,000 تومان
13,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
37,700,000 تومان
58,830,000 تومان
23,080,000 تومان
13,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
38,520,000 تومان
58,830,000 تومان
34,450,000 تومان
13,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
44,200,000 تومان
66,950,000 تومان
42,580,000 تومان
13,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,020,000 تومان 24,700,000 تومان 16,580,000 تومان 13,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,830,000 تومان 26,330,000 تومان 16,580,000 تومان 13,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,830,000 تومان 26,330,000 تومان 18,200,000 تومان 13,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,640,000 تومان 27,950,000 تومان 19,830,000 تومان 13,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,270,000 تومان 31,200,000 تومان 19,830,000 تومان 13,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,270,000 تومان 27,950,000 تومان 19,830,000 تومان 13,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,080,000 تومان 31,200,000 تومان 23,080,000 تومان 13,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,890,000 تومان 32,830,000 تومان 19,830,000 تومان 13,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
26,330,000 تومان 36,080,000 تومان 23,080,000 تومان 13,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,580,000 تومان 45,830,000 تومان 29,580,000 تومان 13,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,580,000 تومان 45,830,000 تومان 29,580,000 تومان 13,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,580,000 تومان 42,580,000 تومان 23,080,000 تومان 13,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
32,500,000 تومان 51,680,000 تومان 32,500,000 تومان 13,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
34,450,000 تومان 55,580,000 تومان 34,450,000 تومان 13,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
34,450,000 تومان 50,700,000 تومان 24,700,000 تومان 13,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
34,450,000 تومان 52,330,000 تومان 34,450,000 تومان 13,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
34,450,000 تومان 53,950,000 تومان 24,700,000 تومان 13,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
34,450,000 تومان 52,330,000 تومان 29,580,000 تومان 13,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
36,080,000 تومان 55,580,000 تومان 26,330,000 تومان 13,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
37,700,000 تومان 58,830,000 تومان 23,080,000 تومان 13,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
38,520,000 تومان 58,830,000 تومان 34,450,000 تومان 13,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
44,200,000 تومان 66,950,000 تومان 42,580,000 تومان 13,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر فارسی زبان
2 بیمه مسافرتی
3 بلیط رفت و برگشت
4 ترانسفر فرودگاهی
5 5 شب و 6 روز اقامت هتل
ردیف مدرک توضیحات
1 گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

- پرواز چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.
- نرخ کودک زیر 2 سال 890.000 تومان میباشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.
- بار رفت مجاز مسافر 20 کیلوگرم میباشد و برگشت 30 کیلوگرم میباشد .
- شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری سپهران سیر باستان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. با شماره 02191004043 تماس حاصل بفرمایید.
- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09023789260 تماس حاصل بفرمایید.

- همراه داشتن بلیط رفت و برگشت ، واچر هتل ، وجه نقد ( به ازای هر روز اقامت هر نفر 100 دلار )

6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC