02145323 02191004043

تور آنتالیا ویژه زمستان 1402

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • ماوی گوک ماوی گوک
 • Economy
 • ساعت پرواز 01:30
 • مدت پرواز 03:45
 • ساعت پرواز 01:30
 • مدت پرواز 03:45
فرودگاه آنتالیا
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • ماوی گوک ماوی گوک
 • Economy
 • ساعت پرواز 20:00
 • مدت پرواز 03:45
 • ساعت پرواز 20:00
 • مدت پرواز 03:45
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
12,125,000 تومان
16,895,000 تومان
12,895,000 تومان
11,895,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
18,895,000 تومان
26,195,000 تومان
15,495,000 تومان
11,895,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
21,895,000 تومان
29,895,000 تومان
16,595,000 تومان
11,895,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
22,495,000 تومان
30,695,000 تومان
16,895,000 تومان
11,895,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
23,095,000 تومان
29,595,000 تومان
16,595,000 تومان
11,895,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
23,895,000 تومان
29,895,000 تومان
16,895,000 تومان
11,895,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
25,695,000 تومان
32,695,000 تومان
-
-
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
26,895,000 تومان
39,495,000 تومان
19,295,000 تومان
11,895,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
27,295,000 تومان
37,595,000 تومان
18,895,000 تومان
11,895,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
31,495,000 تومان
42,195,000 تومان
20,795,000 تومان
11,895,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
32,695,000 تومان
43,295,000 تومان
21,895,000 تومان
11,895,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
32,895,000 تومان
47,495,000 تومان
22,695,000 تومان
11,895,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
35,295,000 تومان
47,895,000 تومان
22,695,000 تومان
11,895,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
35,695,000 تومان
54,795,000 تومان
23,095,000 تومان
11,895,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
36,795,000 تومان
50,195,000 تومان
23,495,000 تومان
11,895,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
39,095,000 تومان
62,395,000 تومان
24,595,000 تومان
11,895,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
39,895,000 تومان
53,895,000 تومان
25,695,000 تومان
11,895,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
42,595,000 تومان
64,795,000 تومان
27,795,000 تومان
11,895,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
42,895,000 تومان
52,495,000 تومان
24,795,000 تومان
11,895,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
46,895,000 تومان
68,295,000 تومان
27,295,000 تومان
11,895,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
47,895,000 تومان
66,895,000 تومان
28,795,000 تومان
11,895,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
49,495,000 تومان
61,595,000 تومان
27,295,000 تومان
11,895,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
52,795,000 تومان
69,895,000 تومان
31,495,000 تومان
11,895,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
56,895,000 تومان
78,895,000 تومان
36,895,000 تومان
11,895,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
67,395,000 تومان
95,895,000 تومان
38,695,000 تومان
11,895,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
68,595,000 تومان
96,795,000 تومان
38,395,000 تومان
11,895,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
85,895,000 تومان
122,395,000 تومان
48,895,000 تومان
11,895,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,125,000 تومان 16,895,000 تومان 12,895,000 تومان 11,895,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,895,000 تومان 26,195,000 تومان 15,495,000 تومان 11,895,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,895,000 تومان 29,895,000 تومان 16,595,000 تومان 11,895,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,495,000 تومان 30,695,000 تومان 16,895,000 تومان 11,895,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,095,000 تومان 29,595,000 تومان 16,595,000 تومان 11,895,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,895,000 تومان 29,895,000 تومان 16,895,000 تومان 11,895,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,695,000 تومان 32,695,000 تومان - -
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
26,895,000 تومان 39,495,000 تومان 19,295,000 تومان 11,895,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
27,295,000 تومان 37,595,000 تومان 18,895,000 تومان 11,895,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,495,000 تومان 42,195,000 تومان 20,795,000 تومان 11,895,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
32,695,000 تومان 43,295,000 تومان 21,895,000 تومان 11,895,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
32,895,000 تومان 47,495,000 تومان 22,695,000 تومان 11,895,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
35,295,000 تومان 47,895,000 تومان 22,695,000 تومان 11,895,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
35,695,000 تومان 54,795,000 تومان 23,095,000 تومان 11,895,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
36,795,000 تومان 50,195,000 تومان 23,495,000 تومان 11,895,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
39,095,000 تومان 62,395,000 تومان 24,595,000 تومان 11,895,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
39,895,000 تومان 53,895,000 تومان 25,695,000 تومان 11,895,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
42,595,000 تومان 64,795,000 تومان 27,795,000 تومان 11,895,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
42,895,000 تومان 52,495,000 تومان 24,795,000 تومان 11,895,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
46,895,000 تومان 68,295,000 تومان 27,295,000 تومان 11,895,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
47,895,000 تومان 66,895,000 تومان 28,795,000 تومان 11,895,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
49,495,000 تومان 61,595,000 تومان 27,295,000 تومان 11,895,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
52,795,000 تومان 69,895,000 تومان 31,495,000 تومان 11,895,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
56,895,000 تومان 78,895,000 تومان 36,895,000 تومان 11,895,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
67,395,000 تومان 95,895,000 تومان 38,695,000 تومان 11,895,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
68,595,000 تومان 96,795,000 تومان 38,395,000 تومان 11,895,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
85,895,000 تومان 122,395,000 تومان 48,895,000 تومان 11,895,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 6 شب و 7 روز اقامت هتل
3 لیدر فارسی زبان
4 بیمه مسافرتی
5 ترانسفر فرودگاهی
ردیف مدرک توضیحات
1 گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

- پرواز چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.
- نرخ کودک زیر 2 سال 1.595.000 تومان میباشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.
- شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری سپهران سیر باستان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. با شماره 02191004043 تماس حاصل بفرمایید.

- بار مجاز25 کیلوگرم می باشد .

- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09023789260 تماس حاصل بفرمایید.

6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC