02145323 02191004043

تور آنتالیا ویژه بهار 1403

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • ساوث ویند ساوث ویند
 • Economy
 • ساعت پرواز 02:10
 • مدت پرواز 03:00
 • ساعت پرواز 02:10
 • مدت پرواز 03:00
فرودگاه آنتالیا
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • ساوث ویند ساوث ویند
 • Economy
 • ساعت پرواز 00:00
 • مدت پرواز 03:00
 • ساعت پرواز 00:00
 • مدت پرواز 03:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
20,990,000 تومان
26,030,000 تومان
20,490,000 تومان
19,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
36,690,000 تومان
44,685,000 تومان
26,305,000 تومان
19,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
38,290,000 تومان
45,850,000 تومان
27,025,000 تومان
19,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
40,190,000 تومان
48,965,000 تومان
28,040,000 تومان
19,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
44,990,000 تومان
56,105,000 تومان
29,915,000 تومان
19,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
45,490,000 تومان
56,605,000 تومان
29,912,000 تومان
19,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
46,990,000 تومان
58,495,000 تومان
30,225,000 تومان
19,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
48,290,000 تومان
60,965,000 تومان
31,160,000 تومان
19,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
48,290,000 تومان
66,305,000 تومان
31,315,000 تومان
19,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
48,690,000 تومان
64,130,000 تومان
31,315,000 تومان
19,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
50,790,000 تومان
78,480,000 تومان
32,096,000 تومان
19,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
51,490,000 تومان
65,530,000 تومان
32,252,000 تومان
19,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
51,990,000 تومان
71,910,000 تومان
32,405,000 تومان
19,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
52,490,000 تومان
70,040,000 تومان
32,720,000 تومان
19,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
59,490,000 تومان
77,820,000 تومان
35,685,000 تومان
19,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
59,490,000 تومان
77,820,000 تومان
35,685,000 تومان
19,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
62,290,000 تومان
86,395,000 تومان
37,085,000 تومان
19,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
62,390,000 تومان
86,024,000 تومان
36,775,000 تومان
19,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
63,990,000 تومان
88,325,000 تومان
37,245,000 تومان
19,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
66,490,000 تومان
109,780,000 تومان
38,335,000 تومان
19,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
71,590,000 تومان
109,654,000 تومان
40,052,000 تومان
19,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
74,990,000 تومان
105,640,000 تومان
41,456,000 تومان
19,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
77,690,000 تومان
110,450,000 تومان
42,860,000 تومان
19,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
81,490,000 تومان
110,350,000 تومان
44,105,000 تومان
19,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
83,890,000 تومان
119,695,000 تومان
44,880,000 تومان
19,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
87,490,000 تومان
125,390,000 تومان
46,105,000 تومان
19,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
93,390,000 تومان
128,490,000 تومان
49,100,000 تومان
19,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
101,390,000 تومان
140,390,000 تومان
52,220,000 تومان
19,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
101,990,000 تومان
148,790,000 تومان
52,220,000 تومان
19,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
103,590,000 تومان
143,760,000 تومان
53,156,000 تومان
19,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
105,290,000 تومان
146,240,000 تومان
53,780,000 تومان
19,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
110,990,000 تومان
154,280,000 تومان
55,655,000 تومان
19,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
126,490,000 تومان
177,190,000 تومان
61,580,000 تومان
19,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
133,390,000 تومان
198,205,000 تومان
64,235,000 تومان
19,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
165,790,000 تومان
265,708,000 تومان
78,115,000 تومان
19,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
204,590,000 تومان
313,400,000 تومان
93,560,000 تومان
19,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
236,790,000 تومان
360,570,000 تومان
103,540,000 تومان
19,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان 26,030,000 تومان 20,490,000 تومان 19,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
36,690,000 تومان 44,685,000 تومان 26,305,000 تومان 19,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
38,290,000 تومان 45,850,000 تومان 27,025,000 تومان 19,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
40,190,000 تومان 48,965,000 تومان 28,040,000 تومان 19,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
44,990,000 تومان 56,105,000 تومان 29,915,000 تومان 19,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
45,490,000 تومان 56,605,000 تومان 29,912,000 تومان 19,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
46,990,000 تومان 58,495,000 تومان 30,225,000 تومان 19,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
48,290,000 تومان 60,965,000 تومان 31,160,000 تومان 19,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
48,290,000 تومان 66,305,000 تومان 31,315,000 تومان 19,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
48,690,000 تومان 64,130,000 تومان 31,315,000 تومان 19,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
50,790,000 تومان 78,480,000 تومان 32,096,000 تومان 19,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
51,490,000 تومان 65,530,000 تومان 32,252,000 تومان 19,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
51,990,000 تومان 71,910,000 تومان 32,405,000 تومان 19,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
52,490,000 تومان 70,040,000 تومان 32,720,000 تومان 19,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
59,490,000 تومان 77,820,000 تومان 35,685,000 تومان 19,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
59,490,000 تومان 77,820,000 تومان 35,685,000 تومان 19,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
62,290,000 تومان 86,395,000 تومان 37,085,000 تومان 19,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
62,390,000 تومان 86,024,000 تومان 36,775,000 تومان 19,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
63,990,000 تومان 88,325,000 تومان 37,245,000 تومان 19,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
66,490,000 تومان 109,780,000 تومان 38,335,000 تومان 19,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
71,590,000 تومان 109,654,000 تومان 40,052,000 تومان 19,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
74,990,000 تومان 105,640,000 تومان 41,456,000 تومان 19,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
77,690,000 تومان 110,450,000 تومان 42,860,000 تومان 19,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
81,490,000 تومان 110,350,000 تومان 44,105,000 تومان 19,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
83,890,000 تومان 119,695,000 تومان 44,880,000 تومان 19,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
87,490,000 تومان 125,390,000 تومان 46,105,000 تومان 19,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
93,390,000 تومان 128,490,000 تومان 49,100,000 تومان 19,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
101,390,000 تومان 140,390,000 تومان 52,220,000 تومان 19,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
101,990,000 تومان 148,790,000 تومان 52,220,000 تومان 19,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
103,590,000 تومان 143,760,000 تومان 53,156,000 تومان 19,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
105,290,000 تومان 146,240,000 تومان 53,780,000 تومان 19,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
110,990,000 تومان 154,280,000 تومان 55,655,000 تومان 19,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
126,490,000 تومان 177,190,000 تومان 61,580,000 تومان 19,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
133,390,000 تومان 198,205,000 تومان 64,235,000 تومان 19,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
165,790,000 تومان 265,708,000 تومان 78,115,000 تومان 19,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
204,590,000 تومان 313,400,000 تومان 93,560,000 تومان 19,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
236,790,000 تومان 360,570,000 تومان 103,540,000 تومان 19,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 6 شب و 7 روز اقامت هتل
2 لیدر فارسی زبان
3 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک توضیحات
1 گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

- پرواز چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.
- نرخ کودک زیر 2 سال 1.990.000 تومان میباشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.
- شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری سپهران سیر باستان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. با شماره 02191004043 تماس حاصل بفرمایید.
- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09023789260 تماس حاصل بفرمایید.

- بار مجاز 30 کیلوگرم می باشد .


6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC