02145323 02191004043

تور آنتالیا ویژه فروردین 1403

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • ساوث ویند ساوث ویند
 • Economy
 • ساعت پرواز 09:00
 • مدت پرواز 03:30
 • ساعت پرواز 09:00
 • مدت پرواز 03:30
فرودگاه آنتالیا
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • ساوث ویند ساوث ویند
 • Economy
 • ساعت پرواز 01:30
 • مدت پرواز 03:30
 • ساعت پرواز 01:30
 • مدت پرواز 03:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
24,790,000 تومان
28,890,000 تومان
24,790,000 تومان
24,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
32,790,000 تومان
37,470,000 تومان
28,490,000 تومان
24,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
35,890,000 تومان
41,530,000 تومان
32,990,000 تومان
24,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
36,690,000 تومان
42,720,000 تومان
26,650,000 تومان
24,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
38,390,000 تومان
44,390,000 تومان
32,990,000 تومان
24,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
39,990,000 تومان
49,840,000 تومان
27,460,000 تومان
24,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
40,890,000 تومان
48,900,000 تومان
28,260,000 تومان
24,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
40,990,000 تومان
49,920,000 تومان
27,780,000 تومان
24,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
41,490,000 تومان
51,350,000 تومان
28,420,000 تومان
24,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
45,290,000 تومان
54,270,000 تومان
30,070,000 تومان
24,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
47,690,000 تومان
59,990,000 تومان
31,030,000 تومان
24,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
49,990,000 تومان
67,680,000 تومان
34,890,000 تومان
24,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
55,490,000 تومان
77,930,000 تومان
36,900,000 تومان
24,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
55,890,000 تومان
70,340,000 تومان
37,300,000 تومان
24,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
62,990,000 تومان
90,320,000 تومان
40,920,000 تومان
24,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
66,990,000 تومان
97,540,000 تومان
42,930,000 تومان
24,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
80,590,000 تومان
122,400,000 تومان
49,960,000 تومان
24,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
89,490,000 تومان
126,330,000 تومان
54,580,000 تومان
24,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
91,990,000 تومان
136,410,000 تومان
48,240,000 تومان
24,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
93,990,000 تومان
133,760,000 تومان
49,360,000 تومان
24,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,790,000 تومان 28,890,000 تومان 24,790,000 تومان 24,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
32,790,000 تومان 37,470,000 تومان 28,490,000 تومان 24,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
35,890,000 تومان 41,530,000 تومان 32,990,000 تومان 24,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
36,690,000 تومان 42,720,000 تومان 26,650,000 تومان 24,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
38,390,000 تومان 44,390,000 تومان 32,990,000 تومان 24,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
39,990,000 تومان 49,840,000 تومان 27,460,000 تومان 24,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
40,890,000 تومان 48,900,000 تومان 28,260,000 تومان 24,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
40,990,000 تومان 49,920,000 تومان 27,780,000 تومان 24,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
41,490,000 تومان 51,350,000 تومان 28,420,000 تومان 24,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
45,290,000 تومان 54,270,000 تومان 30,070,000 تومان 24,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
47,690,000 تومان 59,990,000 تومان 31,030,000 تومان 24,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
49,990,000 تومان 67,680,000 تومان 34,890,000 تومان 24,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
55,490,000 تومان 77,930,000 تومان 36,900,000 تومان 24,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
55,890,000 تومان 70,340,000 تومان 37,300,000 تومان 24,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
62,990,000 تومان 90,320,000 تومان 40,920,000 تومان 24,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
66,990,000 تومان 97,540,000 تومان 42,930,000 تومان 24,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
80,590,000 تومان 122,400,000 تومان 49,960,000 تومان 24,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
89,490,000 تومان 126,330,000 تومان 54,580,000 تومان 24,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
91,990,000 تومان 136,410,000 تومان 48,240,000 تومان 24,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
93,990,000 تومان 133,760,000 تومان 49,360,000 تومان 24,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 6 شب و 7 روز اقامت هتل
3 لیدر فارسی زبان
4 بیمه مسافرتی
5 ترانسفر فرودگاهی
ردیف مدرک توضیحات
1 اصل گذرنامه با 7 ماه اعتبار از تاریخ سفر
2 اسکن شناسنامه (برای زوجین صفحه دوم شناسنامه الزامی میباشد)
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
- پرواز چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.
- نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 تومان میباشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.
- پرداخت 70% از مبلغ تور هنگام خرید الزامی است.
- شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری سپهران سیر باستان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. با شماره 02191004043 تماس حاصل بفرمایید.
- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09023789260 تماس حاصل بفرمایید.
6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC