02145323 02191004043

تور کوالالامپور ویژه بهار 1403

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • MCT فرودگاه بین‌المللی مسقط
 • ایرعربیا ایرعربیا
 • Economy
 • ساعت پرواز 11:55
 • مدت پرواز 09:00
 • ساعت پرواز 11:55
 • مدت پرواز 09:00
فرودگاه بین‌المللی مسقط
 • MCT فرودگاه بین‌المللی مسقط
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • ایرعربیا ایرعربیا
 • Economy
 • ساعت پرواز 16:05
 • مدت پرواز 09:00
 • ساعت پرواز 16:05
 • مدت پرواز 09:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
41,438,000 تومان
47,262,000 تومان
42,152,000 تومان
37,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
42,333,000 تومان
48,690,000 تومان
44,697,000 تومان
37,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
43,295,000 تومان
50,614,000 تومان
45,069,000 تومان
37,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
45,069,000 تومان
54,462,000 تومان
45,069,000 تومان
37,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
46,249,000 تومان
56,303,000 تومان
45,069,000 تومان
37,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
47,180,000 تومان
58,455,000 تومان
47,180,000 تومان
37,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
48,617,000 تومان
61,558,000 تومان
48,617,000 تومان
37,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
49,797,000 تومان
63,912,000 تومان
49,797,000 تومان
37,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
50,314,000 تومان
63,917,000 تومان
50,314,000 تومان
37,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
50,386,000 تومان
64,796,000 تومان
51,276,000 تومان
37,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
50,976,000 تومان
66,275,000 تومان
50,976,000 تومان
37,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
50,981,000 تومان
66,286,000 تومان
-
37,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
55,709,000 تومان
75,751,000 تومان
55,709,000 تومان
37,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
56,298,000 تومان
76,915,000 تومان
56,888,000 تومان
37,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
58,962,000 تومان
81,952,000 تومان
58,962,000 تومان
37,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
61,031,000 تومان
86,385,000 تومان
-
37,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
66,348,000 تومان
96,942,000 تومان
66,348,000 تومان
37,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
71,000,000 تومان
92,902,000 تومان
71,000,000 تومان
37,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
72,260,000 تومان
108,796,000 تومان
72,260,000 تومان
37,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
41,438,000 تومان 47,262,000 تومان 42,152,000 تومان 37,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
42,333,000 تومان 48,690,000 تومان 44,697,000 تومان 37,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
43,295,000 تومان 50,614,000 تومان 45,069,000 تومان 37,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
45,069,000 تومان 54,462,000 تومان 45,069,000 تومان 37,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
46,249,000 تومان 56,303,000 تومان 45,069,000 تومان 37,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
47,180,000 تومان 58,455,000 تومان 47,180,000 تومان 37,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
48,617,000 تومان 61,558,000 تومان 48,617,000 تومان 37,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
49,797,000 تومان 63,912,000 تومان 49,797,000 تومان 37,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
50,314,000 تومان 63,917,000 تومان 50,314,000 تومان 37,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
50,386,000 تومان 64,796,000 تومان 51,276,000 تومان 37,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
50,976,000 تومان 66,275,000 تومان 50,976,000 تومان 37,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
50,981,000 تومان 66,286,000 تومان - 37,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
55,709,000 تومان 75,751,000 تومان 55,709,000 تومان 37,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
56,298,000 تومان 76,915,000 تومان 56,888,000 تومان 37,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
58,962,000 تومان 81,952,000 تومان 58,962,000 تومان 37,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
61,031,000 تومان 86,385,000 تومان - 37,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
66,348,000 تومان 96,942,000 تومان 66,348,000 تومان 37,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
71,000,000 تومان 92,902,000 تومان 71,000,000 تومان 37,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
72,260,000 تومان 108,796,000 تومان 72,260,000 تومان 37,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 اقامت هتل
2 صبحانه
3 ترانسفر فرودگاهی
4 لیدر محلی
5 گشت شهری
ردیف مدرک توضیحات
1 اصل گذرنامه با 7 ماه اعتبار از تاریخ سفر
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
- پرواز چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.
- نرخ کودک زیر 2 سال 9.900.000 تومان میباشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.
- شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری سپهران سیر باستان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. با شماره 02145323 تماس حاصل بفرمایید.
- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09023789260 تماس حاصل بفرمایید.
6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC