02145323 02191004043

تور پوکت بانکوک ویژه زمستان 1402*/

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • BKK فرودگاه بین‌المللی سووارنابومی
 • سلام ایر سلام ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 19:55
 • مدت پرواز 07:00
 • ساعت پرواز 19:55
 • مدت پرواز 07:00
فرودگاه بین‌المللی سووارنابومی
 • BKK فرودگاه بین‌المللی سووارنابومی
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • سلام ایر سلام ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 17:00
 • مدت پرواز 07:00
 • ساعت پرواز 17:00
 • مدت پرواز 07:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
48,100,000 تومان
55,800,000 تومان
-
-
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
51,900,000 تومان
63,300,000 تومان
53,300,000 تومان
44,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
52,600,000 تومان
64,800,000 تومان
-
44,700,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
53,700,000 تومان
67,000,000 تومان
56,400,000 تومان
45,100,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
54,500,000 تومان
68,500,000 تومان
56,900,000 تومان
45,300,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
55,200,000 تومان
70,000,000 تومان
59,500,000 تومان
45,600,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
56,700,000 تومان
73,000,000 تومان
58,700,000 تومان
46,100,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
58,500,000 تومان
76,500,000 تومان
60,600,000 تومان
46,700,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
59,200,000 تومان
78,000,000 تومان
63,500,000 تومان
47,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
62,300,000 تومان
84,300,000 تومان
64,700,000 تومان
48,100,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
64,300,000 تومان
88,200,000 تومان
67,200,000 تومان
48,800,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
65,300,000 تومان
90,100,000 تومان
71,700,000 تومان
49,100,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
66,700,000 تومان
92,900,000 تومان
69,400,000 تومان
49,600,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
71,100,000 تومان
101,800,000 تومان
74,900,000 تومان
51,200,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
73,100,000 تومان
105,900,000 تومان
76,800,000 تومان
51,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
73,800,000 تومان
107,200,000 تومان
77,800,000 تومان
52,100,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
85,000,000 تومان
129,600,000 تومان
90,600,000 تومان
56,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
87,200,000 تومان
134,000,000 تومان
93,100,000 تومان
56,800,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
88,700,000 تومان
137,000,000 تومان
94,900,000 تومان
57,300,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
48,100,000 تومان 55,800,000 تومان - -
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
51,900,000 تومان 63,300,000 تومان 53,300,000 تومان 44,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
52,600,000 تومان 64,800,000 تومان - 44,700,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
53,700,000 تومان 67,000,000 تومان 56,400,000 تومان 45,100,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
54,500,000 تومان 68,500,000 تومان 56,900,000 تومان 45,300,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
55,200,000 تومان 70,000,000 تومان 59,500,000 تومان 45,600,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
56,700,000 تومان 73,000,000 تومان 58,700,000 تومان 46,100,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
58,500,000 تومان 76,500,000 تومان 60,600,000 تومان 46,700,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
59,200,000 تومان 78,000,000 تومان 63,500,000 تومان 47,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
62,300,000 تومان 84,300,000 تومان 64,700,000 تومان 48,100,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
64,300,000 تومان 88,200,000 تومان 67,200,000 تومان 48,800,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
65,300,000 تومان 90,100,000 تومان 71,700,000 تومان 49,100,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
66,700,000 تومان 92,900,000 تومان 69,400,000 تومان 49,600,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
71,100,000 تومان 101,800,000 تومان 74,900,000 تومان 51,200,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
73,100,000 تومان 105,900,000 تومان 76,800,000 تومان 51,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
73,800,000 تومان 107,200,000 تومان 77,800,000 تومان 52,100,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
85,000,000 تومان 129,600,000 تومان 90,600,000 تومان 56,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
87,200,000 تومان 134,000,000 تومان 93,100,000 تومان 56,800,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
88,700,000 تومان 137,000,000 تومان 94,900,000 تومان 57,300,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 گشت شهری
3 ترانسفر فرودگاهی
4 اقامت هتل
ردیف مدرک توضیحات
1 اصل گذرنامه با 7 ماه اعتبار از تاریخ سفر
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

- پرواز چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.

- نرخ کودک زیر دو سال 10.000.000 تومان می باشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.
- پرداخت 70% از مبلغ تور هنگام خرید الزامی است.
- شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری سپهران سیر باستان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. با شماره 02145323 تماس حاصل بفرمایید.
- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09124052008 تماس حاصل بفرمایید.

6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC