02145323 02191004043

تور پوکت پاتایا ویژه زمستان 1402

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • MCT فرودگاه بین‌المللی مسقط
 • سلام ایر سلام ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 19:55
 • مدت پرواز 09:00
 • ساعت پرواز 19:55
 • مدت پرواز 09:00
فرودگاه بین‌المللی مسقط
 • MCT فرودگاه بین‌المللی مسقط
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • سلام ایر سلام ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 17:00
 • مدت پرواز 09:00
 • ساعت پرواز 17:00
 • مدت پرواز 09:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
46,200,000 تومان
53,400,000 تومان
-
-
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
49,700,000 تومان
60,300,000 تومان
50,900,000 تومان
42,700,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
50,300,000 تومان
61,600,000 تومان
-
42,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
51,200,000 تومان
63,400,000 تومان
53,200,000 تومان
43,200,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
53,400,000 تومان
67,700,000 تومان
57,000,000 تومان
44,200,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
53,900,000 تومان
68,800,000 تومان
56,800,000 تومان
44,200,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
57,200,000 تومان
75,500,000 تومان
59,500,000 تومان
45,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
58,600,000 تومان
78,300,000 تومان
61,300,000 تومان
45,800,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
58,800,000 تومان
78,700,000 تومان
62,100,000 تومان
45,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
62,600,000 تومان
86,300,000 تومان
66,800,000 تومان
47,200,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
62,600,000 تومان
86,300,000 تومان
65,400,000 تومان
47,200,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
65,000,000 تومان
91,000,000 تومان
70,200,000 تومان
48,100,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
71,500,000 تومان
104,000,000 تومان
75,500,000 تومان
50,300,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
81,400,000 تومان
123,900,000 تومان
87,600,000 تومان
53,800,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
87,300,000 تومان
135,700,000 تومان
93,100,000 تومان
55,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
87,600,000 تومان
136,200,000 تومان
93,900,000 تومان
56,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
46,200,000 تومان 53,400,000 تومان - -
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
49,700,000 تومان 60,300,000 تومان 50,900,000 تومان 42,700,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
50,300,000 تومان 61,600,000 تومان - 42,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
51,200,000 تومان 63,400,000 تومان 53,200,000 تومان 43,200,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
53,400,000 تومان 67,700,000 تومان 57,000,000 تومان 44,200,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
53,900,000 تومان 68,800,000 تومان 56,800,000 تومان 44,200,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
57,200,000 تومان 75,500,000 تومان 59,500,000 تومان 45,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
58,600,000 تومان 78,300,000 تومان 61,300,000 تومان 45,800,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
58,800,000 تومان 78,700,000 تومان 62,100,000 تومان 45,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
62,600,000 تومان 86,300,000 تومان 66,800,000 تومان 47,200,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
62,600,000 تومان 86,300,000 تومان 65,400,000 تومان 47,200,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
65,000,000 تومان 91,000,000 تومان 70,200,000 تومان 48,100,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
71,500,000 تومان 104,000,000 تومان 75,500,000 تومان 50,300,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
81,400,000 تومان 123,900,000 تومان 87,600,000 تومان 53,800,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
87,300,000 تومان 135,700,000 تومان 93,100,000 تومان 55,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
87,600,000 تومان 136,200,000 تومان 93,900,000 تومان 56,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 اقامت هتل
2 ترانسفر فرودگاهی
3 بیمه مسافرتی
4 ویزای توریستی
ردیف مدرک توضیحات
1 اصل گذرنامه با 7 ماه اعتبار از تاریخ سفر
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
  - پرواز چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.. - مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد. - پرداخت 70% از مبلغ تور هنگام خرید الزامی است. - شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری سپهران سیر باستان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. با شماره 02145323 تماس حاصل بفرمایید. - در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09124052008 تماس حاصل بفرمایید. - مسافرین محترم برای خروج از ایران باید 72 ساعت قبل از پرواز تست PCR را انجام داده و جواب آنرا برای ورود به پرواز همراه خود داشته باشند. (در صورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور را ندارند) - 3 بار تست PCR باید انجام شود.
6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC