02145323 02191004043

تور آنتالیا ویژه زمستان 1402 ( اسپارتا )

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • ISE فرودگاه اسپارتا
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 23:00
 • مدت پرواز 03:00
 • ساعت پرواز 23:00
 • مدت پرواز 03:00
فرودگاه اسپارتا
 • ISE فرودگاه اسپارتا
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 03:00
 • مدت پرواز 03:00
 • ساعت پرواز 03:00
 • مدت پرواز 03:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
11,890,000 تومان
16,890,000 تومان
10,890,000 تومان
9,890,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
14,490,000 تومان
18,890,000 تومان
10,890,000 تومان
9,890,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
14,890,000 تومان
21,490,000 تومان
10,890,000 تومان
9,890,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
14,890,000 تومان
21,890,000 تومان
11,890,000 تومان
9,890,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,890,000 تومان
21,890,000 تومان
11,890,000 تومان
9,890,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,890,000 تومان
21,490,000 تومان
11,890,000 تومان
9,890,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
17,890,000 تومان
22,890,000 تومان
11,890,000 تومان
9,890,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
19,890,000 تومان
27,890,000 تومان
11,890,000 تومان
9,890,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
19,890,000 تومان
27,890,000 تومان
11,890,000 تومان
9,890,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
20,890,000 تومان
28,890,000 تومان
11,890,000 تومان
9,890,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
21,890,000 تومان
29,890,000 تومان
12,890,000 تومان
9,890,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
22,890,000 تومان
34,890,000 تومان
12,890,000 تومان
9,890,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
27,890,000 تومان
42,890,000 تومان
13,890,000 تومان
9,890,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
27,890,000 تومان
46,890,000 تومان
13,890,000 تومان
9,890,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
28,490,000 تومان
43,890,000 تومان
13,890,000 تومان
9,890,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
30,490,000 تومان
46,890,000 تومان
12,890,000 تومان
9,890,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
36,890,000 تومان
55,890,000 تومان
15,890,000 تومان
9,890,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
36,890,000 تومان
60,890,000 تومان
15,890,000 تومان
9,890,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
37,890,000 تومان
60,890,000 تومان
15,890,000 تومان
9,890,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,890,000 تومان 16,890,000 تومان 10,890,000 تومان 9,890,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,490,000 تومان 18,890,000 تومان 10,890,000 تومان 9,890,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,890,000 تومان 21,490,000 تومان 10,890,000 تومان 9,890,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,890,000 تومان 21,890,000 تومان 11,890,000 تومان 9,890,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,890,000 تومان 21,890,000 تومان 11,890,000 تومان 9,890,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,890,000 تومان 21,490,000 تومان 11,890,000 تومان 9,890,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,890,000 تومان 22,890,000 تومان 11,890,000 تومان 9,890,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,890,000 تومان 27,890,000 تومان 11,890,000 تومان 9,890,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,890,000 تومان 27,890,000 تومان 11,890,000 تومان 9,890,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,890,000 تومان 28,890,000 تومان 11,890,000 تومان 9,890,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,890,000 تومان 29,890,000 تومان 12,890,000 تومان 9,890,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,890,000 تومان 34,890,000 تومان 12,890,000 تومان 9,890,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
27,890,000 تومان 42,890,000 تومان 13,890,000 تومان 9,890,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
27,890,000 تومان 46,890,000 تومان 13,890,000 تومان 9,890,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,490,000 تومان 43,890,000 تومان 13,890,000 تومان 9,890,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30,490,000 تومان 46,890,000 تومان 12,890,000 تومان 9,890,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
36,890,000 تومان 55,890,000 تومان 15,890,000 تومان 9,890,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
36,890,000 تومان 60,890,000 تومان 15,890,000 تومان 9,890,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
37,890,000 تومان 60,890,000 تومان 15,890,000 تومان 9,890,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر فارسی زبان
2 گشت شهری
3 بیمه مسافرتی
4 ترانسفر فرودگاهی
5 هتل 4 ستاره با صبحانه
6 خدمات ویزا شنگن
ردیف مدرک توضیحات
1 گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

- پرواز چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.
- نرخ کودک زیر 2 سال 1.590.000 تومان میباشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.
- شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری سپهران سیر باستان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. با شماره 02191004043 تماس حاصل بفرمایید.

- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09023789260 تماس حاصل بفرمایید.

6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC