02145323 02191004043

تور پوکت ساموئی ویژه نوروز 1403

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • HKT فرودگاه بین‌المللی پوکت
 • ماهان ماهان
 • Economy
 • ساعت پرواز 04:00
 • مدت پرواز 06:30
 • ساعت پرواز 04:00
 • مدت پرواز 06:30
فرودگاه بین‌المللی پوکت
 • HKT فرودگاه بین‌المللی پوکت
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • سلام ایر سلام ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 16:15
 • مدت پرواز 06:30
 • ساعت پرواز 16:15
 • مدت پرواز 06:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
116,640,000 تومان
125,330,000 تومان
-
110,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
118,050,000 تومان
128,080,000 تومان
-
110,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
119,120,000 تومان
130,280,000 تومان
-
111,290,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
119,340,000 تومان
130,720,000 تومان
-
111,340,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
120,770,000 تومان
133,580,000 تومان
-
111,890,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
122,300,000 تومان
136,660,000 تومان
119,100,000 تومان
112,390,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
123,100,000 تومان
138,090,000 تومان
-
112,660,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
123,460,000 تومان
138,970,000 تومان
-
112,830,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
124,340,000 تومان
140,730,000 تومان
-
113,100,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
124,840,000 تومان
141,720,000 تومان
121,350,000 تومان
113,270,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
125,220,000 تومان
142,490,000 تومان
121,740,000 تومان
113,430,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
126,430,000 تومان
144,900,000 تومان
122,780,000 تومان
113,870,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
126,820,000 تومان
145,680,000 تومان
-
113,980,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
127,480,000 تومان
147,000,000 تومان
-
114,200,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
128,850,000 تومان
149,750,000 تومان
124,980,000 تومان
114,700,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
129,290,000 تومان
150,630,000 تومان
-
114,860,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
131,880,000 تومان
155,800,000 تومان
127,730,000 تومان
115,740,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
132,590,000 تومان
157,230,000 تومان
128,340,000 تومان
116,050,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
133,690,000 تومان
159,430,000 تومان
129,330,000 تومان
116,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
136,990,000 تومان
166,100,000 تومان
132,300,000 تومان
117,550,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
138,100,000 تومان
168,230,000 تومان
133,290,000 تومان
117,940,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
139,360,000 تومان
170,760,000 تومان
134,440,000 تومان
118,380,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
139,740,000 تومان
170,760,000 تومان
134,440,000 تومان
118,380,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
139,740,000 تومان
171,530,000 تومان
-
118,490,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
145,130,000 تومان
182,300,000 تومان
139,600,000 تومان
120,420,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
148,870,000 تومان
189,790,000 تومان
143,100,000 تومان
121,680,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
151,240,000 تومان
194,520,000 تومان
145,100,000 تومان
122,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
152,230,000 تومان
196,500,000 تومان
146,100,000 تومان
122,890,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
155,150,000 تومان
202,330,000 تومان
-
123,880,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
162,150,000 تومان
216,300,000 تومان
-
126,360,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
172,460,000 تومان
128,960,000 تومان
115,630,000 تومان
111,070,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
116,640,000 تومان 125,330,000 تومان - 110,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
118,050,000 تومان 128,080,000 تومان - 110,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
119,120,000 تومان 130,280,000 تومان - 111,290,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
119,340,000 تومان 130,720,000 تومان - 111,340,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
120,770,000 تومان 133,580,000 تومان - 111,890,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
122,300,000 تومان 136,660,000 تومان 119,100,000 تومان 112,390,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
123,100,000 تومان 138,090,000 تومان - 112,660,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
123,460,000 تومان 138,970,000 تومان - 112,830,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
124,340,000 تومان 140,730,000 تومان - 113,100,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
124,840,000 تومان 141,720,000 تومان 121,350,000 تومان 113,270,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
125,220,000 تومان 142,490,000 تومان 121,740,000 تومان 113,430,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
126,430,000 تومان 144,900,000 تومان 122,780,000 تومان 113,870,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
126,820,000 تومان 145,680,000 تومان - 113,980,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
127,480,000 تومان 147,000,000 تومان - 114,200,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
128,850,000 تومان 149,750,000 تومان 124,980,000 تومان 114,700,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
129,290,000 تومان 150,630,000 تومان - 114,860,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
131,880,000 تومان 155,800,000 تومان 127,730,000 تومان 115,740,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
132,590,000 تومان 157,230,000 تومان 128,340,000 تومان 116,050,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
133,690,000 تومان 159,430,000 تومان 129,330,000 تومان 116,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
136,990,000 تومان 166,100,000 تومان 132,300,000 تومان 117,550,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
138,100,000 تومان 168,230,000 تومان 133,290,000 تومان 117,940,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
139,360,000 تومان 170,760,000 تومان 134,440,000 تومان 118,380,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
139,740,000 تومان 170,760,000 تومان 134,440,000 تومان 118,380,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
139,740,000 تومان 171,530,000 تومان - 118,490,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
145,130,000 تومان 182,300,000 تومان 139,600,000 تومان 120,420,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
148,870,000 تومان 189,790,000 تومان 143,100,000 تومان 121,680,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
151,240,000 تومان 194,520,000 تومان 145,100,000 تومان 122,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
152,230,000 تومان 196,500,000 تومان 146,100,000 تومان 122,890,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
155,150,000 تومان 202,330,000 تومان - 123,880,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
162,150,000 تومان 216,300,000 تومان - 126,360,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
172,460,000 تومان 128,960,000 تومان 115,630,000 تومان 111,070,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 7 شب و 8 روز اقامت هتل
2 بلیط رفت و برگشت
3 ویزای توریستی
4 ترانسفر فرودگاهی
5 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک توضیحات
1 گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
2 ویزا
3 اسکن کارت ملی
4 اسکن پاسپورت
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
- پرواز چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.
- شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری سپهران سیر باستان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. با شماره 02145323 تماس حاصل بفرمایید.
- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09023789260 تماس حاصل بفرمایید.
6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC