02145323 02191004043

تور ایروان ویژه سال نو میلادی

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس ایروان (شروع سفر)
 • EVN فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس ایروان
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه امام خمینی
 • فلای آرنا فلای آرنا
 • Economy
 • ساعت پرواز 13:05
 • مدت پرواز 02:30
 • ساعت پرواز 13:05
 • مدت پرواز 02:30
فرودگاه امام خمینی
 • IKA فرودگاه امام خمینی
 • هواپیما
 • EVN فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس ایروان
 • فلای آرنا فلای آرنا
 • Economy
 • ساعت پرواز 11:30
 • مدت پرواز 02:30
 • ساعت پرواز 11:30
 • مدت پرواز 02:30
فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس ایروان (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
15,590,000 تومان
21,690,000 تومان
13,390,000 تومان
9,700,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,990,000 تومان
23,990,000 تومان
14,190,000 تومان
9,700,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
17,290,000 تومان
21,690,000 تومان
17,890,000 تومان
9,700,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
17,690,000 تومان
23,390,000 تومان
13,190,000 تومان
9,700,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
20,190,000 تومان
30,090,000 تومان
14,890,000 تومان
9,700,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
21,190,000 تومان
27,490,000 تومان
16,090,000 تومان
9,700,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
22,490,000 تومان
31,190,000 تومان
16,090,000 تومان
9,700,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
23,090,000 تومان
33,100,000 تومان
18,790,000 تومان
9,700,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
23,490,000 تومان
31,090,000 تومان
-
9,700,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
23,790,000 تومان
35,190,000 تومان
16,290,000 تومان
9,700,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
25,990,000 تومان
34,890,000 تومان
19,790,000 تومان
9,700,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
26,590,000 تومان
37,590,000 تومان
17,590,000 تومان
9,700,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
27,890,000 تومان
38,690,000 تومان
15,990,000 تومان
9,700,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
30,390,000 تومان
50,490,000 تومان
21,690,000 تومان
9,700,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
30,790,000 تومان
45,590,000 تومان
16,090,000 تومان
9,700,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
33,790,000 تومان
47,590,000 تومان
21,190,000 تومان
9,700,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
34,390,000 تومان
51,400,000 تومان
16,290,000 تومان
9,700,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,590,000 تومان 21,690,000 تومان 13,390,000 تومان 9,700,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان 23,990,000 تومان 14,190,000 تومان 9,700,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,290,000 تومان 21,690,000 تومان 17,890,000 تومان 9,700,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,690,000 تومان 23,390,000 تومان 13,190,000 تومان 9,700,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,190,000 تومان 30,090,000 تومان 14,890,000 تومان 9,700,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,190,000 تومان 27,490,000 تومان 16,090,000 تومان 9,700,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,490,000 تومان 31,190,000 تومان 16,090,000 تومان 9,700,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,090,000 تومان 33,100,000 تومان 18,790,000 تومان 9,700,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,490,000 تومان 31,090,000 تومان - 9,700,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,790,000 تومان 35,190,000 تومان 16,290,000 تومان 9,700,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,990,000 تومان 34,890,000 تومان 19,790,000 تومان 9,700,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
26,590,000 تومان 37,590,000 تومان 17,590,000 تومان 9,700,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
27,890,000 تومان 38,690,000 تومان 15,990,000 تومان 9,700,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30,390,000 تومان 50,490,000 تومان 21,690,000 تومان 9,700,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30,790,000 تومان 45,590,000 تومان 16,090,000 تومان 9,700,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
33,790,000 تومان 47,590,000 تومان 21,190,000 تومان 9,700,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
34,390,000 تومان 51,400,000 تومان 16,290,000 تومان 9,700,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 ترانسفر فرودگاهی
3 بیمه مسافرتی
4 لیدر فارسی زبان
5 سیم کارت برای هر اتاق
6 4 شب و 5 روز اقامت هتل
ردیف مدرک توضیحات
1 گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
2 همراه داشتن تست منفی PCR با اعتبار 72 ساعت
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

- پرواز چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.
- نرخ کودک زیر 2 سال 1.990.000 تومان میباشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.
- پرداخت 70% از مبلغ تور هنگام خرید الزامی است.
- شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری سپهران سیر باستان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. با شماره 02191004043 تماس حاصل بفرمایید.
- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09124052008 تماس حاصل بفرمایید.
- مسافرین محترم برای خروج از ایران باید 72 ساعت قبل از پرواز تست PCR را انجام داده و جواب آنرا برای ورود به پرواز همراه خود داشته باشند. (در صورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور را ندارند)

- پروازدر روزهای شنبه و چهارشنبه میباشد.

6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC