02145323 02191004043

تور پوکت سنگاپور کوالالامپور

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • HKT فرودگاه بین‌المللی پوکت
 • سلام ایر سلام ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 00:00
 • مدت پرواز 09:00
 • ساعت پرواز 00:00
 • مدت پرواز 09:00
فرودگاه بین‌المللی کوالالامپور
 • KUL فرودگاه بین‌المللی کوالالامپور
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • سلام ایر سلام ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 00:00
 • مدت پرواز 09:00
 • ساعت پرواز 00:00
 • مدت پرواز 09:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
69,990,000 تومان
94,990,000 تومان
71,990,000 تومان
55,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
72,990,000 تومان
98,490,000 تومان
74,990,000 تومان
57,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
76,990,000 تومان
104,990,000 تومان
78,990,000 تومان
60,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
78,990,000 تومان
108,990,000 تومان
80,990,000 تومان
62,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
81,990,000 تومان
114,990,000 تومان
83,990,000 تومان
65,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
86,990,000 تومان
124,990,000 تومان
88,990,000 تومان
69,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
91,990,000 تومان
134,990,000 تومان
93,990,000 تومان
73,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
94,990,000 تومان
141,990,000 تومان
96,990,000 تومان
76,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
99,990,000 تومان
152,990,000 تومان
101,990,000 تومان
81,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
69,990,000 تومان 94,990,000 تومان 71,990,000 تومان 55,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
72,990,000 تومان 98,490,000 تومان 74,990,000 تومان 57,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
76,990,000 تومان 104,990,000 تومان 78,990,000 تومان 60,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
78,990,000 تومان 108,990,000 تومان 80,990,000 تومان 62,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
81,990,000 تومان 114,990,000 تومان 83,990,000 تومان 65,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
86,990,000 تومان 124,990,000 تومان 88,990,000 تومان 69,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
91,990,000 تومان 134,990,000 تومان 93,990,000 تومان 73,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
94,990,000 تومان 141,990,000 تومان 96,990,000 تومان 76,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
99,990,000 تومان 152,990,000 تومان 101,990,000 تومان 81,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 ویزای توریستی
2 اقامت هتل
3 صبحانه
4 گشت شهری
5 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک توضیحات
1 اصل گذرنامه با 7 ماه اعتبار از تاریخ سفر
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
     
6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC