02145323 02191004043

آفر تور ارمنستان ویژه آخر سال

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس ایروان (شروع سفر)
 • EVN فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس ایروان
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه امام خمینی
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 14:00
 • مدت پرواز 02:30
 • ساعت پرواز 14:00
 • مدت پرواز 02:30
فرودگاه امام خمینی
 • IKA فرودگاه امام خمینی
 • هواپیما
 • EVN فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس ایروان
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 12:00
 • مدت پرواز 02:30
 • ساعت پرواز 12:00
 • مدت پرواز 02:30
فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس ایروان (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
12,600,000 تومان
15,450,000 تومان
12,230,000 تومان
9,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
12,600,000 تومان
16,200,000 تومان
11,240,000 تومان
9,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
12,850,000 تومان
15,700,000 تومان
11,240,000 تومان
9,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
13,470,000 تومان
17,930,000 تومان
11,980,000 تومان
9,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
14,210,000 تومان
16,690,000 تومان
11,980,000 تومان
9,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
14,210,000 تومان
16,690,000 تومان
13,720,000 تومان
9,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
15,450,000 تومان
20,660,000 تومان
14,710,000 تومان
9,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
15,450,000 تومان
21,650,000 تومان
11,980,000 تومان
9,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
15,700,000 تومان
21,160,000 تومان
12,720,000 تومان
9,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,070,000 تومان
21,900,000 تومان
12,480,000 تومان
9,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,200,000 تومان
20,910,000 تومان
15,950,000 تومان
9,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,320,000 تومان
21,900,000 تومان
12,480,000 تومان
9,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,320,000 تومان
22,400,000 تومان
14,710,000 تومان
9,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,570,000 تومان
22,400,000 تومان
15,950,000 تومان
9,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,820,000 تومان
22,400,000 تومان
12,720,000 تومان
9,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,940,000 تومان
20,410,000 تومان
15,200,000 تومان
9,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
17,560,000 تومان
24,130,000 تومان
14,210,000 تومان
9,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
17,560,000 تومان
22,400,000 تومان
-
9,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
18,180,000 تومان
24,130,000 تومان
15,950,000 تومان
9,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
18,550,000 تومان
24,880,000 تومان
14,210,000 تومان
9,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
18,800,000 تومان
25,620,000 تومان
11,980,000 تومان
9,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
18,800,000 تومان
26,860,000 تومان
-
9,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
19,170,000 تومان
27,360,000 تومان
11,730,000 تومان
9,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
19,670,000 تومان
27,110,000 تومان
12,970,000 تومان
9,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
20,290,000 تومان
29,090,000 تومان
12,720,000 تومان
9,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
21,280,000 تومان
27,850,000 تومان
15,950,000 تومان
9,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
21,400,000 تومان
33,800,000 تومان
-
9,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
21,900,000 تومان
31,080,000 تومان
20,160,000 تومان
9,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
24,010,000 تومان
32,810,000 تومان
15,950,000 تومان
9,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
24,880,000 تومان
36,280,000 تومان
12,970,000 تومان
9,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
26,980,000 تومان
38,760,000 تومان
14,710,000 تومان
9,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,600,000 تومان 15,450,000 تومان 12,230,000 تومان 9,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,600,000 تومان 16,200,000 تومان 11,240,000 تومان 9,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,850,000 تومان 15,700,000 تومان 11,240,000 تومان 9,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,470,000 تومان 17,930,000 تومان 11,980,000 تومان 9,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,210,000 تومان 16,690,000 تومان 11,980,000 تومان 9,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,210,000 تومان 16,690,000 تومان 13,720,000 تومان 9,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,450,000 تومان 20,660,000 تومان 14,710,000 تومان 9,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,450,000 تومان 21,650,000 تومان 11,980,000 تومان 9,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,700,000 تومان 21,160,000 تومان 12,720,000 تومان 9,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,070,000 تومان 21,900,000 تومان 12,480,000 تومان 9,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,200,000 تومان 20,910,000 تومان 15,950,000 تومان 9,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,320,000 تومان 21,900,000 تومان 12,480,000 تومان 9,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,320,000 تومان 22,400,000 تومان 14,710,000 تومان 9,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,570,000 تومان 22,400,000 تومان 15,950,000 تومان 9,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,820,000 تومان 22,400,000 تومان 12,720,000 تومان 9,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,940,000 تومان 20,410,000 تومان 15,200,000 تومان 9,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,560,000 تومان 24,130,000 تومان 14,210,000 تومان 9,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,560,000 تومان 22,400,000 تومان - 9,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,180,000 تومان 24,130,000 تومان 15,950,000 تومان 9,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,550,000 تومان 24,880,000 تومان 14,210,000 تومان 9,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,800,000 تومان 25,620,000 تومان 11,980,000 تومان 9,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,800,000 تومان 26,860,000 تومان - 9,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,170,000 تومان 27,360,000 تومان 11,730,000 تومان 9,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,670,000 تومان 27,110,000 تومان 12,970,000 تومان 9,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,290,000 تومان 29,090,000 تومان 12,720,000 تومان 9,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,280,000 تومان 27,850,000 تومان 15,950,000 تومان 9,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,400,000 تومان 33,800,000 تومان - 9,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,900,000 تومان 31,080,000 تومان 20,160,000 تومان 9,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,010,000 تومان 32,810,000 تومان 15,950,000 تومان 9,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,880,000 تومان 36,280,000 تومان 12,970,000 تومان 9,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
26,980,000 تومان 38,760,000 تومان 14,710,000 تومان 9,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 ترانسفر فرودگاهی
3 بیمه مسافرتی
4 لیدر فارسی زبان
5 سیم کارت برای هر اتاق
6 4 شب و 5 روز اقامت هتل
ردیف مدرک توضیحات
1 گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌


- نرخ کودک زیر 2 سال 700.000 تومان میباشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.
- شرکت مسافرتی و گردشگری سپهران سیر باستان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. با شماره 02191004043 تماس حاصل بفرمایید.
- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09023789260 تماس حاصل بفرمایید.


6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC