02145323 02191004043

تور پاتایا بانکوک ویژه زمستان 1402

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • BKK فرودگاه بین‌المللی سووارنابومی
 • ماهان ماهان
 • Economy
 • ساعت پرواز 21:45
 • مدت پرواز 06:00
 • ساعت پرواز 21:45
 • مدت پرواز 06:00
فرودگاه بین‌المللی سووارنابومی
 • BKK فرودگاه بین‌المللی سووارنابومی
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • ماهان ماهان
 • Economy
 • ساعت پرواز 14:00
 • مدت پرواز 06:00
 • ساعت پرواز 14:00
 • مدت پرواز 06:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
40,670,000 تومان
45,260,000 تومان
39,280,000 تومان
35,710,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
41,230,000 تومان
46,380,000 تومان
38,980,000 تومان
35,870,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
42,050,000 تومان
48,010,000 تومان
39,840,000 تومان
36,170,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
42,050,000 تومان
48,010,000 تومان
41,680,000 تومان
36,170,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
43,270,000 تومان
50,460,000 تومان
41,880,000 تومان
36,580,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
43,320,000 تومان
50,560,000 تومان
-
36,630,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
43,780,000 تومان
51,480,000 تومان
-
36,780,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
43,780,000 تومان
51,480,000 تومان
-
36,780,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
44,440,000 تومان
52,810,000 تومان
41,990,000 تومان
36,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
44,650,000 تومان
53,220,000 تومان
-
37,090,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
46,330,000 تومان
56,580,000 تومان
43,310,000 تومان
37,650,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
46,840,000 تومان
57,600,000 تومان
44,130,000 تومان
37,850,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
47,150,000 تومان
58,210,000 تومان
44,940,000 تومان
37,960,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
47,860,000 تومان
59,640,000 تومان
45,810,000 تومان
38,210,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
48,120,000 تومان
60,150,000 تومان
45,100,000 تومان
38,310,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
48,470,000 تومان
60,870,000 تومان
-
38,420,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
49,440,000 تومان
62,800,000 تومان
-
38,770,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
52,550,000 تومان
69,030,000 تومان
49,640,000 تومان
39,840,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
57,040,000 تومان
78,000,000 تومان
53,510,000 تومان
41,420,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
58,830,000 تومان
81,570,000 تومان
-
42,040,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
58,930,000 تومان
81,780,000 تومان
54,630,000 تومان
42,090,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
59,490,000 تومان
82,900,000 تومان
-
42,290,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
65,350,000 تومان
94,630,000 تومان
59,680,000 تومان
44,330,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
40,670,000 تومان 45,260,000 تومان 39,280,000 تومان 35,710,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
41,230,000 تومان 46,380,000 تومان 38,980,000 تومان 35,870,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
42,050,000 تومان 48,010,000 تومان 39,840,000 تومان 36,170,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
42,050,000 تومان 48,010,000 تومان 41,680,000 تومان 36,170,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
43,270,000 تومان 50,460,000 تومان 41,880,000 تومان 36,580,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
43,320,000 تومان 50,560,000 تومان - 36,630,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
43,780,000 تومان 51,480,000 تومان - 36,780,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
43,780,000 تومان 51,480,000 تومان - 36,780,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
44,440,000 تومان 52,810,000 تومان 41,990,000 تومان 36,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
44,650,000 تومان 53,220,000 تومان - 37,090,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
46,330,000 تومان 56,580,000 تومان 43,310,000 تومان 37,650,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
46,840,000 تومان 57,600,000 تومان 44,130,000 تومان 37,850,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
47,150,000 تومان 58,210,000 تومان 44,940,000 تومان 37,960,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
47,860,000 تومان 59,640,000 تومان 45,810,000 تومان 38,210,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
48,120,000 تومان 60,150,000 تومان 45,100,000 تومان 38,310,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
48,470,000 تومان 60,870,000 تومان - 38,420,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
49,440,000 تومان 62,800,000 تومان - 38,770,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
52,550,000 تومان 69,030,000 تومان 49,640,000 تومان 39,840,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
57,040,000 تومان 78,000,000 تومان 53,510,000 تومان 41,420,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
58,830,000 تومان 81,570,000 تومان - 42,040,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
58,930,000 تومان 81,780,000 تومان 54,630,000 تومان 42,090,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
59,490,000 تومان 82,900,000 تومان - 42,290,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
65,350,000 تومان 94,630,000 تومان 59,680,000 تومان 44,330,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 اقامت هتل
3 ترانسفر فرودگاهی
4 بیمه مسافرتی
5 ویزای توریستی
ردیف مدرک توضیحات
1 اصل گذرنامه با 7 ماه اعتبار از تاریخ سفر
2 کپی تمام صفحات شناسنامه هر کدام روی برگه A4 و به صورت جداگانه
3 تمکن مالی به لاتین تمکن مالی با مانده 50/000/000 تومانی
4 دو قطعه عکس 4*3
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

اخذ ویزا:7روز کاری بیمه مسافران بالای 60سال الزامی و هزینه ان جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر است.

مسولیت کنترل پاسپورت با هر گونه ممنوعیت از خروج کشور به عهده مسافر می باشد.

پرواز به صورت چارتر و غیر قابل استرداد 

پروازها  هر هفته دوشنبه ها  انجام میشود .

اصل پاسپورت و کپی کارت ملی و شناسنامه 1قطعه عکس   زمینه سفید

پرینت حساب با مانده 50 میلیون و کارت واکسن دیجیتال

شرکت خدماتی سپهران سیر باستان همه رو از ساعت 9 الی 18 جوابگوی شما عزیزان می باشد.با شماره تماس02191004043

- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09023789260 تماس حاصل بفرمایید.

6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC