02145323 02191004043

تور ایروان ویژه سال نو میلادی

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس ایروان (شروع سفر)
 • EVN فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس ایروان
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه امام خمینی
 • فلای آرنا فلای آرنا
 • Economy
 • ساعت پرواز 13:05
 • مدت پرواز 02:30
 • ساعت پرواز 13:05
 • مدت پرواز 02:30
فرودگاه امام خمینی
 • IKA فرودگاه امام خمینی
 • هواپیما
 • EVN فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس ایروان
 • فلای آرنا فلای آرنا
 • Economy
 • ساعت پرواز 11:30
 • مدت پرواز 02:30
 • ساعت پرواز 11:30
 • مدت پرواز 02:30
فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس ایروان (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
10,990,000 تومان
14,090,000 تومان
10,590,000 تومان
9,200,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
11,990,000 تومان
14,990,000 تومان
10,790,000 تومان
9,200,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
12,790,000 تومان
15,290,000 تومان
10,890,000 تومان
9,200,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
12,890,000 تومان
14,790,000 تومان
13,190,000 تومان
9,200,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
14,090,000 تومان
18,300,000 تومان
11,890,000 تومان
9,200,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
14,490,000 تومان
17,190,000 تومان
12,300,000 تومان
9,200,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
15,290,000 تومان
19,590,000 تومان
13,490,000 تومان
9,200,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
15,390,000 تومان
18,690,000 تومان
-
9,200,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
15,690,000 تومان
20,590,000 تومان
12,490,000 تومان
9,200,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,690,000 تومان
20,490,000 تومان
14,090,000 تومان
9,200,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,790,000 تومان
21,490,000 تومان
12,900,000 تومان
9,200,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
17,390,000 تومان
22,000,000 تومان
12,290,000 تومان
9,200,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
18,390,000 تومان
26,990,000 تومان
14,690,000 تومان
9,200,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
18,690,000 تومان
25,000,000 تومان
12,390,000 تومان
9,200,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
19,990,000 تومان
25,900,000 تومان
14,590,000 تومان
9,200,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
20,290,000 تومان
27,590,000 تومان
12,590,000 تومان
9,200,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,990,000 تومان 14,090,000 تومان 10,590,000 تومان 9,200,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,990,000 تومان 14,990,000 تومان 10,790,000 تومان 9,200,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,790,000 تومان 15,290,000 تومان 10,890,000 تومان 9,200,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,890,000 تومان 14,790,000 تومان 13,190,000 تومان 9,200,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,090,000 تومان 18,300,000 تومان 11,890,000 تومان 9,200,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,490,000 تومان 17,190,000 تومان 12,300,000 تومان 9,200,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,290,000 تومان 19,590,000 تومان 13,490,000 تومان 9,200,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,390,000 تومان 18,690,000 تومان - 9,200,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,690,000 تومان 20,590,000 تومان 12,490,000 تومان 9,200,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,690,000 تومان 20,490,000 تومان 14,090,000 تومان 9,200,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,790,000 تومان 21,490,000 تومان 12,900,000 تومان 9,200,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,390,000 تومان 22,000,000 تومان 12,290,000 تومان 9,200,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,390,000 تومان 26,990,000 تومان 14,690,000 تومان 9,200,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,690,000 تومان 25,000,000 تومان 12,390,000 تومان 9,200,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان 25,900,000 تومان 14,590,000 تومان 9,200,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,290,000 تومان 27,590,000 تومان 12,590,000 تومان 9,200,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 ترانسفر فرودگاهی
3 بیمه مسافرتی
4 لیدر فارسی زبان
5 سیم کارت برای هر اتاق
6 4 شب و 5 روز اقامت هتل
ردیف مدرک توضیحات
1 گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
2 همراه داشتن تست منفی PCR با اعتبار 72 ساعت
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

- پرواز چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.
- نرخ کودک زیر 2 سال 1.990.000 تومان میباشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.
- پرداخت 70% از مبلغ تور هنگام خرید الزامی است.
- شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری سپهران سیر باستان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. با شماره 02191004043 تماس حاصل بفرمایید.
- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09124052008 تماس حاصل بفرمایید.
- مسافرین محترم برای خروج از ایران باید 72 ساعت قبل از پرواز تست PCR را انجام داده و جواب آنرا برای ورود به پرواز همراه خود داشته باشند. (در صورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور را ندارند)

- پروازدر روزهای شنبه و چهارشنبه میباشد.

6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC