02145323 02191004043

تور آنتالیا ویژه خرداد و تیر 1403

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • DNZ فرودگاه دنیزلی
 • معراج معراج
 • Economy
 • ساعت پرواز 00:30
 • مدت پرواز 03:00
 • ساعت پرواز 00:30
 • مدت پرواز 03:00
فرودگاه دنیزلی
 • DNZ فرودگاه دنیزلی
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • معراج معراج
 • Economy
 • ساعت پرواز 04:30
 • مدت پرواز 03:00
 • ساعت پرواز 04:30
 • مدت پرواز 03:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
13,090,000 تومان
17,770,000 تومان
10,750,000 تومان
11,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
18,560,000 تومان
24,280,000 تومان
14,520,000 تومان
7,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
22,320,000 تومان
33,900,000 تومان
16,080,000 تومان
7,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
24,190,000 تومان
31,450,000 تومان
17,290,000 تومان
7,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
25,440,000 تومان
41,040,000 تومان
17,640,000 تومان
7,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
27,860,000 تومان
37,400,000 تومان
19,140,000 تومان
7,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
29,080,000 تومان
43,640,000 تومان
19,800,000 تومان
7,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
30,780,000 تومان
46,640,000 تومان
20,440,000 تومان
7,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
35,980,000 تومان
62,100,000 تومان
23,100,000 تومان
7,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
37,020,000 تومان
50,660,000 تومان
23,760,000 تومان
7,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
37,920,000 تومان
58,080,000 تومان
24,140,000 تومان
7,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
38,580,000 تومان
59,240,000 تومان
24,540,000 تومان
7,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
40,140,000 تومان
61,400,000 تومان
25,120,000 تومان
7,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
42,080,000 تومان
64,700,000 تومان
26,100,000 تومان
7,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
42,340,000 تومان
74,580,000 تومان
26,420,000 تومان
7,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
43,120,000 تومان
69,840,000 تومان
26,820,000 تومان
7,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
43,520,000 تومان
66,520,000 تومان
27,000,000 تومان
7,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
43,640,000 تومان
67,440,000 تومان
26,880,000 تومان
7,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
45,140,000 تومان
80,630,000 تومان
27,590,000 تومان
7,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
46,700,000 تومان
83,750,000 تومان
28,370,000 تومان
7,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
49,040,000 تومان
88,430,000 تومان
29,540,000 تومان
7,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
52,940,000 تومان
96,230,000 تومان
31,490,000 تومان
7,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
55,220,000 تومان
99,220,000 تومان
32,860,000 تومان
7,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
55,280,000 تومان
100,460,000 تومان
32,860,000 تومان
7,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
56,840,000 تومان
104,030,000 تومان
33,440,000 تومان
7,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
58,790,000 تومان
107,930,000 تومان
34,220,000 تومان
7,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
60,740,000 تومان
111,830,000 تومان
35,390,000 تومان
7,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
60,800,000 تومان
86,160,000 تومان
35,460,000 تومان
7,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
63,080,000 تومان
91,220,000 تومان
36,760,000 تومان
7,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
65,100,000 تومان
120,080,000 تومان
37,800,000 تومان
7,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
66,400,000 تومان
122,680,000 تومان
38,440,000 تومان
7,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
67,440,000 تومان
107,600,000 تومان
38,780,000 تومان
7,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
75,180,000 تومان
107,860,000 تومان
42,800,000 تومان
7,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
88,500,000 تومان
162,980,000 تومان
49,500,000 تومان
7,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,090,000 تومان 17,770,000 تومان 10,750,000 تومان 11,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,560,000 تومان 24,280,000 تومان 14,520,000 تومان 7,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,320,000 تومان 33,900,000 تومان 16,080,000 تومان 7,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,190,000 تومان 31,450,000 تومان 17,290,000 تومان 7,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,440,000 تومان 41,040,000 تومان 17,640,000 تومان 7,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
27,860,000 تومان 37,400,000 تومان 19,140,000 تومان 7,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,080,000 تومان 43,640,000 تومان 19,800,000 تومان 7,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30,780,000 تومان 46,640,000 تومان 20,440,000 تومان 7,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
35,980,000 تومان 62,100,000 تومان 23,100,000 تومان 7,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
37,020,000 تومان 50,660,000 تومان 23,760,000 تومان 7,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
37,920,000 تومان 58,080,000 تومان 24,140,000 تومان 7,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
38,580,000 تومان 59,240,000 تومان 24,540,000 تومان 7,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
40,140,000 تومان 61,400,000 تومان 25,120,000 تومان 7,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
42,080,000 تومان 64,700,000 تومان 26,100,000 تومان 7,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
42,340,000 تومان 74,580,000 تومان 26,420,000 تومان 7,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
43,120,000 تومان 69,840,000 تومان 26,820,000 تومان 7,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
43,520,000 تومان 66,520,000 تومان 27,000,000 تومان 7,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
43,640,000 تومان 67,440,000 تومان 26,880,000 تومان 7,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
45,140,000 تومان 80,630,000 تومان 27,590,000 تومان 7,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
46,700,000 تومان 83,750,000 تومان 28,370,000 تومان 7,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
49,040,000 تومان 88,430,000 تومان 29,540,000 تومان 7,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
52,940,000 تومان 96,230,000 تومان 31,490,000 تومان 7,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
55,220,000 تومان 99,220,000 تومان 32,860,000 تومان 7,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
55,280,000 تومان 100,460,000 تومان 32,860,000 تومان 7,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
56,840,000 تومان 104,030,000 تومان 33,440,000 تومان 7,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
58,790,000 تومان 107,930,000 تومان 34,220,000 تومان 7,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
60,740,000 تومان 111,830,000 تومان 35,390,000 تومان 7,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
60,800,000 تومان 86,160,000 تومان 35,460,000 تومان 7,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
63,080,000 تومان 91,220,000 تومان 36,760,000 تومان 7,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
65,100,000 تومان 120,080,000 تومان 37,800,000 تومان 7,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
66,400,000 تومان 122,680,000 تومان 38,440,000 تومان 7,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
67,440,000 تومان 107,600,000 تومان 38,780,000 تومان 7,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
75,180,000 تومان 107,860,000 تومان 42,800,000 تومان 7,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
88,500,000 تومان 162,980,000 تومان 49,500,000 تومان 7,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر فارسی زبان
2 بیمه مسافرتی
3 ترانسفر فرودگاهی
4 6 شب و 7 روز اقامت هتل
5 بلیط رفت و برگشت
ردیف مدرک توضیحات
1 گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

- پرواز چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.
- نرخ کودک زیر 2 سال 1.990.000 تومان نت میباشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.
- شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری سپهران سیر باستان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. با شماره 02191004043 تماس حاصل بفرمایید.

- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09023789260 تماس حاصل بفرمایید.


6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC