02145323 02191004043

آفر تور ارمنستان ویژه تابستان 1403

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • EVN فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس
 • آسمان آسمان
 • Economy
 • ساعت پرواز 09:15
 • مدت پرواز 02:30
 • ساعت پرواز 09:15
 • مدت پرواز 02:30
فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس
 • EVN فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • آسمان آسمان
 • Economy
 • ساعت پرواز 13:15
 • مدت پرواز 02:30
 • ساعت پرواز 13:15
 • مدت پرواز 02:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
17,160,000 تومان
21,320,000 تومان
16,380,000 تومان
13,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
18,590,000 تومان
23,140,000 تومان
17,160,000 تومان
13,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
18,720,000 تومان
22,880,000 تومان
15,600,000 تومان
13,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
18,720,000 تومان
22,360,000 تومان
16,900,000 تومان
13,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
19,630,000 تومان
24,440,000 تومان
17,940,000 تومان
13,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
20,020,000 تومان
26,520,000 تومان
17,940,000 تومان
13,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
20,280,000 تومان
23,920,000 تومان
19,240,000 تومان
13,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
20,670,000 تومان
28,080,000 تومان
16,640,000 تومان
13,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
21,970,000 تومان
30,680,000 تومان
20,280,000 تومان
13,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
22,360,000 تومان
28,600,000 تومان
17,160,000 تومان
13,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
22,620,000 تومان
29,900,000 تومان
19,240,000 تومان
13,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
23,270,000 تومان
28,600,000 تومان
20,020,000 تومان
13,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
24,050,000 تومان
32,500,000 تومان
22,360,000 تومان
13,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
24,180,000 تومان
32,760,000 تومان
17,160,000 تومان
13,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
24,310,000 تومان
31,200,000 تومان
-
13,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
24,310,000 تومان
32,760,000 تومان
17,420,000 تومان
13,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
25,220,000 تومان
32,760,000 تومان
19,240,000 تومان
13,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
25,610,000 تومان
34,840,000 تومان
16,900,000 تومان
13,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
25,870,000 تومان
36,140,000 تومان
20,540,000 تومان
13,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
26,260,000 تومان
37,440,000 تومان
-
13,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
26,910,000 تومان
37,960,000 تومان
17,160,000 تومان
13,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
27,170,000 تومان
37,960,000 تومان
18,720,000 تومان
13,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
27,950,000 تومان
40,560,000 تومان
17,940,000 تومان
13,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
28,340,000 تومان
40,820,000 تومان
17,160,000 تومان
13,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
29,640,000 تومان
38,740,000 تومان
21,320,000 تومان
13,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
29,770,000 تومان
40,300,000 تومان
18,720,000 تومان
13,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
32,370,000 تومان
44,720,000 تومان
20,540,000 تومان
13,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
33,410,000 تومان
48,360,000 تومان
27,820,000 تومان
13,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
34,190,000 تومان
49,140,000 تومان
20,540,000 تومان
13,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
35,490,000 تومان
50,700,000 تومان
23,400,000 تومان
13,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,160,000 تومان 21,320,000 تومان 16,380,000 تومان 13,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,590,000 تومان 23,140,000 تومان 17,160,000 تومان 13,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,720,000 تومان 22,880,000 تومان 15,600,000 تومان 13,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,720,000 تومان 22,360,000 تومان 16,900,000 تومان 13,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,630,000 تومان 24,440,000 تومان 17,940,000 تومان 13,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,020,000 تومان 26,520,000 تومان 17,940,000 تومان 13,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,280,000 تومان 23,920,000 تومان 19,240,000 تومان 13,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,670,000 تومان 28,080,000 تومان 16,640,000 تومان 13,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,970,000 تومان 30,680,000 تومان 20,280,000 تومان 13,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,360,000 تومان 28,600,000 تومان 17,160,000 تومان 13,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,620,000 تومان 29,900,000 تومان 19,240,000 تومان 13,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,270,000 تومان 28,600,000 تومان 20,020,000 تومان 13,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,050,000 تومان 32,500,000 تومان 22,360,000 تومان 13,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,180,000 تومان 32,760,000 تومان 17,160,000 تومان 13,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,310,000 تومان 31,200,000 تومان - 13,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,310,000 تومان 32,760,000 تومان 17,420,000 تومان 13,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,220,000 تومان 32,760,000 تومان 19,240,000 تومان 13,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,610,000 تومان 34,840,000 تومان 16,900,000 تومان 13,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,870,000 تومان 36,140,000 تومان 20,540,000 تومان 13,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
26,260,000 تومان 37,440,000 تومان - 13,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
26,910,000 تومان 37,960,000 تومان 17,160,000 تومان 13,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
27,170,000 تومان 37,960,000 تومان 18,720,000 تومان 13,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
27,950,000 تومان 40,560,000 تومان 17,940,000 تومان 13,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,340,000 تومان 40,820,000 تومان 17,160,000 تومان 13,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,640,000 تومان 38,740,000 تومان 21,320,000 تومان 13,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,770,000 تومان 40,300,000 تومان 18,720,000 تومان 13,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
32,370,000 تومان 44,720,000 تومان 20,540,000 تومان 13,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
33,410,000 تومان 48,360,000 تومان 27,820,000 تومان 13,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
34,190,000 تومان 49,140,000 تومان 20,540,000 تومان 13,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
35,490,000 تومان 50,700,000 تومان 23,400,000 تومان 13,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 ترانسفر فرودگاهی
3 بیمه مسافرتی
4 لیدر فارسی زبان
5 صبحانه
6 4 شب و 5 روز اقامت هتل
ردیف مدرک توضیحات
1 گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

- نرخ کودک زیر 2 سال 700.000 تومان میباشد.

- مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.
- شرکت مسافرتی و گردشگری سپهران سیر باستان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. با شماره 02191004043 تماس حاصل بفرمایید.
- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09023789260 تماس حاصل بفرمایید.


6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC