02145323 02191004043

تور فی فی پوکت ویژه نوروز 1403*/

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • MCT فرودگاه بین‌المللی مسقط
 • سلام ایر سلام ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 16:55
 • مدت پرواز 06:00
 • ساعت پرواز 16:55
 • مدت پرواز 06:00
فرودگاه بین‌المللی مسقط
 • MCT فرودگاه بین‌المللی مسقط
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • سلام ایر سلام ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 09:00
 • مدت پرواز 06:00
 • ساعت پرواز 09:00
 • مدت پرواز 06:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
65,200,000 تومان
73,000,000 تومان
-
-
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
69,400,000 تومان
81,500,000 تومان
-
61,600,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
69,600,000 تومان
81,700,000 تومان
-
61,700,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
72,400,000 تومان
87,400,000 تومان
73,600,000 تومان
62,700,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
72,500,000 تومان
87,500,000 تومان
72,500,000 تومان
62,700,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
72,700,000 تومان
88,100,000 تومان
-
62,800,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
74,000,000 تومان
90,500,000 تومان
74,000,000 تومان
63,200,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
76,300,000 تومان
95,100,000 تومان
76,300,000 تومان
64,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
78,500,000 تومان
99,500,000 تومان
-
64,800,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
81,200,000 تومان
104,900,000 تومان
-
65,700,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
82,300,000 تومان
107,200,000 تومان
82,300,000 تومان
66,100,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
85,200,000 تومان
113,000,000 تومان
85,200,000 تومان
67,100,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
86,100,000 تومان
114,800,000 تومان
86,100,000 تومان
67,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
86,500,000 تومان
115,600,000 تومان
86,500,000 تومان
67,600,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
88,400,000 تومان
119,400,000 تومان
88,400,000 تومان
68,300,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
97,400,000 تومان
137,400,000 تومان
-
71,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
99,700,000 تومان
142,000,000 تومان
-
72,200,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
111,600,000 تومان
165,800,000 تومان
-
76,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
65,200,000 تومان 73,000,000 تومان - -
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
69,400,000 تومان 81,500,000 تومان - 61,600,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
69,600,000 تومان 81,700,000 تومان - 61,700,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
72,400,000 تومان 87,400,000 تومان 73,600,000 تومان 62,700,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
72,500,000 تومان 87,500,000 تومان 72,500,000 تومان 62,700,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
72,700,000 تومان 88,100,000 تومان - 62,800,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
74,000,000 تومان 90,500,000 تومان 74,000,000 تومان 63,200,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
76,300,000 تومان 95,100,000 تومان 76,300,000 تومان 64,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
78,500,000 تومان 99,500,000 تومان - 64,800,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
81,200,000 تومان 104,900,000 تومان - 65,700,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
82,300,000 تومان 107,200,000 تومان 82,300,000 تومان 66,100,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
85,200,000 تومان 113,000,000 تومان 85,200,000 تومان 67,100,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
86,100,000 تومان 114,800,000 تومان 86,100,000 تومان 67,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
86,500,000 تومان 115,600,000 تومان 86,500,000 تومان 67,600,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
88,400,000 تومان 119,400,000 تومان 88,400,000 تومان 68,300,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
97,400,000 تومان 137,400,000 تومان - 71,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
99,700,000 تومان 142,000,000 تومان - 72,200,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
111,600,000 تومان 165,800,000 تومان - 76,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 اقامت هتل
2 ترانسفر فرودگاهی
3 ویزای توریستی
4 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک توضیحات
1 اصل گذرنامه با 7 ماه اعتبار از تاریخ سفر
2 اسکن پاسپورت
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
   
6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC