02145323 02191004043

تور کوالالامپور ویژه تیر و مرداد 1403

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • MCT فرودگاه بین‌المللی مسقط
 • ایرعربیا ایرعربیا
 • Economy
 • ساعت پرواز 11:55
 • مدت پرواز 09:00
 • ساعت پرواز 11:55
 • مدت پرواز 09:00
فرودگاه بین‌المللی مسقط
 • MCT فرودگاه بین‌المللی مسقط
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • ایرعربیا ایرعربیا
 • Economy
 • ساعت پرواز 16:05
 • مدت پرواز 09:00
 • ساعت پرواز 16:05
 • مدت پرواز 09:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
42,626,000 تومان
48,034,000 تومان
43,289,000 تومان
38,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
43,457,000 تومان
49,360,000 تومان
45,652,000 تومان
38,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
44,351,000 تومان
51,147,000 تومان
45,998,000 تومان
38,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
45,998,000 تومان
54,720,000 تومان
45,998,000 تومان
38,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
47,093,000 تومان
56,430,000 تومان
45,998,000 تومان
38,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
48,467,000 تومان
59,446,000 تومان
48,467,000 تومان
38,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
49,293,000 تومان
61,309,000 تومان
49,293,000 تومان
38,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
50,388,000 تومان
63,495,000 تومان
50,388,000 تومان
38,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
50,868,000 تومان
63,499,000 تومان
50,868,000 تومان
38,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
50,935,000 تومان
64,316,000 تومان
51,761,000 تومان
38,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
51,483,000 تومان
65,689,000 تومان
51,483,000 تومان
38,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
51,488,000 تومان
65,699,000 تومان
-
38,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
55,877,000 تومان
74,488,000 تومان
55,877,000 تومان
38,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
56,425,000 تومان
75,569,000 تومان
56,972,000 تومان
38,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
56,900,000 تومان
76,313,000 تومان
56,900,000 تومان
38,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
58,898,000 تومان
80,247,000 تومان
58,898,000 تومان
38,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
65,757,000 تومان
94,165,000 تومان
65,757,000 تومان
38,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
70,079,000 تومان
102,671,000 تومان
57,044,000 تومان
38,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
71,246,000 تومان
105,173,000 تومان
71,246,000 تومان
38,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
42,626,000 تومان 48,034,000 تومان 43,289,000 تومان 38,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
43,457,000 تومان 49,360,000 تومان 45,652,000 تومان 38,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
44,351,000 تومان 51,147,000 تومان 45,998,000 تومان 38,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
45,998,000 تومان 54,720,000 تومان 45,998,000 تومان 38,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
47,093,000 تومان 56,430,000 تومان 45,998,000 تومان 38,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
48,467,000 تومان 59,446,000 تومان 48,467,000 تومان 38,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
49,293,000 تومان 61,309,000 تومان 49,293,000 تومان 38,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
50,388,000 تومان 63,495,000 تومان 50,388,000 تومان 38,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
50,868,000 تومان 63,499,000 تومان 50,868,000 تومان 38,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
50,935,000 تومان 64,316,000 تومان 51,761,000 تومان 38,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
51,483,000 تومان 65,689,000 تومان 51,483,000 تومان 38,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
51,488,000 تومان 65,699,000 تومان - 38,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
55,877,000 تومان 74,488,000 تومان 55,877,000 تومان 38,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
56,425,000 تومان 75,569,000 تومان 56,972,000 تومان 38,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
56,900,000 تومان 76,313,000 تومان 56,900,000 تومان 38,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
58,898,000 تومان 80,247,000 تومان 58,898,000 تومان 38,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
65,757,000 تومان 94,165,000 تومان 65,757,000 تومان 38,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
70,079,000 تومان 102,671,000 تومان 57,044,000 تومان 38,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
71,246,000 تومان 105,173,000 تومان 71,246,000 تومان 38,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 اقامت هتل
2 صبحانه
3 ترانسفر فرودگاهی
4 لیدر محلی
5 گشت شهری
ردیف مدرک توضیحات
1 اصل گذرنامه با 7 ماه اعتبار از تاریخ سفر
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
- پرواز چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.
- نرخ کودک زیر 2 سال 9.900.000 تومان میباشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.
- شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری سپهران سیر باستان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. با شماره 02145323 تماس حاصل بفرمایید.
- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09023789260 تماس حاصل بفرمایید.
6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC