02145323 02191004043

تور تفلیس ویژه کریسمس**

برنامه سفر
فرودگاه امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه امام خمینی
 • هواپیما
 • tbs تفلیس
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 08:05
 • مدت پرواز 01:45
 • ساعت پرواز 08:05
 • مدت پرواز 01:45
تفلیس
 • tbs تفلیس
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه امام خمینی
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 11:45
 • مدت پرواز 01:45
 • ساعت پرواز 11:45
 • مدت پرواز 01:45
فرودگاه امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
10,850,000 تومان
11,920,000 تومان
10,600,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
11,590,000 تومان
13,410,000 تومان
11,430,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
15,390,000 تومان
21,010,000 تومان
12,950,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
15,490,000 تومان
21,220,000 تومان
14,010,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
15,810,000 تومان
20,790,000 تومان
12,950,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
15,920,000 تومان
22,070,000 تومان
12,950,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
15,920,000 تومان
22,070,000 تومان
12,950,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,130,000 تومان
21,220,000 تومان
14,010,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,340,000 تومان
22,910,000 تومان
12,310,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,660,000 تومان
23,550,000 تومان
12,950,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,980,000 تومان
22,070,000 تومان
11,890,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
17,190,000 تومان
20,370,000 تومان
16,130,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
17,190,000 تومان
22,490,000 تومان
11,890,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
17,190,000 تومان
24,610,000 تومان
12,950,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
17,190,000 تومان
23,550,000 تومان
15,070,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
17,610,000 تومان
24,190,000 تومان
14,860,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
18,040,000 تومان
24,190,000 تومان
9,770,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
18,250,000 تومان
24,610,000 تومان
11,890,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
18,250,000 تومان
24,610,000 تومان
11,890,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
18,250,000 تومان
26,730,000 تومان
16,130,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
18,990,000 تومان
28,210,000 تومان
11,890,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
19,100,000 تومان
28,430,000 تومان
12,950,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
20,260,000 تومان
28,640,000 تومان
18,460,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
20,370,000 تومان
28,850,000 تومان
19,310,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
20,690,000 تومان
29,490,000 تومان
12,950,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
21,320,000 تومان
31,610,000 تومان
17,830,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
21,320,000 تومان
30,760,000 تومان
15,070,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
21,430,000 تومان
22,490,000 تومان
16,130,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
22,170,000 تومان
33,090,000 تومان
20,580,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
22,280,000 تومان
32,670,000 تومان
18,250,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
26,410,000 تومان
39,450,000 تومان
18,250,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
28,320,000 تومان
42,630,000 تومان
17,190,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
30,440,000 تومان
48,990,000 تومان
17,190,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
32,770,000 تومان
50,690,000 تومان
17,400,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
34,360,000 تومان
54,710,000 تومان
25,250,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
38,390,000 تومان
67,010,000 تومان
23,550,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,850,000 تومان 11,920,000 تومان 10,600,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,590,000 تومان 13,410,000 تومان 11,430,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,390,000 تومان 21,010,000 تومان 12,950,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,490,000 تومان 21,220,000 تومان 14,010,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,810,000 تومان 20,790,000 تومان 12,950,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,920,000 تومان 22,070,000 تومان 12,950,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,920,000 تومان 22,070,000 تومان 12,950,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,130,000 تومان 21,220,000 تومان 14,010,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,340,000 تومان 22,910,000 تومان 12,310,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,660,000 تومان 23,550,000 تومان 12,950,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,980,000 تومان 22,070,000 تومان 11,890,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,190,000 تومان 20,370,000 تومان 16,130,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,190,000 تومان 22,490,000 تومان 11,890,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,190,000 تومان 24,610,000 تومان 12,950,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,190,000 تومان 23,550,000 تومان 15,070,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,610,000 تومان 24,190,000 تومان 14,860,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,040,000 تومان 24,190,000 تومان 9,770,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,250,000 تومان 24,610,000 تومان 11,890,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,250,000 تومان 24,610,000 تومان 11,890,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,250,000 تومان 26,730,000 تومان 16,130,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,990,000 تومان 28,210,000 تومان 11,890,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,100,000 تومان 28,430,000 تومان 12,950,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,260,000 تومان 28,640,000 تومان 18,460,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,370,000 تومان 28,850,000 تومان 19,310,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,690,000 تومان 29,490,000 تومان 12,950,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,320,000 تومان 31,610,000 تومان 17,830,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,320,000 تومان 30,760,000 تومان 15,070,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,430,000 تومان 22,490,000 تومان 16,130,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,170,000 تومان 33,090,000 تومان 20,580,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,280,000 تومان 32,670,000 تومان 18,250,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
26,410,000 تومان 39,450,000 تومان 18,250,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,320,000 تومان 42,630,000 تومان 17,190,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30,440,000 تومان 48,990,000 تومان 17,190,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
32,770,000 تومان 50,690,000 تومان 17,400,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
34,360,000 تومان 54,710,000 تومان 25,250,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
38,390,000 تومان 67,010,000 تومان 23,550,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر فارسی زبان
2 بیمه مسافرتی
3 بلیط رفت و برگشت
4 4 شب و 5 روز اقامت هتل
ردیف مدرک توضیحات
1 گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
2 همراه داشتن تست منفی PCR با اعتبار 72 ساعت
3 اسکن کارت ملی
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
- پرواز چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.
- بار مجاز مسافر 30 کیلوگرم میباشد.
- پرداخت 50% از مبلغ تور هنگام خرید الزامی است.
- شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری سپهران سیر باستان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. با شماره 02191004043 تماس حاصل بفرمایید.
- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09124052008 تماس حاصل بفرمایید.
- مسافرین محترم برای خروج از ایران باید 72 ساعت قبل از پرواز تست PCR را انجام داده و جواب آنرا برای ورود به پرواز همراه خود داشته باشند. (در صورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور را ندارند)

6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC