02145323 02191004043

تور آنتالیا ویژه نوروز 1403

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • DNZ فرودگاه دنیزلی
 • ایران ایرتور ایران ایرتور
 • Economy
 • ساعت پرواز 00:30
 • مدت پرواز 03:00
 • ساعت پرواز 00:30
 • مدت پرواز 03:00
فرودگاه دنیزلی
 • DNZ فرودگاه دنیزلی
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • ایران ایرتور ایران ایرتور
 • Economy
 • ساعت پرواز 04:30
 • مدت پرواز 03:00
 • ساعت پرواز 04:30
 • مدت پرواز 03:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
18,500,000 تومان
25,990,000 تومان
18,990,000 تومان
14,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
21,000,000 تومان
27,990,000 تومان
19,990,000 تومان
14,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
26,500,000 تومان
36,990,000 تومان
20,990,000 تومان
14,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
28,000,000 تومان
40,990,000 تومان
20,990,000 تومان
14,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
28,000,000 تومان
41,990,000 تومان
20,990,000 تومان
14,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
28,000,000 تومان
40,990,000 تومان
-
14,500,000 تومان
16+
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
29,000,000 تومان
43,990,000 تومان
20,990,000 تومان
14,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
30,000,000 تومان
46,990,000 تومان
20,990,000 تومان
14,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
30,000,000 تومان
48,990,000 تومان
20,990,000 تومان
14,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
30,000,000 تومان
48,990,000 تومان
20,990,000 تومان
14,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
30,500,000 تومان
48,990,000 تومان
20,990,000 تومان
14,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
31,000,000 تومان
52,990,000 تومان
27,990,000 تومان
14,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
31,500,000 تومان
52,990,000 تومان
28,990,000 تومان
14,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
32,000,000 تومان
48,990,000 تومان
21,990,000 تومان
14,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
32,000,000 تومان
49,990,000 تومان
21,990,000 تومان
14,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
32,500,000 تومان
49,990,000 تومان
21,990,000 تومان
14,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
33,000,000 تومان
51,990,000 تومان
21,990,000 تومان
14,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
33,500,000 تومان
52,990,000 تومان
21,990,000 تومان
14,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
34,500,000 تومان
52,990,000 تومان
21,990,000 تومان
14,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
36,000,000 تومان
59,990,000 تومان
21,990,000 تومان
14,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
37,000,000 تومان
57,990,000 تومان
22,990,000 تومان
14,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
37,500,000 تومان
58,990,000 تومان
22,990,000 تومان
14,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
38,000,000 تومان
58,990,000 تومان
22,990,000 تومان
14,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
38,000,000 تومان
58,990,000 تومان
22,990,000 تومان
14,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
38,500,000 تومان
65,990,000 تومان
22,990,000 تومان
14,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
39,500,000 تومان
59,990,000 تومان
22,990,000 تومان
14,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
41,000,000 تومان
69,990,000 تومان
23,990,000 تومان
14,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
41,500,000 تومان
60,990,000 تومان
24,990,000 تومان
14,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
42,000,000 تومان
72,990,000 تومان
23,990,000 تومان
14,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
42,000,000 تومان
63,990,000 تومان
27,990,000 تومان
14,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
42,000,000 تومان
72,990,000 تومان
23,990,000 تومان
14,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
42,500,000 تومان
67,990,000 تومان
23,990,000 تومان
14,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
44,000,000 تومان
70,990,000 تومان
23,990,000 تومان
14,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
47,000,000 تومان
78,990,000 تومان
24,990,000 تومان
14,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
47,000,000 تومان
78,990,000 تومان
24,990,000 تومان
14,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
47,500,000 تومان
72,990,000 تومان
25,990,000 تومان
14,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
50,000,000 تومان
77,990,000 تومان
26,990,000 تومان
14,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,500,000 تومان 25,990,000 تومان 18,990,000 تومان 14,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,000,000 تومان 27,990,000 تومان 19,990,000 تومان 14,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
26,500,000 تومان 36,990,000 تومان 20,990,000 تومان 14,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,000,000 تومان 40,990,000 تومان 20,990,000 تومان 14,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,000,000 تومان 41,990,000 تومان 20,990,000 تومان 14,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,000,000 تومان 40,990,000 تومان - 14,500,000 تومان
توضیحات : 16+
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,000,000 تومان 43,990,000 تومان 20,990,000 تومان 14,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30,000,000 تومان 46,990,000 تومان 20,990,000 تومان 14,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30,000,000 تومان 48,990,000 تومان 20,990,000 تومان 14,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30,000,000 تومان 48,990,000 تومان 20,990,000 تومان 14,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30,500,000 تومان 48,990,000 تومان 20,990,000 تومان 14,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,000,000 تومان 52,990,000 تومان 27,990,000 تومان 14,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,500,000 تومان 52,990,000 تومان 28,990,000 تومان 14,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
32,000,000 تومان 48,990,000 تومان 21,990,000 تومان 14,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
32,000,000 تومان 49,990,000 تومان 21,990,000 تومان 14,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
32,500,000 تومان 49,990,000 تومان 21,990,000 تومان 14,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
33,000,000 تومان 51,990,000 تومان 21,990,000 تومان 14,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
33,500,000 تومان 52,990,000 تومان 21,990,000 تومان 14,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
34,500,000 تومان 52,990,000 تومان 21,990,000 تومان 14,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
36,000,000 تومان 59,990,000 تومان 21,990,000 تومان 14,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
37,000,000 تومان 57,990,000 تومان 22,990,000 تومان 14,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
37,500,000 تومان 58,990,000 تومان 22,990,000 تومان 14,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
38,000,000 تومان 58,990,000 تومان 22,990,000 تومان 14,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
38,000,000 تومان 58,990,000 تومان 22,990,000 تومان 14,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
38,500,000 تومان 65,990,000 تومان 22,990,000 تومان 14,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
39,500,000 تومان 59,990,000 تومان 22,990,000 تومان 14,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
41,000,000 تومان 69,990,000 تومان 23,990,000 تومان 14,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
41,500,000 تومان 60,990,000 تومان 24,990,000 تومان 14,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
42,000,000 تومان 72,990,000 تومان 23,990,000 تومان 14,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
42,000,000 تومان 63,990,000 تومان 27,990,000 تومان 14,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
42,000,000 تومان 72,990,000 تومان 23,990,000 تومان 14,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
42,500,000 تومان 67,990,000 تومان 23,990,000 تومان 14,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
44,000,000 تومان 70,990,000 تومان 23,990,000 تومان 14,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
47,000,000 تومان 78,990,000 تومان 24,990,000 تومان 14,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
47,000,000 تومان 78,990,000 تومان 24,990,000 تومان 14,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
47,500,000 تومان 72,990,000 تومان 25,990,000 تومان 14,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
50,000,000 تومان 77,990,000 تومان 26,990,000 تومان 14,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 6 شب و 7 روز اقامت هتل
2 لیدر فارسی زبان
3 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک توضیحات
1 گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

- پرواز چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.
- نرخ کودک زیر 2 سال 2.990.000 تومان میباشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.
- شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری سپهران سیر باستان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. با شماره 02191004043 تماس حاصل بفرمایید.

- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09023789260 تماس حاصل بفرمایید.

6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC