02145323 02191004043

تور آنتالیا ویژه زمستان 1402

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • تیلویند تیلویند
 • Economy
 • ساعت پرواز 02:15
 • مدت پرواز 03:00
 • ساعت پرواز 02:15
 • مدت پرواز 03:00
فرودگاه آنتالیا
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • تیلویند تیلویند
 • Economy
 • ساعت پرواز 20:45
 • مدت پرواز 03:00
 • ساعت پرواز 20:45
 • مدت پرواز 03:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
16,300,000 تومان
18,200,000 تومان
15,990,000 تومان
15,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
25,300,000 تومان
29,500,000 تومان
22,000,000 تومان
15,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
28,700,000 تومان
34,600,000 تومان
23,000,000 تومان
15,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
28,700,000 تومان
34,600,000 تومان
23,000,000 تومان
15,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
30,200,000 تومان
36,800,000 تومان
23,500,000 تومان
15,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
30,200,000 تومان
36,800,000 تومان
23,500,000 تومان
15,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
30,200,000 تومان
36,800,000 تومان
23,500,000 تومان
15,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
30,200,000 تومان
36,800,000 تومان
23,500,000 تومان
15,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
32,100,000 تومان
39,700,000 تومان
24,000,000 تومان
15,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
32,100,000 تومان
39,700,000 تومان
24,000,000 تومان
15,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
32,900,000 تومان
40,800,000 تومان
24,300,000 تومان
15,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
34,000,000 تومان
42,500,000 تومان
24,600,000 تومان
15,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
34,400,000 تومان
43,100,000 تومان
24,700,000 تومان
15,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
34,400,000 تومان
43,100,000 تومان
24,700,000 تومان
15,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
36,300,000 تومان
45,900,000 تومان
25,300,000 تومان
15,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
36,300,000 تومان
45,900,000 تومان
25,300,000 تومان
15,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
37,000,000 تومان
47,100,000 تومان
25,500,000 تومان
15,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
37,000,000 تومان
47,100,000 تومان
25,500,000 تومان
15,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
37,400,000 تومان
47,600,000 تومان
25,600,000 تومان
15,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
37,800,000 تومان
48,200,000 تومان
25,700,000 تومان
15,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
38,500,000 تومان
49,300,000 تومان
26,000,000 تومان
15,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
39,300,000 تومان
50,500,000 تومان
26,200,000 تومان
15,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
39,300,000 تومان
50,500,000 تومان
26,200,000 تومان
15,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
40,400,000 تومان
52,200,000 تومان
26,500,000 تومان
15,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
40,400,000 تومان
52,200,000 تومان
26,500,000 تومان
15,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
41,200,000 تومان
53,300,000 تومان
26,800,000 تومان
15,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
41,600,000 تومان
53,900,000 تومان
26,900,000 تومان
15,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
42,700,000 تومان
55,600,000 تومان
27,200,000 تومان
15,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
43,100,000 تومان
56,100,000 تومان
27,300,000 تومان
15,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
43,800,000 تومان
57,300,000 تومان
27,600,000 تومان
15,990,000 تومان
Belek
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
45,400,000 تومان
59,500,000 تومان
28,000,000 تومان
15,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
46,100,000 تومان
60,700,000 تومان
28,200,000 تومان
15,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
47,200,000 تومان
62,400,000 تومان
28,600,000 تومان
15,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
47,200,000 تومان
62,400,000 تومان
28,600,000 تومان
15,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
49,100,000 تومان
65,200,000 تومان
29,100,000 تومان
15,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
51,000,000 تومان
68,000,000 تومان
29,700,000 تومان
15,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
52,500,000 تومان
70,300,000 تومان
30,200,000 تومان
15,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
56,300,000 تومان
76,000,000 تومان
31,300,000 تومان
15,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
64,300,000 تومان
87,900,000 تومان
33,700,000 تومان
15,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
65,400,000 تومان
89,600,000 تومان
34,000,000 تومان
15,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
80,500,000 تومان
112,300,000 تومان
38,600,000 تومان
15,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
89,600,000 تومان
125,900,000 تومان
41,300,000 تومان
15,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
96,400,000 تومان
136,100,000 تومان
43,300,000 تومان
15,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,300,000 تومان 18,200,000 تومان 15,990,000 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,300,000 تومان 29,500,000 تومان 22,000,000 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,700,000 تومان 34,600,000 تومان 23,000,000 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,700,000 تومان 34,600,000 تومان 23,000,000 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30,200,000 تومان 36,800,000 تومان 23,500,000 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30,200,000 تومان 36,800,000 تومان 23,500,000 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30,200,000 تومان 36,800,000 تومان 23,500,000 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30,200,000 تومان 36,800,000 تومان 23,500,000 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
32,100,000 تومان 39,700,000 تومان 24,000,000 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
32,100,000 تومان 39,700,000 تومان 24,000,000 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
32,900,000 تومان 40,800,000 تومان 24,300,000 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
34,000,000 تومان 42,500,000 تومان 24,600,000 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
34,400,000 تومان 43,100,000 تومان 24,700,000 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
34,400,000 تومان 43,100,000 تومان 24,700,000 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
36,300,000 تومان 45,900,000 تومان 25,300,000 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
36,300,000 تومان 45,900,000 تومان 25,300,000 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
37,000,000 تومان 47,100,000 تومان 25,500,000 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
37,000,000 تومان 47,100,000 تومان 25,500,000 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
37,400,000 تومان 47,600,000 تومان 25,600,000 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
37,800,000 تومان 48,200,000 تومان 25,700,000 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
38,500,000 تومان 49,300,000 تومان 26,000,000 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
39,300,000 تومان 50,500,000 تومان 26,200,000 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
39,300,000 تومان 50,500,000 تومان 26,200,000 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
40,400,000 تومان 52,200,000 تومان 26,500,000 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
40,400,000 تومان 52,200,000 تومان 26,500,000 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
41,200,000 تومان 53,300,000 تومان 26,800,000 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
41,600,000 تومان 53,900,000 تومان 26,900,000 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
42,700,000 تومان 55,600,000 تومان 27,200,000 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
43,100,000 تومان 56,100,000 تومان 27,300,000 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
43,800,000 تومان 57,300,000 تومان 27,600,000 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : Belek
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
45,400,000 تومان 59,500,000 تومان 28,000,000 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
46,100,000 تومان 60,700,000 تومان 28,200,000 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
47,200,000 تومان 62,400,000 تومان 28,600,000 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
47,200,000 تومان 62,400,000 تومان 28,600,000 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
49,100,000 تومان 65,200,000 تومان 29,100,000 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
51,000,000 تومان 68,000,000 تومان 29,700,000 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
52,500,000 تومان 70,300,000 تومان 30,200,000 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
56,300,000 تومان 76,000,000 تومان 31,300,000 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
64,300,000 تومان 87,900,000 تومان 33,700,000 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
65,400,000 تومان 89,600,000 تومان 34,000,000 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
80,500,000 تومان 112,300,000 تومان 38,600,000 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
89,600,000 تومان 125,900,000 تومان 41,300,000 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
96,400,000 تومان 136,100,000 تومان 43,300,000 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بیمه مسافرتی
2 ترانسفر فرودگاهی
3 اقامت هتل
4 لیدر فارسی زبان
5 بلیط رفت و برگشت
ردیف مدرک توضیحات
1 اصل گذرنامه با 7 ماه اعتبار از تاریخ سفر
2 اسکن پاسپورت
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

- پرواز چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.
- نرخ کودک زیر 2 سال 1.990.000 تومان میباشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.
- بار مجاز مسافر 30 کیلوگرم میباشد.
- شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری سپهران سیر باستان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. با شماره 02191004043 تماس حاصل بفرمایید.

- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09023789260 تماس حاصل بفرمایید.

6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC