02145323 02191004043

تور دبی ویژه زمستان 1402

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • DXB فرودگاه بین‌المللی دبی
 • ایرعربیا ایرعربیا
 • Economy
 • ساعت پرواز 11:30
 • مدت پرواز 02:00
 • ساعت پرواز 11:30
 • مدت پرواز 02:00
فرودگاه بین‌المللی دبی
 • DXB فرودگاه بین‌المللی دبی
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • ایرعربیا ایرعربیا
 • Economy
 • ساعت پرواز 12:30
 • مدت پرواز 02:00
 • ساعت پرواز 12:30
 • مدت پرواز 02:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
15,350,000 تومان
19,890,000 تومان
13,050,000 تومان
8,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
15,790,000 تومان
20,490,000 تومان
13,350,000 تومان
8,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
15,850,000 تومان
20,590,000 تومان
13,350,000 تومان
8,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
15,850,000 تومان
20,590,000 تومان
13,350,000 تومان
8,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
15,990,000 تومان
20,790,000 تومان
13,350,000 تومان
8,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,190,000 تومان
21,290,000 تومان
13,790,000 تومان
8,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,450,000 تومان
21,590,000 تومان
14,150,000 تومان
8,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,590,000 تومان
22,050,000 تومان
13,790,000 تومان
8,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,690,000 تومان
22,250,000 تومان
14,290,000 تومان
8,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
17,100,000 تومان
22,990,000 تومان
14,390,000 تومان
8,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
17,700,000 تومان
24,290,000 تومان
16,150,000 تومان
8,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
18,890,000 تومان
26,600,000 تومان
17,050,000 تومان
8,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
19,590,000 تومان
28,050,000 تومان
14,750,000 تومان
8,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
20,290,000 تومان
29,390,000 تومان
17,990,000 تومان
8,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
21,650,000 تومان
32,090,000 تومان
18,950,000 تومان
8,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
21,990,000 تومان
32,750,000 تومان
19,490,000 تومان
8,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
22,090,000 تومان
32,850,000 تومان
20,050,000 تومان
8,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
22,790,000 تومان
34,250,000 تومان
21,900,000 تومان
8,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
23,150,000 تومان
34,950,000 تومان
19,150,000 تومان
8,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
25,350,000 تومان
39,390,000 تومان
22,390,000 تومان
8,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,350,000 تومان 19,890,000 تومان 13,050,000 تومان 8,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,790,000 تومان 20,490,000 تومان 13,350,000 تومان 8,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,850,000 تومان 20,590,000 تومان 13,350,000 تومان 8,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,850,000 تومان 20,590,000 تومان 13,350,000 تومان 8,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,990,000 تومان 20,790,000 تومان 13,350,000 تومان 8,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,190,000 تومان 21,290,000 تومان 13,790,000 تومان 8,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,450,000 تومان 21,590,000 تومان 14,150,000 تومان 8,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,590,000 تومان 22,050,000 تومان 13,790,000 تومان 8,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,690,000 تومان 22,250,000 تومان 14,290,000 تومان 8,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,100,000 تومان 22,990,000 تومان 14,390,000 تومان 8,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,700,000 تومان 24,290,000 تومان 16,150,000 تومان 8,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,890,000 تومان 26,600,000 تومان 17,050,000 تومان 8,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,590,000 تومان 28,050,000 تومان 14,750,000 تومان 8,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,290,000 تومان 29,390,000 تومان 17,990,000 تومان 8,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,650,000 تومان 32,090,000 تومان 18,950,000 تومان 8,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان 32,750,000 تومان 19,490,000 تومان 8,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,090,000 تومان 32,850,000 تومان 20,050,000 تومان 8,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,790,000 تومان 34,250,000 تومان 21,900,000 تومان 8,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,150,000 تومان 34,950,000 تومان 19,150,000 تومان 8,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,350,000 تومان 39,390,000 تومان 22,390,000 تومان 8,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 بیمه مسافرتی
3 ویزای توریستی
4 3 شب و 4 روز اقامت هتل
ردیف مدرک توضیحات
1 اصل گذرنامه با 7 ماه اعتبار از تاریخ سفر
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

- پرواز چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.
- نرخ کودک زیر 2 سال 3.290.000 تومان میباشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.
- در صورت مرفوض شدن ویزای دبی از سوی مرکز صدور ویزای امارات مبلغ ویزا قابل برگشت نیست و کلیه جریمه های تور به عهده مسافر میباشد.

- شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری سپهران سیر باستان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. با شماره 02145323 تماس حاصل بفرمایید.

- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09023789260 تماس حاصل بفرمایید.

6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC