02145323 02191004043

تور پوکت سنگاپور کوالالامپور ویژه زمستان 1402

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • HKT فرودگاه بین‌المللی پوکت
 • سلام ایر سلام ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 19:55
 • مدت پرواز 09:00
 • ساعت پرواز 19:55
 • مدت پرواز 09:00
فرودگاه بین‌المللی کوالالامپور
 • KUL فرودگاه بین‌المللی کوالالامپور
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • سلام ایر سلام ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 09:00
 • مدت پرواز 09:00
 • ساعت پرواز 09:00
 • مدت پرواز 09:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
70,070,000 تومان
88,480,000 تومان
69,550,000 تومان
59,630,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
70,850,000 تومان
87,340,000 تومان
71,790,000 تومان
59,880,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
73,190,000 تومان
91,240,000 تومان
73,450,000 تومان
59,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
76,630,000 تومان
96,850,000 تومان
64,460,000 تومان
59,760,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
77,350,000 تومان
98,210,000 تومان
-
60,260,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
78,910,000 تومان
100,340,000 تومان
77,610,000 تومان
60,740,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
79,280,000 تومان
102,160,000 تومان
78,450,000 تومان
60,390,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
79,850,000 تومان
104,970,000 تومان
80,730,000 تومان
60,470,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
81,310,000 تومان
107,250,000 تومان
-
60,720,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
85,730,000 تومان
115,110,000 تومان
85,360,000 تومان
61,740,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
87,440,000 تومان
119,210,000 تومان
85,830,000 تومان
62,150,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
91,600,000 تومان
126,490,000 تومان
91,760,000 تومان
63,120,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
97,580,000 تومان
141,470,000 تومان
93,420,000 تومان
63,110,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
99,380,000 تومان
150,990,000 تومان
98,990,000 تومان
65,270,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
102,110,000 تومان
148,440,000 تومان
-
63,640,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
103,820,000 تومان
152,290,000 تومان
100,550,000 تومان
64,840,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
70,070,000 تومان 88,480,000 تومان 69,550,000 تومان 59,630,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
70,850,000 تومان 87,340,000 تومان 71,790,000 تومان 59,880,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
73,190,000 تومان 91,240,000 تومان 73,450,000 تومان 59,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
76,630,000 تومان 96,850,000 تومان 64,460,000 تومان 59,760,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
77,350,000 تومان 98,210,000 تومان - 60,260,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
78,910,000 تومان 100,340,000 تومان 77,610,000 تومان 60,740,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
79,280,000 تومان 102,160,000 تومان 78,450,000 تومان 60,390,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
79,850,000 تومان 104,970,000 تومان 80,730,000 تومان 60,470,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
81,310,000 تومان 107,250,000 تومان - 60,720,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
85,730,000 تومان 115,110,000 تومان 85,360,000 تومان 61,740,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
87,440,000 تومان 119,210,000 تومان 85,830,000 تومان 62,150,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
91,600,000 تومان 126,490,000 تومان 91,760,000 تومان 63,120,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
97,580,000 تومان 141,470,000 تومان 93,420,000 تومان 63,110,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
99,380,000 تومان 150,990,000 تومان 98,990,000 تومان 65,270,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
102,110,000 تومان 148,440,000 تومان - 63,640,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
103,820,000 تومان 152,290,000 تومان 100,550,000 تومان 64,840,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 ویزای توریستی
2 اقامت هتل
3 صبحانه
4 گشت شهری
5 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک توضیحات
1 اصل گذرنامه با 7 ماه اعتبار از تاریخ سفر
2 دو قطعه عکس ( 5*5) تمام رخ ، رنگی ، پشت زمینه سفید ، بدون عینک
3 کپی تمام صفحات شناسنامه هر کدام روی برگه A4 و به صورت جداگانه و کارت ملی
4 تکمیل فرم مشخصات فردی به صورت کاملا دقیق و صحیح
5 تمکن مالی به لاتین با موجودی 50 میلیون تومان به بال بابت هر نفر
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
     
6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC