02145323 02191004043

تور پاتایا ویژه زمستان 1402*/

برنامه سفر
فرودگاه امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه امام خمینی
 • هواپیما
 • PYX فرودگاه پاتایا
 • فلای دبی فلای دبی
 • Economy
 • ساعت پرواز 15:25
 • مدت پرواز 08:00
 • ساعت پرواز 15:25
 • مدت پرواز 08:00
فرودگاه پاتایا
 • PYX فرودگاه پاتایا
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه امام خمینی
 • فلای دبی فلای دبی
 • Economy
 • ساعت پرواز 12:30
 • مدت پرواز 08:00
 • ساعت پرواز 12:30
 • مدت پرواز 08:00
فرودگاه امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
35,400,000 تومان
41,400,000 تومان
-
-
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
36,000,000 تومان
41,100,000 تومان
-
32,100,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
36,500,000 تومان
42,100,000 تومان
37,600,000 تومان
32,300,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
37,000,000 تومان
43,100,000 تومان
37,600,000 تومان
32,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
37,600,000 تومان
44,100,000 تومان
37,600,000 تومان
32,700,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
38,100,000 تومان
45,000,000 تومان
39,200,000 تومان
32,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
38,700,000 تومان
46,000,000 تومان
43,000,000 تومان
33,200,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
39,200,000 تومان
47,000,000 تومان
41,400,000 تومان
33,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
39,200,000 تومان
47,000,000 تومان
39,200,000 تومان
33,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
39,700,000 تومان
47,900,000 تومان
41,900,000 تومان
33,600,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
39,700,000 تومان
47,900,000 تومان
-
33,600,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
39,700,000 تومان
47,900,000 تومان
41,400,000 تومان
33,600,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
40,800,000 تومان
49,900,000 تومان
42,400,000 تومان
34,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
41,400,000 تومان
50,900,000 تومان
41,400,000 تومان
34,200,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
41,900,000 تومان
51,800,000 تومان
-
34,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
41,900,000 تومان
51,800,000 تومان
45,700,000 تومان
34,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
42,400,000 تومان
52,800,000 تومان
45,700,000 تومان
34,700,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
43,500,000 تومان
54,800,000 تومان
44,100,000 تومان
35,100,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
44,100,000 تومان
55,700,000 تومان
45,700,000 تومان
35,300,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
44,600,000 تومان
56,700,000 تومان
46,200,000 تومان
35,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
45,100,000 تومان
57,700,000 تومان
45,100,000 تومان
35,700,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
45,100,000 تومان
57,700,000 تومان
45,700,000 تومان
35,700,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
45,700,000 تومان
58,600,000 تومان
47,300,000 تومان
36,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
46,800,000 تومان
60,600,000 تومان
29,500,000 تومان
36,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
46,800,000 تومان
60,600,000 تومان
46,800,000 تومان
36,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
47,300,000 تومان
61,600,000 تومان
48,900,000 تومان
36,600,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
50,000,000 تومان
66,400,000 تومان
50,000,000 تومان
37,700,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
51,100,000 تومان
68,400,000 تومان
53,200,000 تومان
38,100,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
51,600,000 تومان
69,800,000 تومان
52,700,000 تومان
38,300,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
51,600,000 تومان
69,300,000 تومان
51,600,000 تومان
38,300,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
51,600,000 تومان
69,300,000 تومان
51,600,000 تومان
38,300,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
52,200,000 تومان
70,300,000 تومان
52,200,000 تومان
38,600,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
52,200,000 تومان
70,300,000 تومان
53,800,000 تومان
38,600,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
55,400,000 تومان
76,100,000 تومان
55,400,000 تومان
39,800,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
64,600,000 تومان
92,700,000 تومان
64,600,000 تومان
43,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
65,700,000 تومان
94,600,000 تومان
65,700,000 تومان
44,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
35,400,000 تومان 41,400,000 تومان - -
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
36,000,000 تومان 41,100,000 تومان - 32,100,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
36,500,000 تومان 42,100,000 تومان 37,600,000 تومان 32,300,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
37,000,000 تومان 43,100,000 تومان 37,600,000 تومان 32,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
37,600,000 تومان 44,100,000 تومان 37,600,000 تومان 32,700,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
38,100,000 تومان 45,000,000 تومان 39,200,000 تومان 32,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
38,700,000 تومان 46,000,000 تومان 43,000,000 تومان 33,200,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
39,200,000 تومان 47,000,000 تومان 41,400,000 تومان 33,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
39,200,000 تومان 47,000,000 تومان 39,200,000 تومان 33,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
39,700,000 تومان 47,900,000 تومان 41,900,000 تومان 33,600,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
39,700,000 تومان 47,900,000 تومان - 33,600,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
39,700,000 تومان 47,900,000 تومان 41,400,000 تومان 33,600,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
40,800,000 تومان 49,900,000 تومان 42,400,000 تومان 34,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
41,400,000 تومان 50,900,000 تومان 41,400,000 تومان 34,200,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
41,900,000 تومان 51,800,000 تومان - 34,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
41,900,000 تومان 51,800,000 تومان 45,700,000 تومان 34,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
42,400,000 تومان 52,800,000 تومان 45,700,000 تومان 34,700,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
43,500,000 تومان 54,800,000 تومان 44,100,000 تومان 35,100,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
44,100,000 تومان 55,700,000 تومان 45,700,000 تومان 35,300,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
44,600,000 تومان 56,700,000 تومان 46,200,000 تومان 35,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
45,100,000 تومان 57,700,000 تومان 45,100,000 تومان 35,700,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
45,100,000 تومان 57,700,000 تومان 45,700,000 تومان 35,700,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
45,700,000 تومان 58,600,000 تومان 47,300,000 تومان 36,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
46,800,000 تومان 60,600,000 تومان 29,500,000 تومان 36,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
46,800,000 تومان 60,600,000 تومان 46,800,000 تومان 36,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
47,300,000 تومان 61,600,000 تومان 48,900,000 تومان 36,600,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
50,000,000 تومان 66,400,000 تومان 50,000,000 تومان 37,700,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
51,100,000 تومان 68,400,000 تومان 53,200,000 تومان 38,100,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
51,600,000 تومان 69,800,000 تومان 52,700,000 تومان 38,300,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
51,600,000 تومان 69,300,000 تومان 51,600,000 تومان 38,300,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
51,600,000 تومان 69,300,000 تومان 51,600,000 تومان 38,300,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
52,200,000 تومان 70,300,000 تومان 52,200,000 تومان 38,600,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
52,200,000 تومان 70,300,000 تومان 53,800,000 تومان 38,600,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
55,400,000 تومان 76,100,000 تومان 55,400,000 تومان 39,800,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
64,600,000 تومان 92,700,000 تومان 64,600,000 تومان 43,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
65,700,000 تومان 94,600,000 تومان 65,700,000 تومان 44,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 7 شب و 8 روز اقامت هتل
3 بیمه مسافرتی
4 ترانسفر فرودگاهی
5 ویزای توریستی
ردیف مدرک توضیحات
1 تکمیل فرم مشخصات فردی به صورت کاملا دقیق و صحیح
2 همراه داشتن تست منفی PCR با اعتبار 72 ساعت
3 ویزا
4 اسکن کارت ملی
5 دو قطعه عکس 4*3
6 اصل گذرنامه با 7 ماه اعتبار از تاریخ سفر
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
       
6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC