02145323 02191004043

تور دبی ویژه نوروز 1403

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • DXB فرودگاه بین‌المللی دبی
 • ایران ایر ایران ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 10:00
 • مدت پرواز 02:00
 • ساعت پرواز 10:00
 • مدت پرواز 02:00
فرودگاه بین‌المللی دبی
 • DXB فرودگاه بین‌المللی دبی
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • ایران ایر ایران ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 21:00
 • مدت پرواز 02:00
 • ساعت پرواز 21:00
 • مدت پرواز 02:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
24,500,000 تومان
30,000,000 تومان
21,800,000 تومان
14,590,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
25,300,000 تومان
31,200,000 تومان
22,500,000 تومان
14,590,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
25,800,000 تومان
32,200,000 تومان
24,100,000 تومان
14,590,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
26,300,000 تومان
33,100,000 تومان
26,000,000 تومان
14,590,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
26,300,000 تومان
33,100,000 تومان
23,700,000 تومان
14,590,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
27,100,000 تومان
34,800,000 تومان
23,300,000 تومان
14,590,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
27,100,000 تومان
34,800,000 تومان
22,900,000 تومان
14,590,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
27,500,000 تومان
35,600,000 تومان
26,300,000 تومان
14,590,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
27,500,000 تومان
35,600,000 تومان
22,900,000 تومان
14,590,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
27,700,000 تومان
36,000,000 تومان
24,400,000 تومان
14,590,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
27,700,000 تومان
36,000,000 تومان
26,200,000 تومان
14,590,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
28,400,000 تومان
37,300,000 تومان
26,000,000 تومان
14,590,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
28,400,000 تومان
37,300,000 تومان
25,900,000 تومان
14,590,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
29,200,000 تومان
39,000,000 تومان
29,200,000 تومان
14,590,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
29,700,000 تومان
39,900,000 تومان
24,600,000 تومان
14,590,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
30,900,000 تومان
42,400,000 تومان
26,300,000 تومان
14,590,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
32,600,000 تومان
45,800,000 تومان
26,700,000 تومان
14,590,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
33,100,000 تومان
46,700,000 تومان
24,600,000 تومان
14,590,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
33,300,000 تومان
47,200,000 تومان
24,600,000 تومان
14,590,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
33,500,000 تومان
47,500,000 تومان
29,300,000 تومان
14,590,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
34,800,000 تومان
50,100,000 تومان
32,700,000 تومان
14,590,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
36,500,000 تومان
53,500,000 تومان
28,800,000 تومان
14,590,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
36,500,000 تومان
53,500,000 تومان
26,800,000 تومان
14,590,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
38,600,000 تومان
57,700,000 تومان
37,200,000 تومان
14,590,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
45,400,000 تومان
71,300,000 تومان
24,200,000 تومان
14,590,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,500,000 تومان 30,000,000 تومان 21,800,000 تومان 14,590,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,300,000 تومان 31,200,000 تومان 22,500,000 تومان 14,590,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,800,000 تومان 32,200,000 تومان 24,100,000 تومان 14,590,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
26,300,000 تومان 33,100,000 تومان 26,000,000 تومان 14,590,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
26,300,000 تومان 33,100,000 تومان 23,700,000 تومان 14,590,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
27,100,000 تومان 34,800,000 تومان 23,300,000 تومان 14,590,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
27,100,000 تومان 34,800,000 تومان 22,900,000 تومان 14,590,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
27,500,000 تومان 35,600,000 تومان 26,300,000 تومان 14,590,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
27,500,000 تومان 35,600,000 تومان 22,900,000 تومان 14,590,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
27,700,000 تومان 36,000,000 تومان 24,400,000 تومان 14,590,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
27,700,000 تومان 36,000,000 تومان 26,200,000 تومان 14,590,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,400,000 تومان 37,300,000 تومان 26,000,000 تومان 14,590,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,400,000 تومان 37,300,000 تومان 25,900,000 تومان 14,590,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,200,000 تومان 39,000,000 تومان 29,200,000 تومان 14,590,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,700,000 تومان 39,900,000 تومان 24,600,000 تومان 14,590,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30,900,000 تومان 42,400,000 تومان 26,300,000 تومان 14,590,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
32,600,000 تومان 45,800,000 تومان 26,700,000 تومان 14,590,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
33,100,000 تومان 46,700,000 تومان 24,600,000 تومان 14,590,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
33,300,000 تومان 47,200,000 تومان 24,600,000 تومان 14,590,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
33,500,000 تومان 47,500,000 تومان 29,300,000 تومان 14,590,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
34,800,000 تومان 50,100,000 تومان 32,700,000 تومان 14,590,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
36,500,000 تومان 53,500,000 تومان 28,800,000 تومان 14,590,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
36,500,000 تومان 53,500,000 تومان 26,800,000 تومان 14,590,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
38,600,000 تومان 57,700,000 تومان 37,200,000 تومان 14,590,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
45,400,000 تومان 71,300,000 تومان 24,200,000 تومان 14,590,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 بیمه مسافرتی
3 ویزای توریستی
4 4 شب و 5 روز اقامت هتل
ردیف مدرک توضیحات
1 اصل گذرنامه با 7 ماه اعتبار از تاریخ سفر
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

- پرواز چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.
- در صورت مرفوض شدن ویزای دبی از سوی مرکز صدور ویزای امارات مبلغ ویزا قابل برگشت نیست و کلیه جریمه های تور به عهده مسافر میباشد.

- شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری سپهران سیر باستان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. با شماره 02145323 تماس حاصل بفرمایید.

- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09023789260 تماس حاصل بفرمایید.

6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC