02145323 02191004043

تور 8 شب پوکت ویژه نوروز 1403 ن

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • MCT فرودگاه بین‌المللی مسقط
 • سلام ایر سلام ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 16:55
 • مدت پرواز 07:00
 • ساعت پرواز 16:55
 • مدت پرواز 07:00
فرودگاه بین‌المللی مسقط
 • MCT فرودگاه بین‌المللی مسقط
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • سلام ایر سلام ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 14:00
 • مدت پرواز 07:00
 • ساعت پرواز 14:00
 • مدت پرواز 07:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
74,100,000 تومان
81,400,000 تومان
-
-
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
74,600,000 تومان
82,400,000 تومان
-
-
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
78,800,000 تومان
90,700,000 تومان
79,800,000 تومان
71,600,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
80,900,000 تومان
94,900,000 تومان
82,400,000 تومان
72,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
81,400,000 تومان
95,900,000 تومان
-
72,600,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
82,400,000 تومان
98,000,000 تومان
82,400,000 تومان
73,100,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
83,500,000 تومان
100,100,000 تومان
90,200,000 تومان
73,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
84,000,000 تومان
101,100,000 تومان
84,000,000 تومان
73,700,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
86,100,000 تومان
105,300,000 تومان
86,100,000 تومان
74,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
88,700,000 تومان
110,500,000 تومان
88,700,000 تومان
75,600,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
90,200,000 تومان
114,100,000 تومان
90,200,000 تومان
76,200,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
92,300,000 تومان
117,800,000 تومان
92,300,000 تومان
77,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
92,300,000 تومان
117,800,000 تومان
92,300,000 تومان
77,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
93,900,000 تومان
120,900,000 تومان
93,900,000 تومان
77,600,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
94,900,000 تومان
123,000,000 تومان
94,900,000 تومان
78,100,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
95,900,000 تومان
125,100,000 تومان
95,900,000 تومان
78,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
95,900,000 تومان
125,100,000 تومان
95,900,000 تومان
78,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
96,500,000 تومان
126,100,000 تومان
96,500,000 تومان
78,700,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
99,100,000 تومان
131,300,000 تومان
99,100,000 تومان
79,700,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
104,300,000 تومان
141,700,000 تومان
104,300,000 تومان
81,800,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
104,300,000 تومان
141,700,000 تومان
104,300,000 تومان
81,800,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
110,000,000 تومان
153,100,000 تومان
110,000,000 تومان
84,100,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
110,500,000 تومان
154,200,000 تومان
-
84,300,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
113,100,000 تومان
159,400,000 تومان
113,100,000 تومان
85,300,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
114,700,000 تومان
162,500,000 تومان
114,700,000 تومان
86,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
117,300,000 تومان
167,700,000 تومان
117,300,000 تومان
87,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
120,900,000 تومان
175,000,000 تومان
120,900,000 تومان
88,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
74,100,000 تومان 81,400,000 تومان - -
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
74,600,000 تومان 82,400,000 تومان - -
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
78,800,000 تومان 90,700,000 تومان 79,800,000 تومان 71,600,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
80,900,000 تومان 94,900,000 تومان 82,400,000 تومان 72,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
81,400,000 تومان 95,900,000 تومان - 72,600,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
82,400,000 تومان 98,000,000 تومان 82,400,000 تومان 73,100,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
83,500,000 تومان 100,100,000 تومان 90,200,000 تومان 73,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
84,000,000 تومان 101,100,000 تومان 84,000,000 تومان 73,700,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
86,100,000 تومان 105,300,000 تومان 86,100,000 تومان 74,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
88,700,000 تومان 110,500,000 تومان 88,700,000 تومان 75,600,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
90,200,000 تومان 114,100,000 تومان 90,200,000 تومان 76,200,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
92,300,000 تومان 117,800,000 تومان 92,300,000 تومان 77,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
92,300,000 تومان 117,800,000 تومان 92,300,000 تومان 77,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
93,900,000 تومان 120,900,000 تومان 93,900,000 تومان 77,600,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
94,900,000 تومان 123,000,000 تومان 94,900,000 تومان 78,100,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
95,900,000 تومان 125,100,000 تومان 95,900,000 تومان 78,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
95,900,000 تومان 125,100,000 تومان 95,900,000 تومان 78,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
96,500,000 تومان 126,100,000 تومان 96,500,000 تومان 78,700,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
99,100,000 تومان 131,300,000 تومان 99,100,000 تومان 79,700,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
104,300,000 تومان 141,700,000 تومان 104,300,000 تومان 81,800,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
104,300,000 تومان 141,700,000 تومان 104,300,000 تومان 81,800,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
110,000,000 تومان 153,100,000 تومان 110,000,000 تومان 84,100,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
110,500,000 تومان 154,200,000 تومان - 84,300,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
113,100,000 تومان 159,400,000 تومان 113,100,000 تومان 85,300,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
114,700,000 تومان 162,500,000 تومان 114,700,000 تومان 86,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
117,300,000 تومان 167,700,000 تومان 117,300,000 تومان 87,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
120,900,000 تومان 175,000,000 تومان 120,900,000 تومان 88,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 گشت شهری
3 ترانسفر فرودگاهی
4 اقامت هتل
ردیف مدرک توضیحات
1 اصل گذرنامه با 7 ماه اعتبار از تاریخ سفر
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
اخذ ویزا:7روز کاری بیمه مسافران بالای 60سال الزامی و هزینه ان جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر است.

مسولیت کنترل پاسپورت با هر گونه ممنوعیت از خروج کشور به عهده مسافر می باشد.

پرواز به صورت چارتر و غیر قابل استرداد 

پروازها  هر هفته دوشنبه ها  انجام میشود .

اصل پاسپورت و کپی کارت ملی و شناسنامه 1قطعه عکس   زمینه سفید

پرینت حساب با مانده 50 میلیون و کارت واکسن دیجیتال 

شرکت خدماتی سپهران سیر باستان همه رو از ساعت 9 الی 18 جوابگوی شما عزیزان می باشد.با شماره تماس02191004043

در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روز های تعطیل وساعت های غیر کاری با شمارههمراه 09124052008 تماس حاصل فرمایید.

6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC