02145323 02191004043

تور پوکت پاتایا ویژه آذر 1402

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • HKT فرودگاه بین‌المللی پوکت
 • ماهان ماهان
 • Economy
 • ساعت پرواز 21:50
 • مدت پرواز 07:05
 • ساعت پرواز 21:50
 • مدت پرواز 07:05
فرودگاه بین‌المللی سووارنابومی
 • BKK فرودگاه بین‌المللی سووارنابومی
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • ماهان ماهان
 • Economy
 • ساعت پرواز 21:30
 • مدت پرواز 07:05
 • ساعت پرواز 21:30
 • مدت پرواز 07:05
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
42,170,000 تومان
46,860,000 تومان
-
37,110,000 تومان
---
رزرو
42,680,000 تومان
47,880,000 تومان
40,520,000 تومان
37,310,000 تومان
---
رزرو
43,490,000 تومان
49,510,000 تومان
-
37,570,000 تومان
---
رزرو
43,650,000 تومان
49,820,000 تومان
42,050,000 تومان
37,620,000 تومان
---
رزرو
44,460,000 تومان
51,450,000 تومان
-
37,920,000 تومان
---
رزرو
44,970,000 تومان
52,470,000 تومان
-
38,080,000 تومان
---
رزرو
45,070,000 تومان
52,670,000 تومان
-
38,130,000 تومان
---
رزرو
45,690,000 تومان
53,900,000 تومان
47,870,000 تومان
38,330,000 تومان
---
رزرو
46,910,000 تومان
56,350,000 تومان
-
38,790,000 تومان
---
رزرو
47,320,000 تومان
57,160,000 تومان
-
38,940,000 تومان
---
رزرو
48,030,000 تومان
58,590,000 تومان
45,110,000 تومان
29,150,000 تومان
---
رزرو
48,080,000 تومان
58,690,000 تومان
45,320,000 تومان
39,200,000 تومان
---
رزرو
48,850,000 تومان
60,220,000 تومان
46,540,000 تومان
39,450,000 تومان
---
رزرو
49,000,000 تومان
60,530,000 تومان
46,950,000 تومان
39,500,000 تومان
---
رزرو
49,360,000 تومان
61,240,000 تومان
-
39,660,000 تومان
---
رزرو
49,720,000 تومان
61,960,000 تومان
46,490,000 تومان
39,760,000 تومان
---
رزرو
50,890,000 تومان
64,300,000 تومان
48,230,000 تومان
40,170,000 تومان
---
رزرو
51,700,000 تومان
65,930,000 تومان
48,430,000 تومان
40,470,000 تومان
---
رزرو
52,060,000 تومان
66,650,000 تومان
48,580,000 تومان
40,580,000 تومان
---
رزرو
54,200,000 تومان
70,930,000 تومان
50,930,000 تومان
41,340,000 تومان
---
رزرو
54,410,000 تومان
71,340,000 تومان
50,720,000 تومان
41,390,000 تومان
---
رزرو
55,020,000 تومان
72,560,000 تومان
51,290,000 تومان
41,600,000 تومان
---
رزرو
55,120,000 تومان
72,770,000 تومان
51,640,000 تومان
41,650,000 تومان
---
رزرو
58,640,000 تومان
79,800,000 تومان
54,550,000 تومان
42,870,000 تومان
---
رزرو
58,640,000 تومان
79,800,000 تومان
54,550,000 تومان
42,870,000 تومان
---
رزرو
62,210,000 تومان
86,950,000 تومان
57,760,000 تومان
44,150,000 تومان
---
رزرو
63,690,000 تومان
89,900,000 تومان
59,090,000 تومان
44,660,000 تومان
---
رزرو
64,810,000 تومان
92,150,000 تومان
-
45,060,000 تومان
---
رزرو
65,680,000 تومان
93,880,000 تومان
60,870,000 تومان
45,370,000 تومان
---
رزرو
66,720,000 تومان
87,970,000 تومان
58,630,000 تومان
44,300,000 تومان
---
رزرو
67,310,000 تومان
97,150,000 تومان
62,350,000 تومان
45,930,000 تومان
---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
42,170,000 تومان 46,860,000 تومان - 37,110,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
42,680,000 تومان 47,880,000 تومان 40,520,000 تومان 37,310,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
43,490,000 تومان 49,510,000 تومان - 37,570,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
43,650,000 تومان 49,820,000 تومان 42,050,000 تومان 37,620,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
44,460,000 تومان 51,450,000 تومان - 37,920,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
44,970,000 تومان 52,470,000 تومان - 38,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
45,070,000 تومان 52,670,000 تومان - 38,130,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
45,690,000 تومان 53,900,000 تومان 47,870,000 تومان 38,330,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
46,910,000 تومان 56,350,000 تومان - 38,790,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
47,320,000 تومان 57,160,000 تومان - 38,940,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
48,030,000 تومان 58,590,000 تومان 45,110,000 تومان 29,150,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
48,080,000 تومان 58,690,000 تومان 45,320,000 تومان 39,200,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
48,850,000 تومان 60,220,000 تومان 46,540,000 تومان 39,450,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
49,000,000 تومان 60,530,000 تومان 46,950,000 تومان 39,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
49,360,000 تومان 61,240,000 تومان - 39,660,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
49,720,000 تومان 61,960,000 تومان 46,490,000 تومان 39,760,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
50,890,000 تومان 64,300,000 تومان 48,230,000 تومان 40,170,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
51,700,000 تومان 65,930,000 تومان 48,430,000 تومان 40,470,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
52,060,000 تومان 66,650,000 تومان 48,580,000 تومان 40,580,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
54,200,000 تومان 70,930,000 تومان 50,930,000 تومان 41,340,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
54,410,000 تومان 71,340,000 تومان 50,720,000 تومان 41,390,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
55,020,000 تومان 72,560,000 تومان 51,290,000 تومان 41,600,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
55,120,000 تومان 72,770,000 تومان 51,640,000 تومان 41,650,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
58,640,000 تومان 79,800,000 تومان 54,550,000 تومان 42,870,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
58,640,000 تومان 79,800,000 تومان 54,550,000 تومان 42,870,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
62,210,000 تومان 86,950,000 تومان 57,760,000 تومان 44,150,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
63,690,000 تومان 89,900,000 تومان 59,090,000 تومان 44,660,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
64,810,000 تومان 92,150,000 تومان - 45,060,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
65,680,000 تومان 93,880,000 تومان 60,870,000 تومان 45,370,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
66,720,000 تومان 87,970,000 تومان 58,630,000 تومان 44,300,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
67,310,000 تومان 97,150,000 تومان 62,350,000 تومان 45,930,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 اقامت هتل
2 بلیط رفت و برگشت
3 ترانسفر فرودگاهی
ردیف مدرک توضیحات
1 اصل گذرنامه با 7 ماه اعتبار از تاریخ سفر
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
  

- پرواز چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.. - مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد. - پرداخت 70% از مبلغ تور هنگام خرید الزامی است. - شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری سپهران سیر باستان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. با شماره 02145323 تماس حاصل بفرمایید. - در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09124052008 تماس حاصل بفرمایید. - مسافرین محترم برای خروج از ایران باید 72 ساعت قبل از پرواز تست PCR را انجام داده و جواب آنرا برای ورود به پرواز همراه خود داشته باشند. (در صورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور را ندارند) - 3 بار تست PCR باید انجام شود.

نرخ کودک زیر دو سال 10.000.000 تومان میباشد .

6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC