02145323 02191004043

تور 7 شب پوکت ویژه پاییز 1402******

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • MCT فرودگاه بین‌المللی مسقط
 • سلام ایر سلام ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 16:55
 • مدت پرواز 07:00
 • ساعت پرواز 16:55
 • مدت پرواز 07:00
فرودگاه بین‌المللی مسقط
 • MCT فرودگاه بین‌المللی مسقط
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • سلام ایر سلام ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 14:00
 • مدت پرواز 07:00
 • ساعت پرواز 14:00
 • مدت پرواز 07:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
34,400,000 تومان
37,700,000 تومان
-
-
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
35,200,000 تومان
39,200,000 تومان
-
32,700,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
35,500,000 تومان
39,900,000 تومان
37,000,000 تومان
32,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
36,300,000 تومان
41,400,000 تومان
-
33,200,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
36,300,000 تومان
41,400,000 تومان
38,800,000 تومان
33,200,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
36,300,000 تومان
41,400,000 تومان
38,400,000 تومان
33,200,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
36,600,000 تومان
42,100,000 تومان
38,800,000 تومان
33,300,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
36,600,000 تومان
42,100,000 تومان
-
33,300,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
37,300,000 تومان
43,600,000 تومان
41,000,000 تومان
33,600,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
38,100,000 تومان
45,000,000 تومان
39,900,000 تومان
33,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
38,400,000 تومان
45,800,000 تومان
39,900,000 تومان
34,100,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
39,500,000 تومان
48,300,000 تومان
42,100,000 تومان
34,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
39,500,000 تومان
48,000,000 تومان
41,000,000 تومان
34,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
39,900,000 تومان
48,700,000 تومان
40,300,000 تومان
34,600,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
41,400,000 تومان
51,600,000 تومان
42,100,000 تومان
35,200,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
41,700,000 تومان
52,400,000 تومان
-
35,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
43,900,000 تومان
56,800,000 تومان
43,900,000 تومان
36,300,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
43,900,000 تومان
56,800,000 تومان
43,900,000 تومان
36,300,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
44,300,000 تومان
57,500,000 تومان
44,300,000 تومان
36,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
44,300,000 تومان
57,500,000 تومان
44,300,000 تومان
36,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
45,400,000 تومان
59,700,000 تومان
45,400,000 تومان
36,800,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
47,600,000 تومان
64,100,000 تومان
48,300,000 تومان
37,700,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
50,900,000 تومان
70,700,000 تومان
50,900,000 تومان
39,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
52,400,000 تومان
73,600,000 تومان
-
39,600,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
52,700,000 تومان
74,300,000 تومان
52,700,000 تومان
39,800,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
54,900,000 تومان
78,700,000 تومان
54,900,000 تومان
40,600,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
56,000,000 تومان
80,900,000 تومان
56,000,000 تومان
41,100,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
34,400,000 تومان 37,700,000 تومان - -
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
35,200,000 تومان 39,200,000 تومان - 32,700,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
35,500,000 تومان 39,900,000 تومان 37,000,000 تومان 32,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
36,300,000 تومان 41,400,000 تومان - 33,200,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
36,300,000 تومان 41,400,000 تومان 38,800,000 تومان 33,200,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
36,300,000 تومان 41,400,000 تومان 38,400,000 تومان 33,200,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
36,600,000 تومان 42,100,000 تومان 38,800,000 تومان 33,300,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
36,600,000 تومان 42,100,000 تومان - 33,300,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
37,300,000 تومان 43,600,000 تومان 41,000,000 تومان 33,600,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
38,100,000 تومان 45,000,000 تومان 39,900,000 تومان 33,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
38,400,000 تومان 45,800,000 تومان 39,900,000 تومان 34,100,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
39,500,000 تومان 48,300,000 تومان 42,100,000 تومان 34,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
39,500,000 تومان 48,000,000 تومان 41,000,000 تومان 34,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
39,900,000 تومان 48,700,000 تومان 40,300,000 تومان 34,600,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
41,400,000 تومان 51,600,000 تومان 42,100,000 تومان 35,200,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
41,700,000 تومان 52,400,000 تومان - 35,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
43,900,000 تومان 56,800,000 تومان 43,900,000 تومان 36,300,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
43,900,000 تومان 56,800,000 تومان 43,900,000 تومان 36,300,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
44,300,000 تومان 57,500,000 تومان 44,300,000 تومان 36,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
44,300,000 تومان 57,500,000 تومان 44,300,000 تومان 36,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
45,400,000 تومان 59,700,000 تومان 45,400,000 تومان 36,800,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
47,600,000 تومان 64,100,000 تومان 48,300,000 تومان 37,700,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
50,900,000 تومان 70,700,000 تومان 50,900,000 تومان 39,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
52,400,000 تومان 73,600,000 تومان - 39,600,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
52,700,000 تومان 74,300,000 تومان 52,700,000 تومان 39,800,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
54,900,000 تومان 78,700,000 تومان 54,900,000 تومان 40,600,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
56,000,000 تومان 80,900,000 تومان 56,000,000 تومان 41,100,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 گشت شهری
3 ترانسفر فرودگاهی
4 اقامت هتل
ردیف مدرک توضیحات
1 اصل گذرنامه با 7 ماه اعتبار از تاریخ سفر
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

اخذ ویزا:7روز کاری بیمه مسافران بالای 60سال الزامی و هزینه ان جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر است.

مسولیت کنترل پاسپورت با هر گونه ممنوعیت از خروج کشور به عهده مسافر می باشد.

پرواز به صورت چارتر و غیر قابل استرداد 

پرداخت 70% مبلغ تور در هنگام ثبت نام الزامی است .

پروازها  هر هفته دوشنبه ها  انجام میشود .

اصل پاسپورت و کپی کارت ملی و شناسنامه 1قطعه عکس   زمینه سفید

پرینت حساب با مانده 50 میلیون و کارت واکسن دیجیتال 
نرخ نوزاد 10990000 میباشد

شرکت خدماتی سپهران سیر باستان همه رو از ساعت 9 الی 18 جوابگوی شما عزیزان می باشد.با شماره تماس02191004043

در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روز های تعطیل وساعت های غیر کاری با شمارههمراه 09124052008 تماس حاصل فرمایید.

6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC