02145323 02191004043

تور پوکت پاتایا ویژه زمستان 1402

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • HKT فرودگاه بین‌المللی پوکت
 • ماهان ماهان
 • Economy
 • ساعت پرواز 21:50
 • مدت پرواز 07:05
 • ساعت پرواز 21:50
 • مدت پرواز 07:05
فرودگاه بین‌المللی سووارنابومی
 • BKK فرودگاه بین‌المللی سووارنابومی
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • ماهان ماهان
 • Economy
 • ساعت پرواز 21:30
 • مدت پرواز 07:05
 • ساعت پرواز 21:30
 • مدت پرواز 07:05
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
61,170,000 تومان
65,860,000 تومان
-
56,110,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
61,680,000 تومان
66,880,000 تومان
59,520,000 تومان
56,310,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
62,490,000 تومان
68,510,000 تومان
-
56,570,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
62,650,000 تومان
68,820,000 تومان
61,050,000 تومان
56,620,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
63,460,000 تومان
70,450,000 تومان
-
56,920,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
63,970,000 تومان
71,470,000 تومان
-
57,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
64,070,000 تومان
71,670,000 تومان
-
57,130,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
64,690,000 تومان
72,900,000 تومان
66,870,000 تومان
57,330,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
65,910,000 تومان
75,350,000 تومان
-
57,790,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
66,320,000 تومان
76,160,000 تومان
-
57,940,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
67,030,000 تومان
77,590,000 تومان
64,110,000 تومان
48,150,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
67,080,000 تومان
77,690,000 تومان
64,320,000 تومان
58,200,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
67,850,000 تومان
79,220,000 تومان
65,540,000 تومان
58,450,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
68,000,000 تومان
79,530,000 تومان
65,950,000 تومان
58,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
68,360,000 تومان
80,240,000 تومان
-
58,660,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
68,720,000 تومان
80,960,000 تومان
65,490,000 تومان
58,760,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
69,890,000 تومان
83,300,000 تومان
67,230,000 تومان
59,170,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
70,700,000 تومان
84,930,000 تومان
67,430,000 تومان
59,470,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
71,060,000 تومان
85,650,000 تومان
67,580,000 تومان
59,580,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
73,200,000 تومان
89,930,000 تومان
69,930,000 تومان
60,340,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
73,410,000 تومان
90,340,000 تومان
69,720,000 تومان
60,390,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
74,020,000 تومان
91,560,000 تومان
70,290,000 تومان
60,600,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
74,120,000 تومان
91,770,000 تومان
70,640,000 تومان
60,650,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
77,640,000 تومان
98,800,000 تومان
73,550,000 تومان
61,870,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
77,640,000 تومان
98,800,000 تومان
73,550,000 تومان
61,870,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
81,210,000 تومان
105,950,000 تومان
76,760,000 تومان
63,150,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
82,690,000 تومان
108,900,000 تومان
78,090,000 تومان
63,660,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
83,810,000 تومان
111,150,000 تومان
-
64,060,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
84,680,000 تومان
112,880,000 تومان
79,870,000 تومان
64,370,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
85,720,000 تومان
106,970,000 تومان
77,630,000 تومان
63,300,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
86,310,000 تومان
116,150,000 تومان
81,350,000 تومان
64,930,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
61,170,000 تومان 65,860,000 تومان - 56,110,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
61,680,000 تومان 66,880,000 تومان 59,520,000 تومان 56,310,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
62,490,000 تومان 68,510,000 تومان - 56,570,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
62,650,000 تومان 68,820,000 تومان 61,050,000 تومان 56,620,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
63,460,000 تومان 70,450,000 تومان - 56,920,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
63,970,000 تومان 71,470,000 تومان - 57,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
64,070,000 تومان 71,670,000 تومان - 57,130,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
64,690,000 تومان 72,900,000 تومان 66,870,000 تومان 57,330,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
65,910,000 تومان 75,350,000 تومان - 57,790,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
66,320,000 تومان 76,160,000 تومان - 57,940,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
67,030,000 تومان 77,590,000 تومان 64,110,000 تومان 48,150,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
67,080,000 تومان 77,690,000 تومان 64,320,000 تومان 58,200,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
67,850,000 تومان 79,220,000 تومان 65,540,000 تومان 58,450,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
68,000,000 تومان 79,530,000 تومان 65,950,000 تومان 58,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
68,360,000 تومان 80,240,000 تومان - 58,660,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
68,720,000 تومان 80,960,000 تومان 65,490,000 تومان 58,760,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
69,890,000 تومان 83,300,000 تومان 67,230,000 تومان 59,170,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
70,700,000 تومان 84,930,000 تومان 67,430,000 تومان 59,470,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
71,060,000 تومان 85,650,000 تومان 67,580,000 تومان 59,580,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
73,200,000 تومان 89,930,000 تومان 69,930,000 تومان 60,340,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
73,410,000 تومان 90,340,000 تومان 69,720,000 تومان 60,390,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
74,020,000 تومان 91,560,000 تومان 70,290,000 تومان 60,600,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
74,120,000 تومان 91,770,000 تومان 70,640,000 تومان 60,650,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
77,640,000 تومان 98,800,000 تومان 73,550,000 تومان 61,870,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
77,640,000 تومان 98,800,000 تومان 73,550,000 تومان 61,870,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
81,210,000 تومان 105,950,000 تومان 76,760,000 تومان 63,150,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
82,690,000 تومان 108,900,000 تومان 78,090,000 تومان 63,660,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
83,810,000 تومان 111,150,000 تومان - 64,060,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
84,680,000 تومان 112,880,000 تومان 79,870,000 تومان 64,370,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
85,720,000 تومان 106,970,000 تومان 77,630,000 تومان 63,300,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
86,310,000 تومان 116,150,000 تومان 81,350,000 تومان 64,930,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 اقامت هتل
2 بلیط رفت و برگشت
3 ترانسفر فرودگاهی
ردیف مدرک توضیحات
1 اصل گذرنامه با 7 ماه اعتبار از تاریخ سفر
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
  

- پرواز چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.. - مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد. - پرداخت 70% از مبلغ تور هنگام خرید الزامی است. - شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری سپهران سیر باستان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. با شماره 02145323 تماس حاصل بفرمایید. - در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09023789260 تماس حاصل بفرمایید. - مسافرین محترم برای خروج از ایران باید 72 ساعت قبل از پرواز تست PCR را انجام داده و جواب آنرا برای ورود به پرواز همراه خود داشته باشند. (در صورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور را ندارند) - 3 بار تست PCR باید انجام شود.

نرخ کودک زیر دو سال 10.000.000 تومان میباشد .

6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC