02145323 02191004043

تور ساحلی 6 شب باتومی ویژه خرداد و تیر 1403

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • BUS فرودگاه بین‌المللی باتومی
 • وارش وارش
 • Economy
 • ساعت پرواز 13:00
 • مدت پرواز 02:00
 • ساعت پرواز 13:00
 • مدت پرواز 02:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • BUS فرودگاه بین‌المللی باتومی
 • وارش وارش
 • Economy
 • ساعت پرواز 16:30
 • مدت پرواز 02:00
 • ساعت پرواز 16:30
 • مدت پرواز 02:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
20,150,000 تومان
26,980,000 تومان
17,230,000 تومان
13,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
21,130,000 تومان
28,930,000 تومان
17,230,000 تومان
13,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
21,130,000 تومان
28,930,000 تومان
19,180,000 تومان
13,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
22,100,000 تومان
30,880,000 تومان
21,130,000 تومان
13,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
24,050,000 تومان
34,780,000 تومان
21,130,000 تومان
13,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
24,050,000 تومان
30,880,000 تومان
21,130,000 تومان
13,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
25,030,000 تومان
34,780,000 تومان
25,030,000 تومان
13,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
26,000,000 تومان
36,730,000 تومان
21,130,000 تومان
13,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
28,930,000 تومان
40,630,000 تومان
25,030,000 تومان
13,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
32,830,000 تومان
52,330,000 تومان
32,830,000 تومان
13,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
32,830,000 تومان
52,330,000 تومان
32,830,000 تومان
13,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
32,830,000 تومان
48,430,000 تومان
25,030,000 تومان
13,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
36,340,000 تومان
59,350,000 تومان
36,340,000 تومان
13,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
38,680,000 تومان
64,030,000 تومان
38,680,000 تومان
13,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
38,680,000 تومان
58,180,000 تومان
26,980,000 تومان
13,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
38,680,000 تومان
60,130,000 تومان
38,680,000 تومان
13,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
38,680,000 تومان
62,080,000 تومان
26,980,000 تومان
13,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
38,680,000 تومان
60,130,000 تومان
32,830,000 تومان
13,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
40,630,000 تومان
64,030,000 تومان
28,930,000 تومان
13,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
42,580,000 تومان
67,930,000 تومان
25,030,000 تومان
13,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
43,550,000 تومان
67,930,000 تومان
38,680,000 تومان
13,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
50,380,000 تومان
77,680,000 تومان
48,430,000 تومان
13,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,150,000 تومان 26,980,000 تومان 17,230,000 تومان 13,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,130,000 تومان 28,930,000 تومان 17,230,000 تومان 13,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,130,000 تومان 28,930,000 تومان 19,180,000 تومان 13,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,100,000 تومان 30,880,000 تومان 21,130,000 تومان 13,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,050,000 تومان 34,780,000 تومان 21,130,000 تومان 13,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,050,000 تومان 30,880,000 تومان 21,130,000 تومان 13,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,030,000 تومان 34,780,000 تومان 25,030,000 تومان 13,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
26,000,000 تومان 36,730,000 تومان 21,130,000 تومان 13,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,930,000 تومان 40,630,000 تومان 25,030,000 تومان 13,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
32,830,000 تومان 52,330,000 تومان 32,830,000 تومان 13,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
32,830,000 تومان 52,330,000 تومان 32,830,000 تومان 13,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
32,830,000 تومان 48,430,000 تومان 25,030,000 تومان 13,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
36,340,000 تومان 59,350,000 تومان 36,340,000 تومان 13,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
38,680,000 تومان 64,030,000 تومان 38,680,000 تومان 13,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
38,680,000 تومان 58,180,000 تومان 26,980,000 تومان 13,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
38,680,000 تومان 60,130,000 تومان 38,680,000 تومان 13,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
38,680,000 تومان 62,080,000 تومان 26,980,000 تومان 13,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
38,680,000 تومان 60,130,000 تومان 32,830,000 تومان 13,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
40,630,000 تومان 64,030,000 تومان 28,930,000 تومان 13,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
42,580,000 تومان 67,930,000 تومان 25,030,000 تومان 13,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
43,550,000 تومان 67,930,000 تومان 38,680,000 تومان 13,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
50,380,000 تومان 77,680,000 تومان 48,430,000 تومان 13,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر فارسی زبان
2 بیمه مسافرتی
3 بلیط رفت و برگشت
4 ترانسفر فرودگاهی
5 6 شب و 7 روز اقامت هتل
ردیف مدرک توضیحات
1 گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
2 همراه داشتن تست منفی PCR با اعتبار 72 ساعت
3 اسکن کارت ملی
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

- پرواز چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.
- نرخ کودک زیر 2 سال 890.000 تومان میباشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.
- بار رفت مجاز مسافر 20 کیلوگرم میباشد و برگشت 30 کیلوگرم میباشد .
- شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری سپهران سیر باستان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. با شماره 02191004043 تماس حاصل بفرمایید.
- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09023789260 تماس حاصل بفرمایید.

- همراه داشتن بلیط رفت و برگشت ، واچر هتل ، وجه نقد ( به ازای هر روز اقامت هر نفر 100 دلار )

6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC