02145323 02191004043

تور پوکت بانکوک ویژه بهار 1403

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • HKT فرودگاه بین‌المللی پوکت
 • ماهان ماهان
 • Economy
 • ساعت پرواز 16:55
 • مدت پرواز 07:00
 • ساعت پرواز 16:55
 • مدت پرواز 07:00
فرودگاه بین‌المللی سووارنابومی
 • BKK فرودگاه بین‌المللی سووارنابومی
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • ماهان ماهان
 • Economy
 • ساعت پرواز 08:25
 • مدت پرواز 07:00
 • ساعت پرواز 08:25
 • مدت پرواز 07:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
49,310,000 تومان
56,870,000 تومان
-
43,340,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
50,570,000 تومان
59,390,000 تومان
49,200,000 تومان
43,850,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
51,640,000 تومان
61,530,000 تومان
52,100,000 تومان
44,290,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
53,720,000 تومان
65,690,000 تومان
52,350,000 تومان
45,110,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
54,670,000 تومان
67,580,000 تومان
53,300,000 تومان
45,480,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
55,110,000 تومان
68,460,000 تومان
53,360,000 تومان
45,670,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
55,990,000 تومان
70,230,000 تومان
-
45,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
59,080,000 تومان
76,400,000 تومان
57,080,000 تومان
47,250,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
59,200,000 تومان
76,650,000 تومان
-
47,310,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
60,400,000 تومان
79,050,000 تومان
58,780,000 تومان
47,750,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
60,650,000 تومان
79,550,000 تومان
58,650,000 تومان
47,880,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
61,530,000 تومان
81,310,000 تومان
59,530,000 تومان
48,260,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
61,970,000 تومان
82,200,000 تومان
-
48,380,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
62,350,000 تومان
82,950,000 تومان
-
48,570,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
63,420,000 تومان
85,090,000 تومان
61,420,000 تومان
49,010,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
63,740,000 تومان
85,720,000 تومان
-
49,140,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
64,300,000 تومان
86,860,000 تومان
-
49,330,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
64,300,000 تومان
86,860,000 تومان
62,300,000 تومان
49,330,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
64,620,000 تومان
87,490,000 تومان
63,630,000 تومان
49,450,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
65,500,000 تومان
89,250,000 تومان
63,500,000 تومان
49,830,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
66,380,000 تومان
91,020,000 تومان
-
50,150,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
68,270,000 تومان
94,800,000 تومان
-
50,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
73,380,000 تومان
105,000,000 تومان
71,380,000 تومان
52,980,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
73,690,000 تومان
105,630,000 تومان
71,690,000 تومان
53,110,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
75,830,000 تومان
109,920,000 تومان
73,830,000 تومان
53,930,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
77,030,000 تومان
112,310,000 تومان
75,030,000 تومان
54,430,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
79,800,000 تومان
117,850,000 تومان
77,800,000 تومان
55,560,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
85,470,000 تومان
129,190,000 تومان
-
57,830,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
88,060,000 تومان
134,360,000 تومان
86,060,000 تومان
58,840,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
91,270,000 تومان
140,790,000 تومان
89,270,000 تومان
60,100,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
49,310,000 تومان 56,870,000 تومان - 43,340,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
50,570,000 تومان 59,390,000 تومان 49,200,000 تومان 43,850,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
51,640,000 تومان 61,530,000 تومان 52,100,000 تومان 44,290,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
53,720,000 تومان 65,690,000 تومان 52,350,000 تومان 45,110,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
54,670,000 تومان 67,580,000 تومان 53,300,000 تومان 45,480,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
55,110,000 تومان 68,460,000 تومان 53,360,000 تومان 45,670,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
55,990,000 تومان 70,230,000 تومان - 45,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
59,080,000 تومان 76,400,000 تومان 57,080,000 تومان 47,250,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
59,200,000 تومان 76,650,000 تومان - 47,310,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
60,400,000 تومان 79,050,000 تومان 58,780,000 تومان 47,750,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
60,650,000 تومان 79,550,000 تومان 58,650,000 تومان 47,880,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
61,530,000 تومان 81,310,000 تومان 59,530,000 تومان 48,260,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
61,970,000 تومان 82,200,000 تومان - 48,380,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
62,350,000 تومان 82,950,000 تومان - 48,570,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
63,420,000 تومان 85,090,000 تومان 61,420,000 تومان 49,010,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
63,740,000 تومان 85,720,000 تومان - 49,140,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
64,300,000 تومان 86,860,000 تومان - 49,330,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
64,300,000 تومان 86,860,000 تومان 62,300,000 تومان 49,330,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
64,620,000 تومان 87,490,000 تومان 63,630,000 تومان 49,450,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
65,500,000 تومان 89,250,000 تومان 63,500,000 تومان 49,830,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
66,380,000 تومان 91,020,000 تومان - 50,150,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
68,270,000 تومان 94,800,000 تومان - 50,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
73,380,000 تومان 105,000,000 تومان 71,380,000 تومان 52,980,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
73,690,000 تومان 105,630,000 تومان 71,690,000 تومان 53,110,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
75,830,000 تومان 109,920,000 تومان 73,830,000 تومان 53,930,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
77,030,000 تومان 112,310,000 تومان 75,030,000 تومان 54,430,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
79,800,000 تومان 117,850,000 تومان 77,800,000 تومان 55,560,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
85,470,000 تومان 129,190,000 تومان - 57,830,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
88,060,000 تومان 134,360,000 تومان 86,060,000 تومان 58,840,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
91,270,000 تومان 140,790,000 تومان 89,270,000 تومان 60,100,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 گشت شهری
3 ترانسفر فرودگاهی
4 اقامت هتل
ردیف مدرک توضیحات
1 اصل گذرنامه با 7 ماه اعتبار از تاریخ سفر
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

- پرواز چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.

- نرخ کودک زیر دو سال 10.000.000 تومان می باشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.
- شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری سپهران سیر باستان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. با شماره 02145323 تماس حاصل بفرمایید.
- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09023789260 تماس حاصل بفرمایید.

6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC