02145323 02191004043

تور پوکت پاتایا زمستان 1402*/

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • MCT فرودگاه بین‌المللی مسقط
 • سلام ایر سلام ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 19:55
 • مدت پرواز 09:00
 • ساعت پرواز 19:55
 • مدت پرواز 09:00
فرودگاه بین‌المللی مسقط
 • MCT فرودگاه بین‌المللی مسقط
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • سلام ایر سلام ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 12:30
 • مدت پرواز 09:00
 • ساعت پرواز 12:30
 • مدت پرواز 09:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
45,700,000 تومان
52,400,000 تومان
-
-
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
50,800,000 تومان
62,700,000 تومان
52,700,000 تومان
43,100,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
52,200,000 تومان
65,500,000 تومان
-
43,600,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
53,400,000 تومان
67,900,000 تومان
55,200,000 تومان
44,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
54,200,000 تومان
69,400,000 تومان
55,200,000 تومان
44,300,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
54,800,000 تومان
70,700,000 تومان
-
44,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
55,100,000 تومان
71,100,000 تومان
55,500,000 تومان
44,600,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
56,800,000 تومان
74,600,000 تومان
56,900,000 تومان
45,200,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
57,600,000 تومان
76,300,000 تومان
57,800,000 تومان
45,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
58,500,000 تومان
78,000,000 تومان
58,900,000 تومان
45,800,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
59,300,000 تومان
79,600,000 تومان
59,300,000 تومان
46,100,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
62,800,000 تومان
86,600,000 تومان
-
47,300,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
64,900,000 تومان
90,800,000 تومان
69,400,000 تومان
48,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
71,600,000 تومان
104,300,000 تومان
71,600,000 تومان
50,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
73,000,000 تومان
107,000,000 تومان
73,500,000 تومان
50,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
76,000,000 تومان
113,100,000 تومان
-
51,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
82,000,000 تومان
125,000,000 تومان
82,000,000 تومان
54,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
82,200,000 تومان
125,400,000 تومان
82,200,000 تومان
54,100,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
45,700,000 تومان 52,400,000 تومان - -
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
50,800,000 تومان 62,700,000 تومان 52,700,000 تومان 43,100,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
52,200,000 تومان 65,500,000 تومان - 43,600,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
53,400,000 تومان 67,900,000 تومان 55,200,000 تومان 44,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
54,200,000 تومان 69,400,000 تومان 55,200,000 تومان 44,300,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
54,800,000 تومان 70,700,000 تومان - 44,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
55,100,000 تومان 71,100,000 تومان 55,500,000 تومان 44,600,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
56,800,000 تومان 74,600,000 تومان 56,900,000 تومان 45,200,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
57,600,000 تومان 76,300,000 تومان 57,800,000 تومان 45,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
58,500,000 تومان 78,000,000 تومان 58,900,000 تومان 45,800,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
59,300,000 تومان 79,600,000 تومان 59,300,000 تومان 46,100,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
62,800,000 تومان 86,600,000 تومان - 47,300,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
64,900,000 تومان 90,800,000 تومان 69,400,000 تومان 48,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
71,600,000 تومان 104,300,000 تومان 71,600,000 تومان 50,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
73,000,000 تومان 107,000,000 تومان 73,500,000 تومان 50,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
76,000,000 تومان 113,100,000 تومان - 51,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
82,000,000 تومان 125,000,000 تومان 82,000,000 تومان 54,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
82,200,000 تومان 125,400,000 تومان 82,200,000 تومان 54,100,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 اقامت هتل
2 ترانسفر فرودگاهی
3 بیمه مسافرتی
4 ویزای توریستی
ردیف مدرک توضیحات
1 اصل گذرنامه با 7 ماه اعتبار از تاریخ سفر
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
  - پرواز چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.. - مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد. - پرداخت 70% از مبلغ تور هنگام خرید الزامی است. - شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری سپهران سیر باستان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. با شماره 02145323 تماس حاصل بفرمایید. - در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09124052008 تماس حاصل بفرمایید. - مسافرین محترم برای خروج از ایران باید 72 ساعت قبل از پرواز تست PCR را انجام داده و جواب آنرا برای ورود به پرواز همراه خود داشته باشند. (در صورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور را ندارند) - 3 بار تست PCR باید انجام شود.
6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC