02145323 02191004043

تور 3 شب باتومی ویژه تابستان 1403 ( اقساطی )

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • BUS فرودگاه بین‌المللی باتومی
 • وارش وارش
 • Economy
 • ساعت پرواز 19:00
 • مدت پرواز 02:00
 • ساعت پرواز 19:00
 • مدت پرواز 02:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • BUS فرودگاه بین‌المللی باتومی
 • وارش وارش
 • Economy
 • ساعت پرواز 15:30
 • مدت پرواز 02:00
 • ساعت پرواز 15:30
 • مدت پرواز 02:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
18,230,000 تومان
22,130,000 تومان
16,280,000 تومان
14,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
18,720,000 تومان
23,100,000 تومان
16,280,000 تومان
14,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
18,720,000 تومان
23,100,000 تومان
17,250,000 تومان
14,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
19,690,000 تومان
25,050,000 تومان
18,230,000 تومان
14,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
19,690,000 تومان
23,100,000 تومان
18,230,000 تومان
14,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
19,690,000 تومان
25,050,000 تومان
18,230,000 تومان
14,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
19,690,000 تومان
25,050,000 تومان
18,230,000 تومان
14,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
20,180,000 تومان
26,030,000 تومان
21,150,000 تومان
14,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
21,640,000 تومان
28,950,000 تومان
21,150,000 تومان
14,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
21,640,000 تومان
28,950,000 تومان
21,150,000 تومان
14,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
21,640,000 تومان
28,950,000 تومان
21,150,000 تومان
14,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
21,640,000 تومان
28,950,000 تومان
21,150,000 تومان
14,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
22,130,000 تومان
28,950,000 تومان
18,230,000 تومان
14,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
24,080,000 تومان
33,830,000 تومان
22,130,000 تومان
14,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
24,080,000 تومان
33,830,000 تومان
22,130,000 تومان
14,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
24,080,000 تومان
33,830,000 تومان
22,130,000 تومان
14,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
26,030,000 تومان
37,730,000 تومان
22,130,000 تومان
14,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
26,030,000 تومان
34,800,000 تومان
23,100,000 تومان
14,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
26,030,000 تومان
37,730,000 تومان
22,130,000 تومان
14,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
27,490,000 تومان
38,700,000 تومان
20,180,000 تومان
14,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
27,980,000 تومان
39,680,000 تومان
22,130,000 تومان
14,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
27,980,000 تومان
39,680,000 تومان
22,130,000 تومان
14,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
28,470,000 تومان
39,680,000 تومان
20,180,000 تومان
14,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
28,470,000 تومان
41,630,000 تومان
21,150,000 تومان
14,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
29,930,000 تومان
41,630,000 تومان
23,100,000 تومان
14,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
32,850,000 تومان
45,530,000 تومان
20,180,000 تومان
14,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
33,340,000 تومان
50,400,000 تومان
24,080,000 تومان
14,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
34,800,000 تومان
51,380,000 تومان
25,050,000 تومان
14,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
37,730,000 تومان
51,380,000 تومان
31,880,000 تومان
14,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
38,700,000 تومان
58,200,000 تومان
32,850,000 تومان
14,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
39,680,000 تومان
55,280,000 تومان
37,730,000 تومان
14,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,230,000 تومان 22,130,000 تومان 16,280,000 تومان 14,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,720,000 تومان 23,100,000 تومان 16,280,000 تومان 14,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,720,000 تومان 23,100,000 تومان 17,250,000 تومان 14,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,690,000 تومان 25,050,000 تومان 18,230,000 تومان 14,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,690,000 تومان 23,100,000 تومان 18,230,000 تومان 14,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,690,000 تومان 25,050,000 تومان 18,230,000 تومان 14,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,690,000 تومان 25,050,000 تومان 18,230,000 تومان 14,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,180,000 تومان 26,030,000 تومان 21,150,000 تومان 14,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,640,000 تومان 28,950,000 تومان 21,150,000 تومان 14,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,640,000 تومان 28,950,000 تومان 21,150,000 تومان 14,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,640,000 تومان 28,950,000 تومان 21,150,000 تومان 14,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,640,000 تومان 28,950,000 تومان 21,150,000 تومان 14,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,130,000 تومان 28,950,000 تومان 18,230,000 تومان 14,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,080,000 تومان 33,830,000 تومان 22,130,000 تومان 14,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,080,000 تومان 33,830,000 تومان 22,130,000 تومان 14,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,080,000 تومان 33,830,000 تومان 22,130,000 تومان 14,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
26,030,000 تومان 37,730,000 تومان 22,130,000 تومان 14,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
26,030,000 تومان 34,800,000 تومان 23,100,000 تومان 14,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
26,030,000 تومان 37,730,000 تومان 22,130,000 تومان 14,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
27,490,000 تومان 38,700,000 تومان 20,180,000 تومان 14,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
27,980,000 تومان 39,680,000 تومان 22,130,000 تومان 14,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
27,980,000 تومان 39,680,000 تومان 22,130,000 تومان 14,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,470,000 تومان 39,680,000 تومان 20,180,000 تومان 14,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,470,000 تومان 41,630,000 تومان 21,150,000 تومان 14,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,930,000 تومان 41,630,000 تومان 23,100,000 تومان 14,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
32,850,000 تومان 45,530,000 تومان 20,180,000 تومان 14,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
33,340,000 تومان 50,400,000 تومان 24,080,000 تومان 14,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
34,800,000 تومان 51,380,000 تومان 25,050,000 تومان 14,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
37,730,000 تومان 51,380,000 تومان 31,880,000 تومان 14,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
38,700,000 تومان 58,200,000 تومان 32,850,000 تومان 14,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
39,680,000 تومان 55,280,000 تومان 37,730,000 تومان 14,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر فارسی زبان
2 بیمه مسافرتی
3 بلیط رفت و برگشت
4 ترانسفر فرودگاهی
5 3 شب و 4 روز اقامت هتل
ردیف مدرک توضیحات
1 گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

- پرواز چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.
- نرخ کودک زیر 2 سال 890.000 تومان میباشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.
- بار رفت مجاز مسافر 20 کیلوگرم میباشد و برگشت 30 کیلوگرم میباشد .
- شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری سپهران سیر باستان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. با شماره 02191004043 تماس حاصل بفرمایید.
- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09023789260 تماس حاصل بفرمایید.
- همراه داشتن بلیط رفت و برگشت ، بیمه مسافرتی ، واچر هتل ، وجه نقد ( به ازای هر روز اقامت هر نفر 100 دلار )

* برای اطلاع از نرخ پکیج با تعداد شب های دیگر با کارشناسان ما تماس حاصل نمایید *


6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC