02145323 02191004043

تور ایروان ویژه پاییز 1402***

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس ایروان (شروع سفر)
 • EVN فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس ایروان
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه امام خمینی
 • وارش وارش
 • Economy
 • ساعت پرواز 14:00
 • مدت پرواز 02:30
 • ساعت پرواز 14:00
 • مدت پرواز 02:30
فرودگاه امام خمینی
 • IKA فرودگاه امام خمینی
 • هواپیما
 • EVN فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس ایروان
 • وارش وارش
 • Economy
 • ساعت پرواز 12:00
 • مدت پرواز 02:30
 • ساعت پرواز 12:00
 • مدت پرواز 02:30
فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس ایروان (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
14,270,000 تومان
17,280,000 تومان
11,880,000 تومان
10,900,000 تومان
---
رزرو
14,580,000 تومان
18,530,000 تومان
13,120,000 تومان
10,900,000 تومان
---
رزرو
14,580,000 تومان
19,160,000 تومان
13,750,000 تومان
10,900,000 تومان
---
رزرو
15,100,000 تومان
18,530,000 تومان
14,790,000 تومان
10,900,000 تومان
---
رزرو
15,720,000 تومان
19,160,000 تومان
14,160,000 تومان
10,900,000 تومان
---
رزرو
15,720,000 تومان
21,440,000 تومان
13,120,000 تومان
10,900,000 تومان
---
رزرو
16,450,000 تومان
22,900,000 تومان
12,500,000 تومان
10,900,000 تومان
---
رزرو
17,180,000 تومان
22,690,000 تومان
13,120,000 تومان
10,900,000 تومان
---
رزرو
17,280,000 تومان
24,150,000 تومان
15,830,000 تومان
10,900,000 تومان
---
رزرو
17,600,000 تومان
23,520,000 تومان
13,120,000 تومان
10,900,000 تومان
---
رزرو
17,600,000 تومان
23,520,000 تومان
14,790,000 تومان
10,900,000 تومان
---
رزرو
18,950,000 تومان
24,150,000 تومان
15,410,000 تومان
10,900,000 تومان
---
رزرو
20,300,000 تومان
26,850,000 تومان
14,790,000 تومان
10,900,000 تومان
---
رزرو
20,510,000 تومان
28,100,000 تومان
12,710,000 تومان
10,900,000 تومان
---
رزرو
20,610,000 تومان
28,930,000 تومان
13,120,000 تومان
10,900,000 تومان
---
رزرو
20,610,000 تومان
29,560,000 تومان
15,410,000 تومان
10,900,000 تومان
---
رزرو
21,760,000 تومان
30,600,000 تومان
13,750,000 تومان
10,900,000 تومان
---
رزرو
22,280,000 تومان
30,180,000 تومان
12,920,000 تومان
10,900,000 تومان
---
رزرو
25,190,000 تومان
38,290,000 تومان
12,290,000 تومان
10,900,000 تومان
---
رزرو
26,120,000 تومان
38,290,000 تومان
20,200,000 تومان
10,900,000 تومان
---
رزرو
27,160,000 تومان
41,620,000 تومان
13,750,000 تومان
10,900,000 تومان
---
رزرو
27,680,000 تومان
39,330,000 تومان
16,240,000 تومان
10,900,000 تومان
---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,270,000 تومان 17,280,000 تومان 11,880,000 تومان 10,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,580,000 تومان 18,530,000 تومان 13,120,000 تومان 10,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,580,000 تومان 19,160,000 تومان 13,750,000 تومان 10,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,100,000 تومان 18,530,000 تومان 14,790,000 تومان 10,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,720,000 تومان 19,160,000 تومان 14,160,000 تومان 10,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,720,000 تومان 21,440,000 تومان 13,120,000 تومان 10,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,450,000 تومان 22,900,000 تومان 12,500,000 تومان 10,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,180,000 تومان 22,690,000 تومان 13,120,000 تومان 10,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,280,000 تومان 24,150,000 تومان 15,830,000 تومان 10,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,600,000 تومان 23,520,000 تومان 13,120,000 تومان 10,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,600,000 تومان 23,520,000 تومان 14,790,000 تومان 10,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,950,000 تومان 24,150,000 تومان 15,410,000 تومان 10,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,300,000 تومان 26,850,000 تومان 14,790,000 تومان 10,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,510,000 تومان 28,100,000 تومان 12,710,000 تومان 10,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,610,000 تومان 28,930,000 تومان 13,120,000 تومان 10,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,610,000 تومان 29,560,000 تومان 15,410,000 تومان 10,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,760,000 تومان 30,600,000 تومان 13,750,000 تومان 10,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,280,000 تومان 30,180,000 تومان 12,920,000 تومان 10,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,190,000 تومان 38,290,000 تومان 12,290,000 تومان 10,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
26,120,000 تومان 38,290,000 تومان 20,200,000 تومان 10,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
27,160,000 تومان 41,620,000 تومان 13,750,000 تومان 10,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
27,680,000 تومان 39,330,000 تومان 16,240,000 تومان 10,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 ترانسفر فرودگاهی
3 بیمه مسافرتی
4 لیدر فارسی زبان
5 سیم کارت برای هر اتاق
6 4 شب و 5 روز اقامت هتل
ردیف مدرک توضیحات
1 گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
2 همراه داشتن تست منفی PCR با اعتبار 72 ساعت
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

- پرواز چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.
- نرخ کودک زیر 2 سال 700.000 تومان میباشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.
- پرداخت 70% از مبلغ تور هنگام خرید الزامی است.
- شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری سپهران سیر باستان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. با شماره 02191004043 تماس حاصل بفرمایید.
- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09124052008 تماس حاصل بفرمایید.
- مسافرین محترم برای خروج از ایران باید 72 ساعت قبل از پرواز تست PCR را انجام داده و جواب آنرا برای ورود به پرواز همراه خود داشته باشند. (در صورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور را ندارند)

- پروازدر روزهای شنبه و چهارشنبه میباشد.

6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC