02145323 02191004043

تور پوکت پاتایا ویژه نوروز 1403

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • MCT فرودگاه بین‌المللی مسقط
 • ماهان ماهان
 • Economy
 • ساعت پرواز 19:55
 • مدت پرواز 09:00
 • ساعت پرواز 19:55
 • مدت پرواز 09:00
فرودگاه بین‌المللی مسقط
 • MCT فرودگاه بین‌المللی مسقط
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • ماهان ماهان
 • Economy
 • ساعت پرواز 12:30
 • مدت پرواز 09:00
 • ساعت پرواز 12:30
 • مدت پرواز 09:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
91,800,000 تومان
97,300,000 تومان
-
86,230,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
91,960,000 تومان
97,630,000 تومان
-
86,280,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
92,520,000 تومان
98,730,000 تومان
-
86,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
93,120,000 تومان
99,940,000 تومان
-
86,660,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
93,780,000 تومان
101,260,000 تومان
-
86,940,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
94,330,000 تومان
102,360,000 تومان
91,500,000 تومان
87,100,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
94,660,000 تومان
103,050,000 تومان
92,100,000 تومان
87,220,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
94,880,000 تومان
103,460,000 تومان
92,330,000 تومان
87,330,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
96,040,000 تومان
105,770,000 تومان
93,650,000 تومان
87,700,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
96,260,000 تومان
106,200,000 تومان
93,270,000 تومان
87,770,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
96,300,000 تومان
106,320,000 تومان
-
87,820,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
96,370,000 تومان
106,430,000 تومان
-
87,820,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
97,050,000 تومان
107,750,000 تومان
-
88,040,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
97,470,000 تومان
108,630,000 تومان
-
88,200,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
97,850,000 تومان
109,400,000 تومان
95,580,000 تومان
88,370,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
98,680,000 تومان
111,050,000 تومان
95,900,000 تومان
88,650,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
98,900,000 تومان
111,490,000 تومان
95,960,000 تومان
88,700,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
99,500,000 تومان
112,700,000 تومان
-
88,920,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
99,720,000 تومان
113,140,000 تومان
97,450,000 تومان
88,980,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
100,660,000 تومان
115,000,000 تومان
97,500,000 تومان
89,300,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
101,100,000 تومان
115,890,000 تومان
98,220,000 تومان
89,470,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
102,360,000 تومان
118,420,000 تومان
-
89,910,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
102,420,000 تومان
118,530,000 تومان
98,820,000 تومان
89,970,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
102,580,000 تومان
118,860,000 تومان
99,430,000 تومان
90,020,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
103,240,000 تومان
120,180,000 تومان
99,980,000 تومان
90,240,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
106,160,000 تومان
126,000,000 تومان
-
91,230,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
107,800,000 تومان
129,300,000 تومان
-
91,840,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
109,070,000 تومان
131,840,000 تومان
104,820,000 تومان
92,280,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
110,390,000 تومان
134,480,000 تومان
105,970,000 تومان
92,720,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
110,830,000 تومان
135,360,000 تومان
106,960,000 تومان
92,880,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
111,770,000 تومان
137,230,000 تومان
107,240,000 تومان
93,200,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
113,360,000 تومان
140,420,000 تومان
108,670,000 تومان
93,760,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
118,920,000 تومان
151,530,000 تومان
113,670,000 تومان
95,740,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
118,920,000 تومان
151,530,000 تومان
113,670,000 تومان
95,740,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
125,960,000 تومان
165,600,000 تومان
120,000,000 تومان
98,160,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
133,440,000 تومان
180,570,000 تومان
126,700,000 تومان
100,800,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
954,400,000 تومان
99,170,000 تومان
-
86,550,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
91,800,000 تومان 97,300,000 تومان - 86,230,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
91,960,000 تومان 97,630,000 تومان - 86,280,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
92,520,000 تومان 98,730,000 تومان - 86,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
93,120,000 تومان 99,940,000 تومان - 86,660,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
93,780,000 تومان 101,260,000 تومان - 86,940,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
94,330,000 تومان 102,360,000 تومان 91,500,000 تومان 87,100,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
94,660,000 تومان 103,050,000 تومان 92,100,000 تومان 87,220,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
94,880,000 تومان 103,460,000 تومان 92,330,000 تومان 87,330,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
96,040,000 تومان 105,770,000 تومان 93,650,000 تومان 87,700,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
96,260,000 تومان 106,200,000 تومان 93,270,000 تومان 87,770,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
96,300,000 تومان 106,320,000 تومان - 87,820,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
96,370,000 تومان 106,430,000 تومان - 87,820,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
97,050,000 تومان 107,750,000 تومان - 88,040,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
97,470,000 تومان 108,630,000 تومان - 88,200,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
97,850,000 تومان 109,400,000 تومان 95,580,000 تومان 88,370,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
98,680,000 تومان 111,050,000 تومان 95,900,000 تومان 88,650,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
98,900,000 تومان 111,490,000 تومان 95,960,000 تومان 88,700,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
99,500,000 تومان 112,700,000 تومان - 88,920,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
99,720,000 تومان 113,140,000 تومان 97,450,000 تومان 88,980,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
100,660,000 تومان 115,000,000 تومان 97,500,000 تومان 89,300,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
101,100,000 تومان 115,890,000 تومان 98,220,000 تومان 89,470,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
102,360,000 تومان 118,420,000 تومان - 89,910,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
102,420,000 تومان 118,530,000 تومان 98,820,000 تومان 89,970,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
102,580,000 تومان 118,860,000 تومان 99,430,000 تومان 90,020,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
103,240,000 تومان 120,180,000 تومان 99,980,000 تومان 90,240,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
106,160,000 تومان 126,000,000 تومان - 91,230,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
107,800,000 تومان 129,300,000 تومان - 91,840,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
109,070,000 تومان 131,840,000 تومان 104,820,000 تومان 92,280,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
110,390,000 تومان 134,480,000 تومان 105,970,000 تومان 92,720,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
110,830,000 تومان 135,360,000 تومان 106,960,000 تومان 92,880,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
111,770,000 تومان 137,230,000 تومان 107,240,000 تومان 93,200,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
113,360,000 تومان 140,420,000 تومان 108,670,000 تومان 93,760,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
118,920,000 تومان 151,530,000 تومان 113,670,000 تومان 95,740,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
118,920,000 تومان 151,530,000 تومان 113,670,000 تومان 95,740,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
125,960,000 تومان 165,600,000 تومان 120,000,000 تومان 98,160,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
133,440,000 تومان 180,570,000 تومان 126,700,000 تومان 100,800,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
954,400,000 تومان 99,170,000 تومان - 86,550,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 اقامت هتل
2 ترانسفر فرودگاهی
3 بیمه مسافرتی
4 ویزای توریستی
ردیف مدرک توضیحات
1 اصل گذرنامه با 7 ماه اعتبار از تاریخ سفر
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

  - پرواز چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.. - مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد. - پرداخت 70% از مبلغ تور هنگام خرید الزامی است. - شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری سپهران سیر باستان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. با شماره 02145323 تماس حاصل بفرمایید. - در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09023789260 تماس حاصل بفرمایید.- مسافرین محترم برای خروج از ایران باید 72 ساعت قبل از پرواز تست PCR را انجام داده و جواب آنرا برای ورود به پرواز همراه خود داشته باشند. (در صورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور را ندارند) - 3 بار تست PCR باید انجام شود.

6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC