02145323 02191004043

تور پوکت بانکوک ویژه زمستان 1402

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • BKK فرودگاه بین‌المللی سووارنابومی
 • سلام ایر سلام ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 19:55
 • مدت پرواز 07:00
 • ساعت پرواز 19:55
 • مدت پرواز 07:00
فرودگاه بین‌المللی سووارنابومی
 • BKK فرودگاه بین‌المللی سووارنابومی
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • سلام ایر سلام ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 17:00
 • مدت پرواز 07:00
 • ساعت پرواز 17:00
 • مدت پرواز 07:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
48,700,000 تومان
55,100,000 تومان
-
-
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
52,500,000 تومان
62,500,000 تومان
53,100,000 تومان
45,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
53,800,000 تومان
65,100,000 تومان
53,800,000 تومان
46,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
55,400,000 تومان
68,300,000 تومان
56,000,000 تومان
47,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
55,800,000 تومان
68,900,000 تومان
56,400,000 تومان
47,200,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
56,400,000 تومان
70,300,000 تومان
58,000,000 تومان
47,300,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
58,300,000 تومان
74,200,000 تومان
59,600,000 تومان
48,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
58,500,000 تومان
74,500,000 تومان
58,900,000 تومان
48,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
59,800,000 تومان
77,100,000 تومان
60,200,000 تومان
48,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
61,400,000 تومان
80,300,000 تومان
61,400,000 تومان
49,100,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
61,400,000 تومان
80,300,000 تومان
61,400,000 تومان
49,100,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
62,200,000 تومان
82,000,000 تومان
64,300,000 تومان
49,300,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
64,900,000 تومان
87,500,000 تومان
64,900,000 تومان
50,300,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
65,300,000 تومان
88,100,000 تومان
69,200,000 تومان
50,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
73,700,000 تومان
105,000,000 تومان
73,700,000 تومان
53,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
74,500,000 تومان
106,600,000 تومان
74,500,000 تومان
53,700,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
75,100,000 تومان
107,900,000 تومان
-
53,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
75,600,000 تومان
108,800,000 تومان
75,600,000 تومان
54,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
78,900,000 تومان
115,300,000 تومان
78,900,000 تومان
55,200,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
80,700,000 تومان
118,900,000 تومان
80,700,000 تومان
55,800,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
48,700,000 تومان 55,100,000 تومان - -
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
52,500,000 تومان 62,500,000 تومان 53,100,000 تومان 45,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
53,800,000 تومان 65,100,000 تومان 53,800,000 تومان 46,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
55,400,000 تومان 68,300,000 تومان 56,000,000 تومان 47,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
55,800,000 تومان 68,900,000 تومان 56,400,000 تومان 47,200,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
56,400,000 تومان 70,300,000 تومان 58,000,000 تومان 47,300,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
58,300,000 تومان 74,200,000 تومان 59,600,000 تومان 48,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
58,500,000 تومان 74,500,000 تومان 58,900,000 تومان 48,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
59,800,000 تومان 77,100,000 تومان 60,200,000 تومان 48,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
61,400,000 تومان 80,300,000 تومان 61,400,000 تومان 49,100,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
61,400,000 تومان 80,300,000 تومان 61,400,000 تومان 49,100,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
62,200,000 تومان 82,000,000 تومان 64,300,000 تومان 49,300,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
64,900,000 تومان 87,500,000 تومان 64,900,000 تومان 50,300,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
65,300,000 تومان 88,100,000 تومان 69,200,000 تومان 50,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
73,700,000 تومان 105,000,000 تومان 73,700,000 تومان 53,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
74,500,000 تومان 106,600,000 تومان 74,500,000 تومان 53,700,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
75,100,000 تومان 107,900,000 تومان - 53,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
75,600,000 تومان 108,800,000 تومان 75,600,000 تومان 54,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
78,900,000 تومان 115,300,000 تومان 78,900,000 تومان 55,200,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
80,700,000 تومان 118,900,000 تومان 80,700,000 تومان 55,800,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 گشت شهری
3 ترانسفر فرودگاهی
4 اقامت هتل
ردیف مدرک توضیحات
1 اصل گذرنامه با 7 ماه اعتبار از تاریخ سفر
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

- پرواز چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.

- نرخ کودک زیر دو سال 10.000.000 تومان می باشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.
- پرداخت 70% از مبلغ تور هنگام خرید الزامی است.
- شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری سپهران سیر باستان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. با شماره 02145323 تماس حاصل بفرمایید.
- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09124052008 تماس حاصل بفرمایید.

6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC