02145323 02191004043

تور آنکارا ویژه پاییز 1402***

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • ESB فرودگاه بین‌المللی اسن‌بوغا
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 21:45
 • مدت پرواز 03:00
 • ساعت پرواز 21:45
 • مدت پرواز 03:00
فرودگاه بین‌المللی اسن‌بوغا
 • ESB فرودگاه بین‌المللی اسن‌بوغا
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 01:45
 • مدت پرواز 03:00
 • ساعت پرواز 01:45
 • مدت پرواز 03:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
18,640,000 تومان
20,090,000 تومان
10,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
20,460,000 تومان
26,280,000 تومان
10,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
20,460,000 تومان
26,280,000 تومان
10,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
20,460,000 تومان
27,010,000 تومان
10,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
20,460,000 تومان
24,100,000 تومان
10,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
21,180,000 تومان
27,740,000 تومان
10,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
21,180,000 تومان
26,280,000 تومان
10,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
21,180,000 تومان
26,280,000 تومان
10,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
21,550,000 تومان
27,370,000 تومان
10,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
21,550,000 تومان
29,560,000 تومان
10,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
22,280,000 تومان
27,010,000 تومان
10,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
22,280,000 تومان
28,830,000 تومان
10,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
22,280,000 تومان
29,190,000 تومان
10,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
22,640,000 تومان
25,920,000 تومان
10,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
23,370,000 تومان
32,100,000 تومان
10,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
24,100,000 تومان
33,560,000 تومان
10,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
25,550,000 تومان
33,200,000 تومان
10,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
27,740,000 تومان
34,290,000 تومان
10,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
29,190,000 تومان
40,480,000 تومان
10,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
31,460,000 تومان
47,530,000 تومان
10,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
31,740,000 تومان
45,940,000 تومان
10,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
32,100,000 تومان
26,280,000 تومان
10,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
32,640,000 تومان
47,920,000 تومان
10,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
34,200,000 تومان
55,370,000 تومان
10,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
34,290,000 تومان
52,120,000 تومان
10,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
38,290,000 تومان
58,310,000 تومان
10,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
41,650,000 تومان
64,000,000 تومان
10,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,640,000 تومان 20,090,000 تومان 10,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,460,000 تومان 26,280,000 تومان 10,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,460,000 تومان 26,280,000 تومان 10,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,460,000 تومان 27,010,000 تومان 10,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,460,000 تومان 24,100,000 تومان 10,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,180,000 تومان 27,740,000 تومان 10,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,180,000 تومان 26,280,000 تومان 10,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,180,000 تومان 26,280,000 تومان 10,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,550,000 تومان 27,370,000 تومان 10,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,550,000 تومان 29,560,000 تومان 10,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,280,000 تومان 27,010,000 تومان 10,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,280,000 تومان 28,830,000 تومان 10,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,280,000 تومان 29,190,000 تومان 10,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,640,000 تومان 25,920,000 تومان 10,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,370,000 تومان 32,100,000 تومان 10,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,100,000 تومان 33,560,000 تومان 10,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,550,000 تومان 33,200,000 تومان 10,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
27,740,000 تومان 34,290,000 تومان 10,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,190,000 تومان 40,480,000 تومان 10,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,460,000 تومان 47,530,000 تومان 10,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,740,000 تومان 45,940,000 تومان 10,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
32,100,000 تومان 26,280,000 تومان 10,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
32,640,000 تومان 47,920,000 تومان 10,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
34,200,000 تومان 55,370,000 تومان 10,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
34,290,000 تومان 52,120,000 تومان 10,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
38,290,000 تومان 58,310,000 تومان 10,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
41,650,000 تومان 64,000,000 تومان 10,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 3 شب و 4 روز اقامت هتل
3 اقامت هتل
ردیف مدرک توضیحات
1 گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
2 همراه داشتن تست منفی PCR با اعتبار 72 ساعت
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
- پرواز چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.
- نرخ کودک زیر 2 سال 1.200.000 تومان میباشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.
- پرداخت 70% از مبلغ تور هنگام خرید الزامی است.
- شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری سپهران سیر باستان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. با شماره 02191004043 تماس حاصل بفرمایید.
- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09124052008 تماس حاصل بفرمایید.
- مسافرین محترم برای خروج از ایران باید 72 ساعت قبل از پرواز تست PCR را انجام داده و جواب آنرا برای ورود به پرواز همراه خود داشته باشند. (در صورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور را ندارند)
6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC