02145323 02191004043

تور لحظه آخری ارمنستان

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • EVN فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس
 • کاسپین کاسپین
 • Economy
 • ساعت پرواز 16:40
 • مدت پرواز 02:30
 • ساعت پرواز 16:40
 • مدت پرواز 02:30
فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس
 • EVN فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • کاسپین کاسپین
 • Economy
 • ساعت پرواز 18:25
 • مدت پرواز 02:30
 • ساعت پرواز 18:25
 • مدت پرواز 02:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
12,990,000 تومان
16,390,000 تومان
12,690,000 تومان
10,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
15,290,000 تومان
18,790,000 تومان
14,000,000 تومان
10,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
15,990,000 تومان
18,590,000 تومان
13,990,000 تومان
10,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,290,000 تومان
18,990,000 تومان
14,590,000 تومان
10,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,690,000 تومان
20,590,000 تومان
14,900,000 تومان
10,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,690,000 تومان
20,290,000 تومان
15,500,000 تومان
10,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
17,690,000 تومان
20,290,000 تومان
16,990,000 تومان
10,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
17,790,000 تومان
21,790,000 تومان
14,990,000 تومان
10,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
19,190,000 تومان
23,790,000 تومان
15,790,000 تومان
10,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
19,290,000 تومان
24,490,000 تومان
16,990,000 تومان
10,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
19,490,000 تومان
24,990,000 تومان
16,990,000 تومان
10,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
19,690,000 تومان
25,490,000 تومان
15,990,000 تومان
10,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
20,190,000 تومان
22,590,000 تومان
17,890,000 تومان
10,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
20,290,000 تومان
26,290,000 تومان
15,290,000 تومان
10,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
20,390,000 تومان
26,890,000 تومان
16,490,000 تومان
10,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
20,490,000 تومان
25,390,000 تومان
-
-
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
20,590,000 تومان
24,990,000 تومان
17,390,000 تومان
10,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
20,690,000 تومان
26,490,000 تومان
15,690,000 تومان
10,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
21,390,000 تومان
28,290,000 تومان
-
-
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
21,890,000 تومان
28,490,000 تومان
15,290,000 تومان
10,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
22,990,000 تومان
32,190,000 تومان
16,390,000 تومان
10,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
23,390,000 تومان
30,190,000 تومان
16,490,000 تومان
10,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
24,490,000 تومان
32,900,000 تومان
17,900,000 تومان
10,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
28,390,000 تومان
38,690,000 تومان
18,690,000 تومان
10,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
28,890,000 تومان
39,500,000 تومان
17,590,000 تومان
10,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان 16,390,000 تومان 12,690,000 تومان 10,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,290,000 تومان 18,790,000 تومان 14,000,000 تومان 10,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,990,000 تومان 18,590,000 تومان 13,990,000 تومان 10,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,290,000 تومان 18,990,000 تومان 14,590,000 تومان 10,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,690,000 تومان 20,590,000 تومان 14,900,000 تومان 10,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,690,000 تومان 20,290,000 تومان 15,500,000 تومان 10,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,690,000 تومان 20,290,000 تومان 16,990,000 تومان 10,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,790,000 تومان 21,790,000 تومان 14,990,000 تومان 10,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,190,000 تومان 23,790,000 تومان 15,790,000 تومان 10,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,290,000 تومان 24,490,000 تومان 16,990,000 تومان 10,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,490,000 تومان 24,990,000 تومان 16,990,000 تومان 10,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,690,000 تومان 25,490,000 تومان 15,990,000 تومان 10,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,190,000 تومان 22,590,000 تومان 17,890,000 تومان 10,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,290,000 تومان 26,290,000 تومان 15,290,000 تومان 10,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,390,000 تومان 26,890,000 تومان 16,490,000 تومان 10,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,490,000 تومان 25,390,000 تومان - -
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,590,000 تومان 24,990,000 تومان 17,390,000 تومان 10,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,690,000 تومان 26,490,000 تومان 15,690,000 تومان 10,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,390,000 تومان 28,290,000 تومان - -
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,890,000 تومان 28,490,000 تومان 15,290,000 تومان 10,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان 32,190,000 تومان 16,390,000 تومان 10,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,390,000 تومان 30,190,000 تومان 16,490,000 تومان 10,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,490,000 تومان 32,900,000 تومان 17,900,000 تومان 10,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,390,000 تومان 38,690,000 تومان 18,690,000 تومان 10,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,890,000 تومان 39,500,000 تومان 17,590,000 تومان 10,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 ترانسفر فرودگاهی
3 بیمه مسافرتی
4 لیدر فارسی زبان
5 3 شب و 4 روز اقامت هتل
ردیف مدرک توضیحات
1 گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
 - پرواز چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.
- نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 تومان میباشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.
- شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری سپهران سیر باستان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. با شماره 02145323 تماس حاصل بفرمایید.
- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09023789260 تماس حاصل بفرمایید.
6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC