02145323 02191004043

تور پوکت سنگاپور کوالالامپور ویژه نوروز 1402

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • HKT فرودگاه بین‌المللی پوکت
 • قطر ایرویز قطر ایرویز
 • Economy
 • ساعت پرواز 19:55
 • مدت پرواز 09:00
 • ساعت پرواز 19:55
 • مدت پرواز 09:00
فرودگاه بین‌المللی کوالالامپور
 • KUL فرودگاه بین‌المللی کوالالامپور
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • قطر ایرویز قطر ایرویز
 • Economy
 • ساعت پرواز 09:00
 • مدت پرواز 09:00
 • ساعت پرواز 09:00
 • مدت پرواز 09:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
95,070,000 تومان
113,480,000 تومان
94,550,000 تومان
84,630,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
95,850,000 تومان
112,340,000 تومان
96,790,000 تومان
84,880,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
98,190,000 تومان
116,240,000 تومان
98,450,000 تومان
84,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
101,630,000 تومان
121,850,000 تومان
89,460,000 تومان
84,760,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
102,350,000 تومان
123,210,000 تومان
-
85,260,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
103,910,000 تومان
125,340,000 تومان
102,610,000 تومان
85,740,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
104,280,000 تومان
127,160,000 تومان
103,450,000 تومان
85,390,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
104,850,000 تومان
129,970,000 تومان
105,730,000 تومان
85,470,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
106,310,000 تومان
132,250,000 تومان
-
85,720,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
110,730,000 تومان
140,110,000 تومان
110,360,000 تومان
86,740,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
112,440,000 تومان
144,210,000 تومان
110,830,000 تومان
87,150,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
116,600,000 تومان
151,490,000 تومان
116,760,000 تومان
88,120,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
122,580,000 تومان
166,470,000 تومان
118,420,000 تومان
88,110,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
124,380,000 تومان
175,990,000 تومان
123,990,000 تومان
90,270,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
127,110,000 تومان
173,440,000 تومان
-
88,640,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
128,820,000 تومان
177,290,000 تومان
125,550,000 تومان
89,840,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
95,070,000 تومان 113,480,000 تومان 94,550,000 تومان 84,630,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
95,850,000 تومان 112,340,000 تومان 96,790,000 تومان 84,880,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
98,190,000 تومان 116,240,000 تومان 98,450,000 تومان 84,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
101,630,000 تومان 121,850,000 تومان 89,460,000 تومان 84,760,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
102,350,000 تومان 123,210,000 تومان - 85,260,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
103,910,000 تومان 125,340,000 تومان 102,610,000 تومان 85,740,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
104,280,000 تومان 127,160,000 تومان 103,450,000 تومان 85,390,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
104,850,000 تومان 129,970,000 تومان 105,730,000 تومان 85,470,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
106,310,000 تومان 132,250,000 تومان - 85,720,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
110,730,000 تومان 140,110,000 تومان 110,360,000 تومان 86,740,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
112,440,000 تومان 144,210,000 تومان 110,830,000 تومان 87,150,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
116,600,000 تومان 151,490,000 تومان 116,760,000 تومان 88,120,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
122,580,000 تومان 166,470,000 تومان 118,420,000 تومان 88,110,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
124,380,000 تومان 175,990,000 تومان 123,990,000 تومان 90,270,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
127,110,000 تومان 173,440,000 تومان - 88,640,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
128,820,000 تومان 177,290,000 تومان 125,550,000 تومان 89,840,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 ویزای توریستی
2 اقامت هتل
3 صبحانه
4 گشت شهری
5 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک توضیحات
1 اصل گذرنامه با 7 ماه اعتبار از تاریخ سفر
2 دو قطعه عکس ( 5*5) تمام رخ ، رنگی ، پشت زمینه سفید ، بدون عینک
3 کپی تمام صفحات شناسنامه هر کدام روی برگه A4 و به صورت جداگانه و کارت ملی
4 تکمیل فرم مشخصات فردی به صورت کاملا دقیق و صحیح
5 تمکن مالی به لاتین با موجودی 50 میلیون تومان به بال بابت هر نفر
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
     
6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC